• Sprzedaż
  • Kartoteki
  • Administracja
  • Magazyny
  • Produkcja
  • Kadry i płace
  • Raporty
  • Księgowość

Szeroko pojęta sprzedaż została w pełni wypełniona przez funkcjonalność systemu. Kontrolą tego modułu, objęte są m.in. obszary serwisu czy zaległości.  System stara się usprawnić działania operatora, dlatego jako zintegrowane narzędzie nie wymusza na użytkowniku redundancji operacji koniecznych do wykonania. Wiele dokumentów tworzonych jest na podstawie wcześniej wprowadzonych danych (np. dokumenty magazynowe z paragonów fiskalnych czy faktury z dokumentów magazynowych).

Moduł “Sprzedaż” składa się z następujących elementów:

Wyznaczniki faktur

Każda faktura przed wprowadzeniem do systemu musi posiadać swój wyznacznik, czyli element ją określający. Wyznacznik faktury to obiekt, dzięki któremu można zmieniać układ graficzny faktur poprzez edycję właśnie tego elementu. W opisywanym module dozwolone są operacje dodawania i edytowania wyznaczników jak również przydzielania ich do odpowiednich grup użytkowników – zdefiniowanych w systemie. Jest to jedno z wielu narzędzi kontrolnych zaimplementowanych w systemie. Użytkownik nie będzie posiadał dostępu do faktur, jeśli ich wyznacznik nie będzie przydzielony do grupy, w której znajduje się operator.

Faktury

Ze względu na bardzo szeroki moduł funkcjonalności, wystawianie, edytowanie i usuwanie faktur jest jego minimum. Anakonda, jako system zintegrowany, dla ułatwienia pracy operatorów pozwala w tym miejscu na wystawianie dokumentów magazynowych prosto z faktur. Moduł „Faktury” pozwala również na kopiowanie dokumentów oraz ich eksport do różnych plików XNL, TXT. Ze względu na możliwość wystąpienia znacznych ilości faktur, system Anakonda pozwala na traktowanie ich grupowo, umożliwiając ich jednoczesne zamykanie czy drukowanie.

Edycja nagłówka faktury

Faktury korygujące

Funkcjonalność „Faktur korygujących” jest bardzo podobna do działania samych faktur. Istnieją jednak różnice w możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej z większej ilości dokumentów źródłowych. Można to uczynić za pomocą jednej prostej operacji. Wszystkie możliwości przewidziane w module „Faktury” są również uwzględnione w tym opisie.

Zamówienia od odbiorców

Źródłem zysków większości przedsiębiorstw jest sprzedaż swoich produktów w postaci towarów lub usług. Zdecydowano się wobec tego na wprowadzenie do systemu Anakonda modułu mającego za zadanie zarządzanie zamówieniami odbiorców. Operacje na stanie dokumentu (W, G) są tożsame z przyjęciem zamówienia do realizacji. Zamówienia podzielony zostały na dwie grupy: stałe i jednorazowe. W przypadku zleceń stałych, nie ma potrzeby wprowadzania zamówień, np. codziennie przez kilka lat. W opisywanym module przewidziano możliwość importowania zamówień w postaci plików XML.

Paragony fiskalne

Funkcjonalność wprowadzona przy okazji tego modułu, pozwala na integrację ze sobą elementów z obszarów sprzedaży i magazynów. Wszystko dzięki tworzeniu dokumentów WZ i faktur wprost z paragonów. Istnieje również możliwość tworzenia raportów dobowych i okresowych.

Zaległości

Każda niezapłacona faktura tworzy wpis w module, co umożliwia przeprowadzenie kompensaty, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba.

Zalgłości kontrahentów

Dowody dostaw

W celu dopełnienia obszaru sprzedaży w systemie Anakonda, zdecydowano się na wprowadzenie funkcjonalności „Dowody dostaw”, która stanowi bufor między sprzedawcą, a Klientem. Głównym zadaniem opisywanego elementu jest generowanie dokumentów, które po podpisie odbiorcy, stanowić będą pokwitowanie odbioru artykułu. Dodatkowym ułatwieniem jest także możliwość tworzenia bezpośrednio z dowodów dostaw: faktur i faktur korygujących. Organizowane są one według tras, co znacząco ułatwia dystrybucję towarów. Ze względu na istniejącą możliwość wystąpienia ogromnej ilości dowodów dostaw, system Anakonda oferuje grupowe drukowanie dokumentów. Istnieje możliwość stworzenia różnego rodzaju zestawień, które w swojej formie i treści mogą być pomocne w procesach podejmowania decyzji związanych z produkcją i dystrybucją.

Serwis

„Serwis” ułatwia kontrolę nad naprawami ułatwiając wyszukiwanie tej, którą interesuje się operator. Autoryzacja kontrahentów pozwala na uniknięcie nieporozumień wynikających ze złych intencji niektórych klientów.

CRM

Bardzo rozbudowany moduł windykacyjny ułatwiający zarządzanie relacjami z kontrahentami. Jest to miejsce, z którego w prosty sposób można generować raporty ze sprzedaży oraz dostaw. Zawiera on elementy księgowe, takie jak możliwość tworzenia dokumentów (wezwania do zapłaty, noty odsetkowe czy wezwania do potwierdzenia sald).

Sumy zamówień

W module zawarto informacje na temat zamówień dla poszczególnych oddziałów i artykułów. Anakonda jako system zautomatyzowany ma możliwość pobierania danych do tego modułu z zamówień na odpowiednią datę. Daje to możliwości kontroli nad ilością produkcji ograniczając jednocześnie przypadki, w których produkuje się za dużo lub za mało.

Dane podstawowe to kluczowe elementy funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Mowa tu m.in. o artykułach i ich cennikach, a także wprowadzaniu do systemu Kontrahentów i innych ważnych danych, takich jak jak konta bankowe czy typy dokumentów magazynowych będących w użyciu.

Moduł “Dane podstawowe” składa się z następujących elementów:

Słowniki

Zadaniem opcji „Słowniki” jest ułatwienie działania operatorów w systemie. Można znaleźć tu informacje dotyczące wykształcenia pracowników, krajów, z których mogą pochodzić nasi Kontrahenci, a także typach drukarek fiskalnych.  Wyróżniamy dwa typy słowników: w pełni modyfikowalne oraz stałe – spełniające wymogi proceduralne i prawne.

Ponadto, system Anakonda ułatwia pracę, poprzez możliwość wyboru w bardzo wielu miejscach odpowiedniego element ze słownika.

Kontrahenci

Moduł daje możliwość dodawania i usuwania Kontrahentów wraz z ich kluczowymi danymi. Ponadto, dostępna jest także możliwość zarządzania bardzo rozbudowanymi narzędziami do administrowania, takimi jak dane do faktury czy rodzaju upustów.

Dzięki możliwości zadeklarowania praktycznie wszystkich informacji pojawiających się na dokumentach, czas przeznaczony na obsługę Kontrahenta, zostaje zredukowany do minimum.

Edycja danych fakturowych kontrahenta

Artykuły

Każdy artykuł posiada szereg identyfikujących go obiektów, takich jak kategoria czy typ. Dzięki temu system Anakonda pozwala na dowolne modelowanie obiektu „Artykuł”. Informacje, które zostały zawarte w opisywanym module, wykorzystywane są w znacznym stopniu, w obszarze sprzedaży i magazynów. Wymaga to bardzo dokładnego zdefiniowania takich rzeczy jak przelicznik jednostki miary artykułu czy stawki VAT. Dozwolone są także operacje dodawania cenników dla artykułów, zaawansowana funkcja przeglądania stanów magazynowych czy rezerwacji na artykuł. Ponadto, system Anakonda daje możliwość definiowania kodów EAN dla artykułów, a co za tym idzie operowania na opakowaniach zbiorczych.

Dane pomocnicze

Dane pomocnicze to zbiór narzędzi definiujących i administrujących ważnymi danymi, które są w ciągłym użyciu przez system. W module tym, wyróżnić możemy m.in. lokacje, które odpowiadają za poprawne lokowanie artykułów w magazynach, konta bankowe czy kursy walut. Dodatkowo, istnieje również możliwość obsługi typów dokumentów magazynowych będących w użyciu firmy.

Dane pomocnicze - typy dokumentów magazynowych

Informacje

Dział zawierający dane o wszelkich umowach zawartych przez firmę (z pominięciem umów z pracownikami, które docelowo obsłuży moduł „Kadry”). Można znaleźć tu również informacje na temat rozpoczętych sądowych i administracyjnych.

Celem stworzenia tego modułu było przede wszystkim uproszczenie procedur związanych z obsługą wyżej wymienionych obszarów.

Cennik

Moduł zawiera dowolną ilość cenników z podziałem na wersje kosztowe oraz alternatywne wartości cen w zależności od potrzeb, np. wiosenna promocja lub specjalne ceny artykułów w okresie świątecznym.

Cenniki mogą być definiowane w dowolnej walucie.

Projekty

Służą do agregowania danych wokół pewnego zdarzenia.

Przykład. Cykliczna sprzedaż artykułu X dla kontrahenta Y.

Wpisywanie odpowiedniego projektu do dokumentów dla Kontrahenta (od zamówień po dowody księgowe), pozwoli wyliczyć koszt sprzedaży lub udział w zyskach poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Wyznaczniki faktur

Moduł pozwalający na korektę oraz definiowane wyglądu faktur.

Cechy artykułów

Wszystkie artykuły w kartotece systemu Anakonda mają możliwość dodatkowego cechowania.

Przykład. Indeks artykułu 01 (blacha) może posiadać dodatkowe oznaczenia jak: grubość, materiał, laminat, itp.

System pozwala w ten sposób w znacznym stopniu zredukować liczbę artykułów w kartotece.

Zdefiniowanie odpowiednich uprawnień pozwala na dostęp do funkcjonalności związanej z szeroko pojętą administracją, nie tylko systemu, ale i całej firmy. Oprócz możliwości dodania nowych oddziałów czy operatorów, istnieje także możliwość nadania uprawnień dla poszczególnych grup operatorów.Dostęp do tej sekcji mają jedynie administratorzy systemu.

Moduł “Administracja” składa się z następujących elementów:

Oddziały

Model definiujący oddziały firmy, a także ich dane, m.in.: adresy, numery, konta bankowe i inne informacje, pojawiające się na fakturach oraz dokumentach magazynowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość zdefiniowania cennika dla każdego oddziału.

Edycja danych oddziału firmy

Grupy

Każda grupa, do której zostają przydzieleni operatorzy, posiada dowolnie modyfikowalne prawa dostępu do wybranych elementów w „menu” systemu. Dzięki odpowiednim przydziałom, system Anakonda daje możliwość operowania dostępami do poszczególnych rodzajów dokumentów.

Operatorzy

Moduł „Operatorzy” kontroluje uprawnienia na poziomie pojedynczego użytkownika. Daje możliwość indywidualnego wymuszenia zmiany hasła w dowolnych interwałach czasowych. Dodatkowo, pozwala na określenie zastępcy na czas nieobecności danego użytkownika. Ze względu na często skomplikowane zależności uprawnień, możliwe jest ich kopiowanie na innego operatora.

Połączenia

Zbiór połączeń od serwera Anakondy. Istnieje możliwość ich filtrowania po dacie, numerze IP czy typie zakończenia połączenia z serwerem.

Tabele archiwalne

Miejscu zbioru tabel zawierających dane archiwalne. Posiadając odpowiednie uprawnienia, możliwe jest odczytywanie wszystkich wykonanych zmian na bazie danych.

Moduł zapisuje również informacje o  tym, kto i kiedy dokonał modyfikacji w systemie.

Zakresy dat

Moduł „Zakres dat” to narzędzie eliminujące błędy powstałe na skutek tzw. czynnika ludzkiego. Dzieje się tak w przypadku odgórnego zadeklarowanie dat, w ramach których mogą być wprowadzane do systemu faktury, dokumenty magazynowe i dowody księgowe.

Harmonogram zadań

Funkcja „Harmonogram zadań” daje możliwość zaplanowania w systemie operacji, które powinny być wykonywane automatycznie. Zamykanie niezrealizowanych rezerwacji na artykuły dla Kontrahenta, a także pobieranie danych do tabeli generatora raportów, mogą wykonywać się co ściśle określony czas.Harmonogram zadań - edycja

Synchronizacja

Moduł pozwala na sprawdzenie stanu synchronizacji danych ustawionej przez administratora systemu. Zabieg ten, wykonywany jest często w przypadku wielooddziałowych firmy, w których każdy z oddziałów ma dużą swobodę działania.

Import/eksport tabel

Działanie stworzone do migracji danych z systemu Anakonda do innych aplikacji lub odwrotnie. Wynikiem wykonania funkcji są pliki CSV, które zawierające bezpośrednie dane z tabel baz danych. Obsługa modułu wymaga podstawowej wiedzy z zakresu posługiwania się zapytaniami SQL.

Powiadomienia

Zbiór adresów mailowych służących do automatycznego powiadamiania użytkowników o zmianach i wynikach działania funkcji systemu Anakonda.

Testy kompletności

Moduł przygotowany do testowania kompletności danych wprowadzonych do systemu. Obsługa wymaga znajomości języka SQL, a wprowadzone testy wykonywane są cyklicznie za pomocą harmonogramu zadań. Wynik zapytania przekierowywany jest bezpośrednio do Administratora, lub do użytkownika za pośrednictwem powiadomień.

Przykład zastosowania. Cykliczna (codzienna) weryfikacja posiadania przez Kontrahentów poprawnych danych do fakturowania.

Moduł służący do dodawania i wydawania towaru z magazynu poprzez tworzenie i wprowadzanie danych z odpowiednich dokumentów. Obsługiwane są tu m.in. lokacje magazynowe, zamienniki oraz informacje o realizacji zamówień od odbiorców. W przypadku kończących się zapasów, system daje możliwość zebrania informacji na temat stanów magazynowych oraz skorzystania z opcji wystawienia zamówień do dostawców.

Moduł “Magazyny” składa się z następujących elementów:

Magazyny

Fragment systemu, który pozwala na tworzenie, edytowanie i usuwanie magazynów. Ze względu na rozbudowaną gospodarkę magazynową zaimplementowaną w systemie, charakteryzuje się on szeregiem czynników modyfikowalnych przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Operator posiada możliwość decydowania czy w magazynie mają obowiązywać lokacje, a także ustala jego rodzaj lub kategorię artykułu.

Dokumenty magazynowe

Moduł wykorzystywany do szeroko pojętej administracji dokumentami magazynowymi. Oprócz oczywistej możliwości: dodawania, edytowania i usuwania dokumentów (wszystkich typów), dodano także funkcjonalność w postaci wiązania dokumentów magazynowych oraz eksport dokumentów do innych aplikacji zarządzających magazynem.

Anakonda jako system zintegrowany umożliwia wystawianie faktur bezpośrednio z odpowiednich dokumentów magazynowych, a także import plików z numerami serii.

Nagłówek dokumentu magazynowego

Spis z natury

W przypadku przeprowadzenia spisu z natury, moduł systemu „Anakonda” poprzez swoją funkcjonalność porządkuje wszystkie przeprowadzone procesy tego typu. System pomaga również poprzez wyświetlanie listy artykułów, które powinny znaleźć się w magazynie (kontrola kategorii). Po wykonaniu czynności i zamknięciu spisu z natury, system umożliwia utworzenie dokumentu RW z wybranego działania.

Dostawy

Moduł przeznaczony jest dla operatorów, którzy w swoich przedsiębiorstwach przyjmują duże dostawy artykułów. Dzięki niemu, użytkownik posiada możliwość bezpośredniego wystawienia dokumentów, takich jak: PZ lub deklaracji INTRASTAT.

INTRASTAT

Moduł mający na celu ułatwienie prowadzenia deklaracji Intrastat. Oprócz wspomnianej już wyżej możliwości tworzenia deklaracji prosto z „Zamówień”, system ułatwia niemal wszystkie operacje na dokumentach deklaracji. Możliwe jest dodawanie, usuwanie lub edytowanie z użyciem słowników systemu, co znacznie skraca czas pracy.

Zamówienia dostawcy

Sprawnie funkcjonująca polityka magazynowa wymaga poprawnie działających zamówień dla dostawców. Moduł „Zamówienia dostawcy” odpowiedzialny jest za tworzenie i pełną edycję edytowanie zamówień. Ponadto, porusza w swojej funkcjonalności obszary związane z upustami czy miejscem dostawy.  Dzięki pozycji opisowej, operator posiada możliwość dowolnej edycji zamówienia.

Analiza stanów

Moduł umożliwia zaawansowaną analizę, która jest niezwykle pomocna, w przypadku podejmowania decyzji na temat planowania procesów związanych z gospodarką magazynową firmy. Możliwe jest także skopiowanie ilości zamówień, a następne utworzenie zlecenia z ilościami, których brakuje. Ponadto, system pozwala na określenie minimalnej i maksymalnej ilości konkretnego artykułu w magazynie.

Analiza stanów magazynowych

Rezerwacje

Moduł umożliwiający osobie z odpowiednimi uprawnieniami (zazwyczaj handlowiec) na dokonanie rezerwacji artykułu dla Kontrahenta. Produkt ten nie może zostać wydany innej osobie przez cały czas trwania zapisu. W tym celu, konieczne jest podanie daty, do której obowiązuje dana rezerwacja. W celu uniknięcia konieczności dezaktywowania zapisu, system Anakonda poprzez swój harmonogram zadań zrobi to sam.

Obroty/wyszukiwanie

Funkcja „Obroty/wyszukiwanie” daje możliwość nie tylko zaawansowanej konfiguracji filtra wyszukiwania, ale pozwala także na wydrukowanie raportów będących zestawieniem obrotów magazynowych, wyświetlanych według potrzeb i upodobań operatora.

Kartoteka przesyłek

Kartoteka przesyłek magazynowych.

Narzędzie służące do organizacji produkcji zawiera w sobie elementy kontrolne, mające na celu weryfikację czynności produkcyjnych. Operator poprzez moduł posiada nie tylko dostęp do informacji o ilości produkcji zamówionej przez odbiorców (wewnętrznych i zewnętrznych), ale może również edytować receptury i normy zużycia materiałów potrzebnych do wytworzenia towarów.

Przy pomocy paneli dotykowych możliwa jest także obsługa systemu bezpośrednio na hali produkcyjnej i wprowadzenie na bieżąco informacji na temat wykonywanej produkcji.

Moduł “Produkcja” składa się z następujących elementów:

Receptury

Dzięki danej funkcji, oprócz standardowych w tym przypadku funkcjonalności związanych z dodawaniem, edytowaniem i usuwaniem receptur, warto pamiętać o możliwość kontrolowania ich norm zużycia.

Receptury/normy zużycia

Dokumenty/magazyny

W opisywanym module następuje dopasowanie odpowiednich magazynów do dokumentów stosowanych w trakcie produkcji.  Mowa o dokumentach PW przyjmujących gotowe produkty do magazynów handlowych, czy też o towarach niespełniających wymogów jakości, do magazynu braków. Informacje zawarte w module „Dokumenty/magazyny” wykorzystywane są również w kliencie panelu dotykowego przeznaczonego do organizacji produkcji w halach produkcyjnych.

Rozliczenie produkcji

Moduł „Rozliczenie produkcji” umożliwia uzyskanie informacji dotyczących kosztów wytwarzania wyrobów i elementów, a także o zużywanych surowcach i opakowaniach. Jest on także ściśle związany z innymi działaniami systemu (przede wszystkim „Danymi podstawowym”i i „Magazynami”), z których to pobiera dane niezbędne do rozliczenia produkcji.

Oddziały – zmiany

Moduł służący do wprowadzania niezbędnych parametrów przy funkcjonowaniu funkcji „Produkcja” i jej rozliczenia.  Ze względu na fakt, że „Anakonda”jestem systemem zintegrowany, dostęp do informacji zawartych w tym module mogą mieć zarówno oddziały zamawiające jak i produkujące.

Zamówienia produkcji

System „Anakonda” to narzędzie w pełni zintegrowane, zatem dostęp do tego modułu udostępniany jest zazwyczaj operatorom i tym, którzy odpowiedzialni są za produkcję. Oprócz standardowych w tego typu narzędziach funkcjonalności przewidziano użycie zestawień obrazujących sumaryczną (ilościową) wartość produkcji w zależności od podanych parametrów.

Urządzenia

Moduł, w którym występuje kartoteka urządzeń produkcyjnych z uwzględnieniem takich cech jak: data przeglądu czy koszt godziny pracy.

Procesy

Moduł przeznaczony do szczegółowej kontroli produkcji, mający za zadanie systematyzowanie składowych elementów każdego procesu. Funkcja umożliwia dogłębne edytowanie pozycji procesów z ustawieniem początkowego i końcowego stanowiska, a także startowanie kolejnej czynności procesu. Moduł jest bardzo silnie zintegrowany z klientem paneli dotykowych przeznaczonych do pracy w halach produkcyjnych.

Procesy produkcji

Plan produkcji

Funkcjonalność opisywanego modułu to przygotowanie danych jakościowych i ilościowych dotyczących produkcji. Oprócz odpowiedzi na pytania: kto, czego, ile i na kiedy, użytkownik dostaje możliwość wpływania na odpowiedź systemu poprzez pobierania danych z zamówień odbiorców. Moduł spełnia również cele informacyjne dostarczając danych na temat harmonogramu prac produkcyjnych.

Rozstawienie asortymentu

Funkcjonalność pozwala usystematyzować pracę działu ekspedycji. Wszystko za sprawą mocno skorelowanych z urządzeniami zewnętrznymi (wyświetlaczy), które w jasny i czytelny sposób pokazują użytkownikom co, gdzie i w jakiej ilości mają rozstawić. „Rozstawienie asortymentu” jest mocno zintegrowane z modułem „Sprzedaż” w obszarze zamówień od odbiorców i dowodów dostaw. Urządzenia zewnętrzne korzystają z protokołu TCP/IP, można zatem podłączyć je w zasadzie, w każdych warunkach. Wraz z systemem Anakonda dostarczany jest program umożliwiający w szybki i przede wszystkim łatwy sposób zaprogramowanie wyświetlaczy.

Wyświetlacz

Moduł kadry i płace systemu Anakonda pozwala na prowadzenie dokumentacji pracowników, historii ich zatrudnienia i umów oraz sporządzanie list płac i deklaracji ZUS. Narzędzia zostały przygotowane w taki sposób, by nawet firmy o bardziej złożonym systemie płac mogły zautomatyzować proces obliczania wypłaty z użyciem Anakondy. Szczegółowe informacje znaleźć można w dokumentacji użytkownika.

Moduł “Kadry i płace” składa się z następujących elementów:

Kartoteka osobowa

Moduł „Kartoteka” zawiera podstawowe dane osobowe na temat pracownika, pozwalając jednocześnie na kontrolę poprawności numeru PESEL i NIP. System daje również możliwość na sprawdzenie unikalności podanych numerów w ramach całej kartoteki, a także nadanie numeru ewidencyjnego pracownika.

Zatrudnienie pracownika

Za pomocą tej funkcji, możliwe jest otrzymanie informacji na temat historii zatrudnienia w firmie. Ponadto, system rejestruje wszystkie umowy o pracę oraz związanie z nimi przeszeregowania i angaże.

Historia zatrudnienia

Moduł daje możliwość rejestrowania historii pracownika przed zatrudnieniem w firmie, np. z tzw. świadectw pracy.

Adresy

Funkcja „Adresy” daje możliwość rejestrowania jednego z wybranych rodzajów adresu pracownika, np. adres zameldowania, zamieszania, korespondencyjny czy adres do deklaracji PIT.

Rodzina

Moduł daje możliwość przechowywania danych osobowych członków rodzin z określeniem ich stopnia pokrewieństwa. Ponadto, system pozwala na rejestrowanie tych osób z rodziny, których pracownik zgłasza do ubezpieczenia czy w celu obsługi działalności socjalnej.

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

Miejsce przeznaczone do rejestracji posiadanych kwalifikacji z określeniem ich daty ważności. Ponadto, system daje możliwość generowania monitów o przedawnionych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Badania lekarskie

System pozwala na dokonanie rejestracji wykonanych badań okresowych pracownika. Określa datę badań i  ważność, a także informuje o konieczności ich odnowienia.

Rachunki ROR

System Anakonda umożliwia przechowywanie informacji na temat rachunków ROR pracowników.

Kary i nagrody

W module „Kadry i nagrody” znajdują się historyczne informacje o przyznanych nagrodach i karach pracowniczych.

Kalendarze

Funkcja „Kalendarze” daje możliwość definiowania w systemie wielu kalendarzy z określeniem statusu każdego dnia (roboczy, wolny, świąteczny), a także pozwala na rejestrowanie czasu pracy z uwzględnieniem dwóch przerw.

Absencje pracownika

Miejsce służące do rejestrowania wszystkich nieobecności pracowników (płatnych i niepłatnych).

Typy informacji kadrowych

Moduł zaprojektowany do samodzielnego określania typów informacji kadrowych wykorzystywanych w działach kadr i płac. System Anakonda daje możliwość definiowania nieskończenie wielu typów, co znacznie usprawnia pracę.

Kadrowe wartości stałe

W module znajduje się kartoteka obiektów kadrowych i płacowych takich jak: procent podatku, wymiar godzin pracy, długość urlopu, itp. System pozwala na definiowane stałe w kilku formatach danych (liczbowy zmiennoprzecinkowy, liczbowy, tekstowy, logiczny).

Grafiki

Moduł umożliwiający automatyczne tworzenie grafików pracy na podstawie ich kalendarzy.

Wzory dokumentów

Moduł służący do edytowania dokumentów kadrowo płacowych. Dane na dokumenty pobierane są z kartotek systemowych, a układ tekstu w edytorze jest tożsamy z układem tekstu na wydruku.

Składniki płacowe

Funkcja składa się z kartoteki elementów, z których tworzone są listy płac. Ponadto, system daje możliwość tworzenia własnych funkcji liczących poszczególnie składniki oraz pobierania danych do składnika ze stałych kadrowych.

Szablony list płac

Moduł do tworzenia i edytowania szablonów list płac oparty na wcześniej zdefiniowanych składnikach płacowych.  Na podstawie szablonów list płac system pozwala na automatyczne wyliczenie poszczególnych list.

Absencje

Moduł do rejestrowania i agregowania danych o wszelkich typach absencji, zarówno tych planowanych (urlopy) jak i nieplanowanych (nieobecności). Dane zawarte w absencjach będą bezpośrednio wykorzystywane w procesie tworzenia lista płac.

Anakonda to system, w którym zaimplementowano oparte na pakiecie „Agata Report” zaawansowane narzędzia raportujące. Mogą być one wykonywane na dwa sposoby: poprzez definiowanie własnych raportów, w których może być zawarta wybrana przed operatora informacja z bazy danych lub automatyczne tworzenie się raportu za pomocą generatora, który zakresem dostępności danych obejmuje sprzedaż, dane magazynowe oraz księgowość.

Moduł “Raporty” składa się z następujących elementów:

Definiowanie raportów

Narzędzie służące do zestawiania danych w interesujące dla użytkownika raporty. Moduł został mocno zintegrowany z pakietem „Agata Report”.

Wykonywanie raportów

Moduł jak sama nazwa wskazuje pozwala na wykonywanie  raportów z odpowiednimi, zadeklarowanymi przez użytkownika parametrami. System daje możliwość nadawania uprawnień oraz kontrolowania danych, które są możliwe do umieszczenia w raporcie dla każdej grupy użytkowników.

Generatory raportów

W systemie umieszczone zostały tabele generatora, których zadaniem jest zbieranie informacji z innych baz danych Anakondy, a następnie pobieranie ich do raportów poprzez wskazanie odpowiedniego pola tabeli.

Funkcja „Generatory raportów” wymaga podstaw języka SQL.

Generator raportów

Na diagramie przedstawiono przykład zasilania tabeli rs_gr_projekty z dokumentów generowanych w systemie:

Funkcjonalność modułu „Księgowość” jest bardzo obszerna. W skład wchodzą, m.in.: dowody księgowe, środki trwałe, definiowane formularze księgowe, raporty kasowe i wyciągi bankowe czy zautomatyzowane rozrachunki. Ze względu na łatwość pomyłki wynikającej z błędu związanego, z czynnikiem ludzkim, moduł został zaprojektowany w ten sposób, by jak najwięcej operacji z nim związanych wykonywanych było automatycznie. Umożliwia to spokojne prowadzenie księgowości nawet na najbardziej skomplikowanym planie kont. Większość danych zapisanych na kontach księgowych można zestawić i pokazać w specjalnych, definiowanych formularzach, co z powodzeniem spełnia znaczną część potrzeb raportowania. Jeżeli formularze okażą się niewystarczające istnieje możliwość skorzystania z modułu „Raporty”.

Moduł “Księgowość” składa się z następujących elementów:

Dane podstawowe

Moduł służący do edytowania podstawowych informacji księgowych niezbędnych w efektywnej pracy. Zawarte zostały w nim m.in takie obszary jak: plan kont, wzory dekretacji czy okresy obrachunkowe.

Dowody księgowe

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie dowodów księgowych to tylko nieliczne z możliwości jakie są dostępne w systemie. Istotną cechą modułu jest jego automatyzacja, czyli np. automatyczna dekretacja dokumentów. Przewidziano również możliwość importowania dowodów księgowych z plików.

Edycja nagłówka dowodu księgowego

Rozrachunki

Rozrachunki to moduł programu zawierający niezwykle cenne informacje w procesie monitorowania stanu środków pieniężnych. System daje możliwość śledzenia historii współpracy finansowej z Kontrahentami. Mowa tu o zapisach nierozliczonych transakcji, transakcji z odsetkami czy syntetycznych zestawieniach rozrachunków.

Zestawienia

Moduł, w którym zebrane zostały zestawienia obrotów i sald oraz zestawienia operacji, które oprócz funkcji kontrolnej, spełniają także funkcję informacyjne i sprawozdawcze. Są one źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału.

Operacje

W module przechowywane są informacje na temat wszystkich operacji z dowodów księgowych. Pojawiają się one po zamknięciu dowodu. Ponadto, dla ułatwienia pracy operatorom, które przeglądają różne operacje, wprowadzono możliwość ich filtrowania według różnych kryteriów.

Stany kont

Informacje zawarte w module „Stany kont” powstają automatycznie podczas zamykania dowodów księgowych. Służą do generowania raportów i wydruków księgowych. System daje możliwość przeglądania danych bez potrzeby ich generowania.

Raporty wyciągi

Moduł służący prostemu i bezproblemowemu generowaniu raportów. Standardowe możliwości zostały rozszerzone o funkcjonalność łączenia raportów w pracy oraz ich eksport. Różne stany raportów służą kontrolowaniu kiedy dane w nich zawarte będą mieć odzwierciedlenie w zaległościach, dowodach księgowych, a docelowo na kontach. Dla ułatwienia pracy operatora, system pozwala na swobodne kopiowanie zarówno całych raportów, jak i poszczególnych pozycji. Poprzez odpowiednie operacje na raporcie kasowym możliwe jest także kompensowanie wartości na kontach księgowych, fakturach lub korektach.

Zmiana okresu obrachunkowego

Wprowadzenie danej funkcjonalności ma na celu zapobiegać ewentualnym problemom związanym z czynnikiem ludzkim. System „Anakonda” daje możliwość edytowania danych księgowych dopiero po wybraniu odpowiedniego okresu rozrachunkowego.

Rozliczenia międzyokresowe

System w swojej funkcjonalności pozwala na rozliczenia międzyokresowe. Poza możliwością edytowania ilości odpisów, daty początkowej oraz początkowego i aktualnego stanu, moduł umożliwia również zadekretowanie utworzonych rozliczeń.

Rozliczenia

Środki trwałe

Moduł w pełni wypełniający potrzeby księgowych związane z zarządzaniem środkami trwałymi. Dodawanie, edytowanie i usuwanie środków to tylko niewielka część funkcjonalności. System daje możliwość, m.in.: amortyzacji, umorzenia czy zmian wartości z możliwością przeglądania historii.