SYSTEM ANAKONDA


Administracja

Jeżeli operator ma zdefiniowane odpowiednie uprawnienia, ma dostęp do funkcjonalności związanej z szeroko pojętą administracją nie tylko systemu, ale i firmy. Tutaj dodaje się nowe oddziały firmy czy operatorów. Tutaj również ustala się uprawnienia dla poszczególnych grup operatorów. Z reguły do tej sekcji dostęp mają jedynie administratorzy systemu.
Moduł “Administracja” składa się z następujących elementów:

Oddziały

Miejsce, gdzie definiuje się oddziały firmy. Adresy, numery, konta bankowe, informacje pojawiające się między innymi na fakturach czy dokumentach magazynowych. Istnieje również możliwość zdefiniowania cennika dla każdego oddziału.

Edycja danych oddziału firmy

Grupy

Grupy, do których przydziela się operatorów. Każda z nich ma dowolnie modyfikowalne prawa dostępu do poszczególnych zasobów programu między innymi poprzez dostęp do wybranych elementów menu systemu. Poprzez przydział do grup odpowiednich wyznaczników można operować prawami dostępu nawet do poszczególnych rodzajów dokumentów.

Operatorzy

Moduł służący do zarządzania operatorami. Tutaj kontroluje się bardzo szczegółowe uprawnienia na poziomie pojedynczego użytkownika. Na każdym z operatorów można wymusić zmianę hasła dostępu co wyznaczony interwał czasu. Tutaj określa się również zastępcę na czas nieobecności użytkownika. Ze względu na niekiedy bardzo skomplikowane zależności uprawnień możliwe jest ich kopiowanie na innego operatora.

Połączenia

Wykaz połączeń do serwera Anakondy. Możliwe jest ich filtrowanie po dacie, numerze IP czy typie zakończenia połączenia z serwerem.

Tabele archiwalne

Zbiór tabel zawierających dane archiwalne. Przy odpowiednich uprawnieniach możliwe jest odczytanie wszystkich zmian wykonanych na bazie danych. Moduł daje również informację to tym, kto i kiedy dokonał zmian.

Zakresy dat

Narzędzie eliminujące w pewnym stopniu błędy powstałe na skutek tzw. czynnika ludzkiego poprzez odgórne zadeklarowanie dat w ramach których mogą być wprowadzane do systemu faktury, dokumenty magazynowe i dowody księgowe.

Harmonogram zadań

Niektóre operacje w systemie mogą wykonywać się automatycznie. Zamykanie niezrealizowanych rezerwacji na artykuł dla kontrahenta czy pobieranie danych do tabeli generatora raportów mogą wykonywać się co ściśle określony czas w pożądany sposób określany przez operatora poprzez argumenty poszczególnych funkcji.

Harmonogram zadań - edycja

Synchronizacja

Niekiedy, potrzeba chwili zmusza do synchronizacji danych pomiędzy wieloma serwerami produkcyjnymi działającymi w ramach jednej firmy. Dzieje się tak w przypadku wielooddziałowych firm, w których każdy z oddziałów ma sporą swobodę działania. W opisywanym module można sprawdzić stan synchronizacji danych ustawionej przez administratora systemu.

Import/eksport tabel

Moduł przygotowany do migracji danych z systemu Anakonda do innych aplikacji. Możliwy jest również kierunek odwrotny. Wynikiem wykonania funkcji są pliki CSV zawierające dane bezpośrednio z tabel bazy danych. Obsługa modułu wymaga podstawowej wiedzy z zakresu posługiwania się zapytaniami SQL

Powiadomienia

Kartoteka adresów mailowych do automatycznego powiadamiania użytkowników o zmianach i wynikach działania funkcji systemu Anakonda.

Testy kompletności

Moduł przygotowany do testowania kompletności danych wprowadzonych do systemu. Obsługa wymaga znajomości języka SQL. Wprowadzone testy wykonywane są cyklicznie za pomocą harmonogramu zadań. Wynik zapytania przekierowywany jest bezpośrednio do Administratora lub do użytkownika za pośrednictwem powiadomień. Przykładowe zastosowanie: Cykliczne (codzienne) sprawdzanie czy wszyscy kontrahenci mają aktualne i poprawne dane do fakturowania.