Moduł kadry i płace systemu Anakonda pozwala na prowadzenie dokumentacji pracowników, historii ich zatrudnienia i umów oraz sporządzanie list płac i deklaracji ZUS. Narzędzia zostały przygotowane w taki sposób, by nawet firmy o bardziej złożonym systemie płac mogły zautomatyzować proces obliczania wypłaty z użyciem Anakondy. Szczegółowe informacje znaleźć można w dokumentacji użytkownika.

Moduł “Kadry i płace” składa się z następujących elementów:

Kartoteka osobowa

Moduł „Kartoteka” zawiera podstawowe dane osobowe na temat pracownika, pozwalając jednocześnie na kontrolę poprawności numeru PESEL i NIP. System daje również możliwość na sprawdzenie unikalności podanych numerów w ramach całej kartoteki, a także nadanie numeru ewidencyjnego pracownika.

Zatrudnienie pracownika

Za pomocą tej funkcji, możliwe jest otrzymanie informacji na temat historii zatrudnienia w firmie. Ponadto, system rejestruje wszystkie umowy o pracę oraz związanie z nimi przeszeregowania i angaże.

Historia zatrudnienia

Moduł daje możliwość rejestrowania historii pracownika przed zatrudnieniem w firmie, np. z tzw. świadectw pracy.

Adresy

Funkcja „Adresy” daje możliwość rejestrowania jednego z wybranych rodzajów adresu pracownika, np. adres zameldowania, zamieszania, korespondencyjny czy adres do deklaracji PIT.

Rodzina

Moduł daje możliwość przechowywania danych osobowych członków rodzin z określeniem ich stopnia pokrewieństwa. Ponadto, system pozwala na rejestrowanie tych osób z rodziny, których pracownik zgłasza do ubezpieczenia czy w celu obsługi działalności socjalnej.

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia

Miejsce przeznaczone do rejestracji posiadanych kwalifikacji z określeniem ich daty ważności. Ponadto, system daje możliwość generowania monitów o przedawnionych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Badania lekarskie

System pozwala na dokonanie rejestracji wykonanych badań okresowych pracownika. Określa datę badań i  ważność, a także informuje o konieczności ich odnowienia.

Rachunki ROR

System Anakonda umożliwia przechowywanie informacji na temat rachunków ROR pracowników.

Kary i nagrody

W module „Kadry i nagrody” znajdują się historyczne informacje o przyznanych nagrodach i karach pracowniczych.

Kalendarze

Funkcja „Kalendarze” daje możliwość definiowania w systemie wielu kalendarzy z określeniem statusu każdego dnia (roboczy, wolny, świąteczny), a także pozwala na rejestrowanie czasu pracy z uwzględnieniem dwóch przerw.

Absencje pracownika

Miejsce służące do rejestrowania wszystkich nieobecności pracowników (płatnych i niepłatnych).

Typy informacji kadrowych

Moduł zaprojektowany do samodzielnego określania typów informacji kadrowych wykorzystywanych w działach kadr i płac. System Anakonda daje możliwość definiowania nieskończenie wielu typów, co znacznie usprawnia pracę.

Kadrowe wartości stałe

W module znajduje się kartoteka obiektów kadrowych i płacowych takich jak: procent podatku, wymiar godzin pracy, długość urlopu, itp. System pozwala na definiowane stałe w kilku formatach danych (liczbowy zmiennoprzecinkowy, liczbowy, tekstowy, logiczny).

Grafiki

Moduł umożliwiający automatyczne tworzenie grafików pracy na podstawie ich kalendarzy.

Wzory dokumentów

Moduł służący do edytowania dokumentów kadrowo płacowych. Dane na dokumenty pobierane są z kartotek systemowych, a układ tekstu w edytorze jest tożsamy z układem tekstu na wydruku.

Składniki płacowe

Funkcja składa się z kartoteki elementów, z których tworzone są listy płac. Ponadto, system daje możliwość tworzenia własnych funkcji liczących poszczególnie składniki oraz pobierania danych do składnika ze stałych kadrowych.

Szablony list płac

Moduł do tworzenia i edytowania szablonów list płac oparty na wcześniej zdefiniowanych składnikach płacowych.  Na podstawie szablonów list płac system pozwala na automatyczne wyliczenie poszczególnych list.

Absencje

Moduł do rejestrowania i agregowania danych o wszelkich typach absencji, zarówno tych planowanych (urlopy) jak i nieplanowanych (nieobecności). Dane zawarte w absencjach będą bezpośrednio wykorzystywane w procesie tworzenia lista płac.