• 2018
 • 2017

 Listopad 2018

2018-11-27

 • Zmiany w oknie z listą absencji
 • Dodano dodatkowy filtr na stan w absencjach w pracy bieżącej
 • Lista wykonań zadania w harmonogramie ma od dziś domyślny filtr na bieżącą datę
 • W absencjach w pracy bieżącej dodano dodatkową kontrolę na datę „od”
 • Poprawki w zobowiązaniach ratalnych

2018-11-20

 • Dodano dodatkową kontrolę daty „od” w absencjach w pracy bieżącej
 • Uwzględniono dzień 12.11.2018r. w funkcji liczącej dni i godziny nominalne w harmonogramie

2018-11-15

 • Zmiany w spisach z natury, na potrzeby obsługi uzupełniania spisów z aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • poprawki w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Zakończono prace nad modułem wydawania pełnych palet w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Zmieniono sortowanie w oknie pozycji absencji w pracy bieżącej
 • Dodano nowe pole w pozycjach absencji w pracy bieżącej

Październik 2018

2018-10-30

 • Dodano możliwość uzupełniania spisu z natury przy użyciu aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Zmieniono opis pola „przechodzi” w rodzajach absencji
 • Uwzględniono split payment w wyciągach dla banku Pekao SA
 • Zmieniono sposób wyświetlania danych w CRM

2018-10-16

 • Zmiany w oknie rentowności
 • Dodano podział na kontrahentów w rentowności
 • Dodano możliwość obliczania rentowności dla konkretnych kontrahentów

2018-10-03

 • Zablokowano możliwość otwierania dowodów dostaw w stanie 1 jeżeli istnieje utworzony wcześniej plan wydania dla tych dowodów
 • Podczas tworzenia planów wydania zaczęto uwzględniać wartości z tabeli rs_artykuly_przyjecia

Wrzesień 2018

2018-09-28

 • Dodano możliwość oznaczenia rodzaju absencji jako główny
 • Dodano kolumny „Rodzina” i „Data” poprzedniej absencji w pozycjach absencji
 • Dodano możliwość odświeżenia danych w kartach pracy, na wypadek zmian w harmonogramie lub kalendarzu

2018-09-11

 • Do typów absencji dodano informacje o stażach i limitach pracownika
 • Do okna zatrudnienia dodano checkbox do zaznaczenia czy wybrany pracownik ma korzystać z modułu absencji
 • Usunięto niektóre kolumny z okna limitów urlopów

2018-09-03

 • Dodano możliwość utworzenia planu wydania palet przy użyciu aplikacji WMS (dostępna w wersji enterprise system) z poziomu dowodów dostaw
 • W planie wydania palet w dowodach dostaw dodano funkcję uzupełnienia pominiętych przy wydawaniu palet
 • Zmieniono sortowanie w oknie pracy bieżącej
 • Poprawki w podtabeli kartoteki osobowej – Kary

Sierpień 2018

2018-08-20

 • Poprawki w kartotece osobowej
 • Zmiany w zobowiązaniach ratalnych
 • Zwiększono limity w absencjach
 • Zmiany w oknie absencji
 • Dodatkowe opcje w oknie absencji
 • Dodano obsługę funkcji w algorytmach składników płacowych

Lipiec 2018

2018-07-31

 • Zmieniono sposób sprawdzania zakresów dat z dokładnością do oddziałów
 • Dodano dodatkowe filtry w oknie dodawania angaży do listy płac

2018-07-18

 • Dodano pobieranie dni absencji przy obliczaniu list płac
 • Dodano pole na staż do dodatku w zatrudnieniu
 • Dodano możliwość wyliczania godzin pracy z uwzględnieniem etatu w harmonogramie pracownika
 • Poprawki w absencjach

2018-07-09

 • Zmiany w oknie płatności dla pracowników
 • Zmiany w strukturach plików pli na potrzeby split payment
 • Poprawki w absencjach
 • Zmiany w obliczaniu list płac
 • Dodano możliwość importowania płatności w programu Fox

Czerwiec 2018

2018-06-29

 • Poprawki w strukturze bazy danych Anakondy

2018-06-19

 • W ewidencji czasu pracy, kartach pracy i harmonogramie pracowników dodano możliwość filtrowania po grupie pracowników

2018-06-13

 • Dodano ewidencję czasu pracy pracowników
 • Dodano nominały w harmonogramie pracowników
 • Dodano wykorzystanie daty minimalnej w zakresie daty z dokładnością do oddziału
 • W danych dodatkowych pracownika dodano pola na staż pracy

Maj 2018

2018-05-28

 • Zmiany w harmonogramie pracowników
 • Dodano nowe kolumny w składnikach płacowych
 • Dodano możliwość definiowania zakresów dat z dokładnością do oddziału

2018-05-17

 • Prace nad algorytmami obliczającymi listy płac
 • Dodano harmonogram pracowników
 • Poprawki w kalendarzach

2018-05-08

 • W aplikacji B2B zmieniono sposób wprowadzania zamówień (aplikacja B2B dostępna jest wyłącznie w wersji Enterprise systemu)
 • Zaprojektowano okno EMS (Expedition Mobile System) do zarządzania pobraniami i zdaniami opakowań przez kierowców

Kwiecień 2018

2018-04-30

 • Ustalono i zaimplementowano sposób obliczeń wycen przewozów pomiędzy oddziałami

Marzec 2018

2018-03-16

 • Dodano możliwość konfiguracji i testu czytnika kart wykorzystywanego w aplikacji EMS (aplikacja EMS dostępna jest wyłącznie w wersji Enterprise systemu)

2018-03-08

 • Zrefaktoryzowano okno Operatorzy i podokna

2018-03-05

 • Zrefaktoryzowano kartotekę osobową w module Kadr
 • Usunięto wymaganie podpisu i pieczątki z wydruku faktur
 • Dodano możliwość przywrócenia stosunku pracy
 • Dokonano poprawek w podtabeli Zatrudnienie – umowy
 • W danych dodatkowych operatora dodano opcję ‚EMS’

Luty 2018

2018-02-14

 • Dostosowano funkcję generowania deklaracji JPK do zmian wprowadzonych przez ministerstwo finansów w styczniu 2018
 • Zrefaktoryzowano okno oddziałów
 • W rotacji opakowań zmieniono nazwę kolumny “Zwrócono” na “Zdano” we wszystkich miejscach występowania
 • Dodano pole “e-mail” na oknie z JPK

2018-02-08

 • Poprawiono błędy w rotacji opakowań, oraz aplikacji EMS (aplikacja dostępna wyłącznie w wersji Enterprise systemu)
 • Dodano funkcję harmonogramu, która pozwala na automatyczne przesyłanie przewoźnikom stanu opakowań na dzień

Styczeń 2018

2018-01-24

 • Poprawki w Edycji danych artykułu

2018-01-10

 • Uwzględniono symbol KŚT 2018 w zestawieniach środków trwałych

2018-01-04

 • Wprowadzono wydruk korekt faktur dla firm zwolnionych z VAT
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Poprawki na oknie edycji danych środka trwałego

Grudzień 2017

2017-12-12

 • Przygotowanie wydruku OT do zmian w klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodanie pliku wydruku faktur dla firm zwolnionych z VAT
 • Standaryzacja wyglądu ikon wydruku w programie
 • W słowniku ‚Kierowcy/konwojenci’ umożliwiono jednoczesne wprowadzenie Uid 5 kart dla 1 pozycji

Listopad 2017

2017-11-15

 • Dodanie opcji „(ubezpieczenie) wypadkowe’ w informacji o zatrudnieniu pracownika
 • Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja okna Dokumenty – kontrahenci
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodanie obsługi osobnego rachunku VAT w korektach faktur
 • Prace nad przygotowaniem Anakondy do obsługi nowej klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku
 • Poprawki w oknie kalendarze z modułu Kadr i Płac
 • Obsłużenie numerów PESEL u pracowników urodzonych po roku 2000
 • Zmieniono filtrowanie artykułów w systemie B2B aby wyświetlać wyłącznie artykuły przypisane do konkretnego kontrahenta
 • Rozbudowano moduł faktury/korekty w B2B

System B2B dostępny jest w wersji Enterprise programu Anakonda

Październik 2017

2017-10-25

 • Poprawki w oknie ze Wzorami dokumentów z modułu Kadr i Płac
 • Umożliwienie określenia magazynów RW i/lub WZ w funkcji tworzącej dokumenty mag. z dowodów dostaw
 • Poprawki wizualne okna Zamówienia odbiorcy i wszystkich jego funkcjonalności

2017-10-19

 • Poprawki w podtabeli Dane dodatkowe Kartoteki osobowej
 • Zabezpieczenie importu dowodów księgowych przed specjalnymi znakami
 • Prace nad wprowadzeniem obsługi mechanizmu podzielonej płatności:
  • Dodane pole na konto VAT w danych Kontrahenta
  • Dodane pole na konto VAT w danych Oddziału
  • Dodany checkbox ‚osobny rachunek VAT’ w Danych dla fakturowania kontrahenta
 • Ograniczono pola przyjmujące EAN w systemie do akceptowania jedynie liczb

2017-10-10

 • Poprawki wizualne w oknach:
  1. Zaległości
  2. Reklamacje
  3. Noty ilościowe
  4. Dowody dostaw
  5. Notatki

   

 • Poprawione działanie filtra w Badaniach okresowych w Kartotece osobowej
 • Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań i Kartami przyjęcia
 • Dodanie terminu przydatności, nr serii i nr palety w oknie Obroty/wyszukiwanie i umożliwienie wyszukiwania po nich
 • Poprawa etykiet drukowanych przez system zgodnie z normą GS1-128

2017-10-02

 • Dodanie kolumny ‚z dnia’ we wzorze wezwania do potwierdzenia sald
 • Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja Planu kont
 • Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań
 • Poprawki w Polach szablonów kadrowych

Wrzesień 2017

2017-09-21

 • Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem Kart przyjęcia
 • Dodanie parametru ‚aktywny’ w projektach
 • Dalsze prace nad rotacja opakowań

2017-09-15

 • Poprawka wizualna filtra w podtabeli Nagrody z Kartoteki osobowej
 • Zablokowano możliwość dodawania faktur, dokumentów magazynowych i dowodów księgowych do zakończonych projektów
 • Pogrupowano ikony w oknach: Paragony fiskalne, Faktury korygujące (razem z podtabelami) i Dowody dostaw

2017-09-07

 • W imporcie dowodów księgowych dodano komunikaty o niepoprawnej liczbie pozycji lub pól
 • Dodana funkcja fs_popraw_salda_rozrachunkow do harmonogramu

2017-09-01

 • Pogrupowano ikony w oknie z fakturami i testach kompletności
 • Poprawiono komunikaty o błędach podczas grupowego zamykania faktur
 • Usunięto podtabelę Zatrudnienie z Kartoteki osobowej

Uszczegółowiono komunikat o błędnym kodowaniu przy tworzeniu plików

Sierpień 2017

2017-08-17

 • Dodanie podglądu NIP kontrahenta w dowodach księgowych
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodano funkcję tworzenia MM w analizie stanów
 • Refaktoryzacja typów dokumentów magazynowych

2017-08-16

 • Usprawnienia w oknie Absencje modułu Kadry i Płace
 • Globalna poprawa działania blokady przed modyfikacją przez 2 użytkowników jednocześnie

Lipiec 2017

2017-07-21

 • Poprawki w Kartach pracy
 • Dodano okno do definiowania przewoźników dla trasy
 • Rozszerzenie uprawnień w analizie stanów
 • Refaktoryzacja okien Magazyny i Wybór magazynu
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań

2017-07-13

Poprawki w:

 • oknie Szkolenia
 • oknie Harmonogram szkoleń
 • podtabeli Zobowiązania ratalne w Kartotece osobowej

Czerwiec 2017

2017-06-22

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano stany początkowy i końcowy
 • Pełna refaktoryzacja funkcjonalności Zamówienia dostawcy

2017-06-08

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano przewoźników
 • W Dowodach księgowych dodano kolumnę rejestr wraz z datą rejestru

2017-06-01

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano wydruk protokołów przyjęć/wydań
 • W oknie Kierowcy wersje dodano obliczenia rentowności oraz możliwość wydruku zestawienia pdf
 • Poprawki w oknie edycji danych członka rodziny w kartotece osobowej
 • Umożliwiono zdefiniowanie automatycznej dekretacji w Harmonogramie zadań
 • Przeprowadzono refaktoryzację Receptur w module Produkcja
 • Poprawki w module Rentowność okna CRM
 • Dodano okno Rotacji opakowań
 • Poprawki w Listach płac
 • Ustawiono wskazywanie daty aktualizacji w nagłówku Anakondy
 • Rozdzielono uprawnienia do zmian stanu dokumentów magazynowych

Maj 2017

2017-05-18

 • Poprawiono konfigurację uprawnień w zmienionym oknie Kalendarze – dni
 • Drobne poprawki w module Rotacja opakowań

2017-05-17

 • Dodano podział absencji ze względu na grupy pracownicze
 • Dodano zestawienie pdf w oknie Kierowcy wersje i funkcję harmonogramu wysyłającą je na wybrane adresy e-mail
 • W kalendarzach dodano funkcję inicjowania zmian na nowy miesiąc opierając się o grafik z poprzedniego

2017-05-11

 • Uniemożliwiono wybór niezapisanych pozycji ze słowników

Kwiecień 2017

2017-04-16

 • W oknie Kierowcy wersje dodano obliczenia rentowności oraz możliwość wydruku zestawienia pdf
 • Poprawki w oknie edycji danych członka rodziny w kartotece osobowej
 • Umożliwiono zdefiniowanie automatycznej dekretacji w Harmonogramie zadań
 • Przeprowadzono refaktoryzację Receptur w module Produkcja
 • Poprawki w module Rentowność okna CRM
 • Dodano okno Rotacji opakowań
 • Poprawki w Listach płac
 • Ustawiono wskazywanie daty aktualizacji w nagłówku Anakondy
 • Rozdzielono uprawnienia do zmian stanu dokumentów magazynowych
 • Rozbudowa funkcjonalności okna Kalendarze
 • Dodanie możliwości filtrowania według Grupy pracowników w grafikach

Marzec 2017

2017-03-30

 • Dodano podtabelę ‚Zatrudnienie – umowy’  w Kartotece osobowej pracownika
 • W module Kierowcy – wersje, na potrzeby obliczania kosztów transportu, umożliwiono zdefiniowanie i wyświetlenie stawek dla tras obowiązujących na podany dzień oraz przypisanie tras do poszczególnych przewoźników
 • Opis ze Stawek dla trasy jest teraz widoczny w CRM
 • Dodano możliwość generowania plików ZCNA i ZWUA dla pracowników

2017-03-20

 • Refaktoryzacja wszystkich okien harmonogramu oraz grafików planowanych dla pracowników
 • W harmonogramie umożliwiono wyszukiwanie po ID oraz dodano możliwość przechodzenia pomiędzy wykonaniami różnych zadań bez zamykania okna
 • Rozbudowa okna Zatrudnienie – umowy m.in. o grid Składniki
 • Po wykonaniu raportu w generatorze okno z uzupełnionymi danymi pozostaje aż je zamkniemy, ułatwia to wykonanie wielu raportów z tego samego typu pod rząd
 • Dodano możliwość generacji ZUA, ZZA przez program Anakonda
 • Poprawiono automatyczną dekretację dowodu księgowego
 • Korekta błędów przy dodawaniu formularzy w księgowości
 • Przy zakończeniu stosunku pracy, automatycznie również kończone są angaże
 • Przy dodawaniu zatrudnienia automatycznie tworzyć się będzie umowa oraz angaż, dopracowano zarówno Zatrudnienie, jak i Umowy i Angaże.

2017-03-02

 • Wymieniono grid na nowy w Historii umorzeń Kartoteki środków
 • Umożliwiono zamknięcie dostawy w magazynie, który nie jest przypięty do aktualnie otwartego oddziału
 • Dodano możliwość ustalenia w magazynie by tworzony był dokument PZ przy automatycznej dekretacji dostaw
 • Poprawki w wyliczaniu kwoty ma w pozycjach dowodów księgowych
 • Udoskonalenie procesu dodawania pracownika
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych osobowych z firmy do danych oddziału, jeśli jest to osoba fizyczna
 • Nowy grid zyskał możliwość zaznaczenia całej zawartości z użyciem Ctrl+A oraz wyczyszczenia sortowania klikając w puste pole w lewym górnym rogu
 • Od teraz jeśli jednostka miary artykułu w dowodach dostaw to sztuka, to aplikacja CWS będzie pobierała dane o ilości sztuk z d.d., pozostawiając możliwość ich edytowania. Aplikacja CWS dostępna jest w wersji Enterprise systemu

Luty 2017

2017-02-15

 • Dodano funkcję automatycznej dekretacji dostaw
 • Poprawiono drobne błędy we Wzorach dekretacji dostaw
 • Umożliwiono filtrowanie według identyfikatora listy płac w oknie Karty pracy
 • Poprawiono okno Absencje pod względem wizualnym i użytkowym
 • Dodano przeglądanie rentowności w module CRM
 • W oknie CRM przeglądając rentowność dwukrotne kliknięcie na wiersz wygeneruje raport dla trasy z podziałem na dni (w wybranym zakresie dat)
 • Poprawki w grafikach planowanych
 • Można już usuwać środki trwałe z wprowadzonym miejscem użytkowania
 • Dodano funkcję ‚Obliczenia’ w oknie Trasy Stawki
 •  Wymieniono grid na nowy w:
 1. Cennik dla kontrahenta
 2. Upusty dla artykułów
 3. Ceny Artykułu
 4. Upusty

Styczeń 2017

2017-01-26

 • Dodano okno „Bilans Otwarcia” w kartotece osobowej pracowników
 • Dodano okno „Karty Pracy” w module kadry/płace
 • Umożliwiono zamianę etykiety logistycznej przypisanej do wybranej palety w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji Enterprise systemu)

Rozbudowa funkcjonalności okna Kalendarze

 • Dodanie możliwości filtrowania według Grupy pracowników w grafikach