SYSTEM ANAKONDA


Sprzedaż

Szeroko pojęta sprzedaż została kompletnie wypełniona przez funkcjonalność systemu. Nawet takie obszary jak serwis czy zaległości objęte są kontrolą tego modułu. System stara się usprawnić działania operatora, dlatego jako zintegrowane narzędzie nie wymusza na użytkowniku redundancji operacji koniecznych do wykonania. Wiele dokumentów tworzonych jest na podstawie wcześniej wprowadzonych danych (np. dokumenty magazynowe z paragonów fiskalnych czy faktury z dokumentów magazynowych).
Moduł “Sprzedaż” składa się z następujących elementów:

Wyznaczniki faktur

Każda faktura przed wprowadzeniem do systemu musi mieć podany swój wyznacznik czyli element ją określający. Wyznacznik faktury to obiekt, dzięki któremu można zmieniać układ graficzny faktur poprzez edycję wyznacznika właśnie. W opisywanym module dozwolone są operacje dodawania i edytowania wyznaczników jak również przydzielania wyznaczników do odpowiednich grup użytkowników zdefiniowanych w systemie. Stanowi to jedno z wielu narzędzi kontrolnych zaimplementowanych w systemie. Użytkownik nie będzie miał dostępu do faktur, jeżeli ich wyznacznik nie będzie przydzielony do grupy, w której znajduje się operator.

Faktury

Moduł o bardzo szerokiej funkcjonalności. Wystawianie, edytowanie i usuwanie faktur to funkcjonalność minimum. Anakonda, jako system zintegrowany, dla ułatwienia pracy operatorów pozwala w tym miejscu na wystawianie dokumentów magazynowych prosto z faktur. Moduł „Faktury” umożliwia również kopiowanie faktur oraz ich eksport do różnych plików XNL, TXT. System „Anakonda” ze względu na możliwość wystąpienia znacznych ilości faktur pozwala na traktowanie faktur grupowo., umożliwiając ich grupowe zamykanie czy drukowanie.

Edycja nagłówka faktury

Faktury korygujące

Funkcjonalność „Faktur korygujących" jest bardzo podobna do funkcjonalności faktur. Istnieją jednak różnice w postaci możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej z większej ilości faktur źródłowych za pomocą jednej prostej operacji. Wszystkie możliwości przewidziane w module „Faktury” są również uwzględnione w opisywanym module.

Zamówienia od odbiorców

Źródłem zysków większości przedsiębiorstw jest sprzedaż swoich produktów w postaci towarów lub usług. Zdecydowano się wobec tego na wprowadzenie do systemu Anakonda modułu mającego za zadanie zarządzanie zamówieniami odbiorców. Operacje na stanie dokumentu (W, G) są tożsame z przyjęciem zamówienia do realizacji. Zamówienia podzielono na zamówienia stałe i jednorazowe. W przypadku tych pierwszych nie ma potrzeby wprowadzania zamówienia np. codziennie przez kilka lat. W opisywanym module przewidziano możliwość importowania zamówień w postaci plików XML.

Paragony fiskalne

Wprowadzona przy okazji tego modułu funkcjonalność integruje ze sobą elementy z obszarów sprzedaży i magazynów poprzez tworzenie dokumentów WZ wprost z paragonów. I bezpośrednie tworzenie faktur z paragonów. Oczywiście istnieje możliwość tworzenia raportów dobowych i okresowych.

Zaległości

Każda niezapłacona faktura tworzy wpis w tym module. Umożliwia to przeprowadzenie kompensaty, jeżeli tylko zachodzi taka potrzeba.

Zalgłości kontrahentów

Dowody dostaw

W celu dopełnienia obszaru sprzedaży w systemie Anakonda zdecydowano się na wprowadzenie funkcjonalności „Dowody dostaw”, która stanowi bufor między sprzedawcą i klientem. Głównym zadaniem opisywanego elementu jest generowanie dokumentów, które stanowić będą, po podpisie odbiorcy, pokwitowanie odbioru artykułu. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość tworzenia wprost z dowodów dostaw faktur i faktur korygujących. Dowody dostaw organizowane są według tras, co znacząco ułatwia dystrybucję towarów. Istnieje możliwość wystąpienia ogromnej ilości dowodów dostaw na dzień, dlatego system Anakonda oferuje grupowe drukowanie dokumentów. Można stworzyć również różnego rodzaju zestawienia, które w swojej formie i treści mogą być pomocne w procesach podejmowania decyzji związanych z produkcją i dystrybucją.

Serwis

Zarządzanie serwisem może wydawać się trudne ze względu na możliwą ilość artykułów wymagających poprawek. „Serwis” ułatwia przede wszystkim kontrolę nad naprawami ułatwiając wyszukiwanie tej, którą interesuje się operator. Autoryzacja kontrahentów pozwala uniknąć nieporozumień wynikłych ze złych intencji niektórych klientów.

CRM

Zarządzanie relacjami z kontrahentami. Bardzo rozbudowany moduł windykacyjny. Miejsce, z którego można w prosty sposób generować raporty ze sprzedaży czy dostaw. Zawiera również elementy księgowe - możliwość tworzenia dokumentów księgowych (wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe, wezwania do potwierdzenia sald) .

Sumy zamówień

W module zawarto informacje na temat zamówień dla poszczególnych oddziałów i artykułów. Anakonda jako system zautomatyzowany ma możliwość pobierania danych do tego modułu z zamówień na odpowiednią datę. Daje to możliwości kontroli nad ilością produkcji ograniczając jednocześnie przypadki, w których produkuje się za dużo lub za mało.