SYSTEM ANAKONDA


Kadry i Płace

Moduł aktualnie w przygotowaniu.

Co już posiadamy:

Kartoteka osobowa

Kartoteka ta zawiera podstawowe informacje osobowe pracownika z kontrolą poprawności numeru PESEL i NIP. Możliwa jest też kontrola unikalności tych numerów w ramach całej kartoteki. Istnieje możliwość automatycznego nadawania numeru ewidencyjnego pracownika.

Zatrudnienia pracownika

Informacje o historii zatrudnienia w firmie. W tym miejscu rejestrowane są kolejne umowy o pracę i związane z nimi przeszeregowania oraz kolejne angaże. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę zarówno tych na czas określony jak i na czas nieokreślony. Angaże pracownika zawierają informacje zatrudnieniowe o miejscu zatrudnienia (miejsce zatrudnienia, komórka organizacyjna, rodzaj pracownika, grupa, zawód i stanowisko) oraz informacje związane z warunkami wynagradzania (wymiar etatu, grupa i kategoria zaszeregowania, płaca i ewentualne dodatki).
Pracownik posiada jeden z trzech stanów – zatrudniony, zawieszony, zwolniony. Angaże

Historia zatrudnienia

W tym miejscu rejestrowana jest historia zatrudnienia pracownika przed zatrudnieniem w naszej firmie. Tu rejestrowane są informacje z tzw. świadectw pracy zawierające okres zatrudnienia, nazwę firmy, sposób rozwiązania umowy o pracę, sposób zaliczania okresu do stażu pracy oraz informacje o wykorzystanych uprawnieniach pracowniczych u poprzednich pracodawców.

Adresy

Możliwość rejestrowania danych adresowych jednego z wybranych rodzajów adresu pracownika. Rodzaje adresu to adres stałego miejsca zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres do deklaracji PIT.

Rodzina

Możliwość rejestrowania danych osobowych członków rodzin z określeniem ich stopnia pokrewieństwa. W tym miejscu należy rejestrować dane tych członków rodzin, których pracownik zgłasza do ubezpieczeń jak i możliwość rejestrowania pozostałych członków rodzin np. w celu obsługi działalności socjalnej.

Podsiadane kwalifikacje i uprawnienia

Miejsce przeznaczone do rejestracji posiadanych kwalifikacji z określeniem ich daty ważności, z możliwością generowania monitów o przedawnionych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Badania lekarskie

Możliwość rejestracji wykonanych badań okresowych pracownika z określeniem daty wykonania i daty ważności, z możliwością generowania informacji o utracie ich ważności.

Rachunki bankowe

Każdy z pracowników może posiadać wiele rachunków bankowych na które przekazywane są jego wynagrodzenia. Przy rejestracji konta bankowego kontrolowana jest poprawność składni jego numeru bankowego.

Rachunki bankowe pracownika

Kary i nagrody

Historyczne informacje o udzielonych nagrodach i karach pracowniczych.

Kalendarze, harmonogramy

Możliwość definiowania wielu kalendarzy w systemie z określeniem statusu każdego dnia (roboczy, wolny, świąteczny) oraz czasu pracy z możliwością rejestrowania dwóch przerw w pracy. Czas pracy może być rejestrowany również za pomocą jego definicji dla każdej ze zmian pracy występujących w przedsiębiorstwie. Jeden z wybranych kalendarzy może być kalendarzem wzorcowym obowiązującym dla określonej grupy pracowników.

Nieobecności pracownika

Miejsce gdzie rejestrowane są wszystkie nieobecności pracownika, płatne i niepłatne. Każdy z pracowników posiada jeden z określonych kalendarzy, według którego liczona jest odpowiednia ilość dni i godzin wykorzystania każdej z absencji.

Moduł jest w sposób ciągły rozwijany, jego docelową funkcjonalność przedstawia poniższy diagram. Funkcjonalność ta będzie obejmować całość procesów realizowanych w ramach działalności operacyjnej działów osobowych i naliczania wynagrodzeń.

Typy informacji kadrowych

Moduł zaprojektowany do samodzielnego określania typów informacji kadrowych wykorzystywanych w działach kadr i płac. Dano możliwość definiowania nieskończenie wielu typów, co pozwoli usprawnić i zesłownikować obiekty systemy

Kadrowe wartości stałe

Kartoteka obiektów kadrowych i płacowych takich jak procent podatku, wymiar godzin pracy, długość urlopu… System pozwala definiować stałe w kilku formatach danych (liczbowy zmiennoprzecinkowy, liczbowy, tekstowy, logiczny)

Grafiki

Moduł umożliwiający automatyczne tworzenie grafików pracy na podstawie kalendarzy pracowników.

Wzory dokumentów

Edytor dokumentów kadrowo płacowych. Dane na dokument pobierane są z kartotek systemowych a układ tekstu w edytorze jest tożsamy z układem tekstu na wydruku.

Składniki płacowe

Kartoteka elementów, z których tworzą się listy płac. Istnieje możliwość tworzenia własnych funkcji liczących poszczególne składniki. System oferuję również opcję pobierania danych do składnika ze stałych kadrowych.

Szablony list płac

Moduł do tworzenia i edytowania szablonów list płac. Korzysta z wcześniej zdefiniowanych składników płacowych. Na podstawie szablonów list płac automatycznie będą wyliczane poszczególne listy.

Absencje

Moduł do rejestrowania i agregowania danych o wszelkich typach absencji. Zarówno tych planowanych (urlopy) jak i nieplanowanych (nieobecności). Dane zawarte w absencjach będą bezpośrednio wykorzystywane w procesie tworzenia lista płac.