SYSTEM ANAKONDA


Nowości

Styczeń 2018

2018-01-10

 • Uwzględniono symbol KŚT 2018 w zestawieniach środków trwałych

2018-01-04

 • Wprowadzono wydruk korekt faktur dla firm zwolnionych z VAT
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Poprawki na oknie edycji danych środka trwałego

Grudzień 2017

2017-12-12

 • Przygotowanie wydruku OT do zmian w klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodanie pliku wydruku faktur dla firm zwolnionych z VAT
 • Standaryzacja wyglądu ikon wydruku w programie
 • W słowniku 'Kierowcy/konwojenci' umożliwiono jednoczesne wprowadzenie Uid 5 kart dla 1 pozycji

Listopad 2017

2017-11-15

 • Dodanie opcji '(ubezpieczenie) wypadkowe' w informacji o zatrudnieniu pracownika
 • Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja okna Dokumenty - kontrahenci
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodanie obsługi osobnego rachunku VAT w korektach faktur
 • Prace nad przygotowaniem Anakondy do obsługi nowej klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku
 • Poprawki w oknie kalendarze z modułu Kadr i Płac
 • Obsłużenie numerów PESEL u pracowników urodzonych po roku 2000
 • Zmieniono filtrowanie artykułów w systemie B2B aby wyświetlać wyłącznie artykuły przypisane do konkretnego kontrahenta
 • Rozbudowano moduł faktury/korekty w B2B

System B2B dostępny jest w wersji Enterprise programu Anakonda

Październik 2017

2017-10-25

 • Poprawki w oknie ze Wzorami dokumentów z modułu Kadr i Płac
 • Umożliwienie określenia magazynów RW i/lub WZ w funkcji tworzącej dokumenty mag. z dowodów dostaw
 • Poprawki wizualne okna Zamówienia odbiorcy i wszystkich jego funkcjonalności

2017-10-19

 • Poprawki w podtabeli Dane dodatkowe Kartoteki osobowej
 • Zabezpieczenie importu dowodów księgowych przed specjalnymi znakami
 • Prace nad wprowadzeniem obsługi mechanizmu podzielonej płatności:
  • Dodane pole na konto VAT w danych Kontrahenta
  • Dodane pole na konto VAT w danych Oddziału
  • Dodany checkbox 'osobny rachunek VAT' w Danych dla fakturowania kontrahenta
 • Ograniczono pola przyjmujące EAN w systemie do akceptowania jedynie liczb

2017-10-10

 • Poprawki wizualne w oknach:
  1. Zaległości
  2. Reklamacje
  3. Noty ilościowe
  4. Dowody dostaw
  5. Notatki
  modułu Sprzedaż
 • Poprawione działanie filtra w Badaniach okresowych w Kartotece osobowej
 • Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań i Kartami przyjęcia
 • Dodanie terminu przydatności, nr serii i nr palety w oknie Obroty/wyszukiwanie i umożliwienie wyszukiwania po nich
 • Poprawa etykiet drukowanych przez system zgodnie z normą GS1-128

2017-10-02

 • Dodanie kolumny 'z dnia' we wzorze wezwania do potwierdzenia sald
 • Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja Planu kont
 • Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań
 • Poprawki w Polach szablonów kadrowych

Wrzesień 2017

2017-09-21

 • Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem Kart przyjęcia
 • Dodanie parametru 'aktywny' w projektach
 • Dalsze prace nad rotacja opakowań

2017-09-15

 • Poprawka wizualna filtra w podtabeli Nagrody z Kartoteki osobowej
 • Zablokowano możliwość dodawania faktur, dokumentów magazynowych i dowodów księgowych do zakończonych projektów
 • Pogrupowano ikony w oknach: Paragony fiskalne, Faktury korygujące(razem z podtabelami) i Dowody dostaw

2017-09-07

 • W imporcie dowodów księgowych dodano komunikaty o niepoprawnej liczbie pozycji lub pól
 • Dodana funkcja fs_popraw_salda_rozrachunkow do harmonogramu

2017-09-01

 • Pogrupowano ikony w oknie z fakturami i testach kompletności
 • Poprawiono komunikaty o błędach podczas grupowego zamykania faktur
 • Usunięto podtabelę Zatrudnienie z Kartoteki osobowej
 • Uszczegółowiono komunikat o błędnym kodowaniu przy tworzeniu plików pli

Sierpień 2017

2017-08-17

 • Dodanie podglądu NIP kontrahenta w dowodach księgowych
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodano funkcję tworzenia MM w analizie stanów
 • Refaktoryzacja typów dokumentów magazynowych

2017-08-16

 • Usprawnienia w oknie Absencje modułu Kadry i Płace
  Globalna poprawa działania blokady przed modyfikacją przez 2 użytkowników jednocześnie

Lipiec 2017

2017-07-21

 • Poprawki w Kartach pracy
 • Dodano okno do definiowania przewoźników dla trasy
 • Rozszerzenie uprawnień w analizie stanów
 • Refaktoryzacja okien Magazyny i Wybór magazynu
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań

2017-07-13

Poprawki w:

 • oknie Szkolenia
 • oknie Harmonogram szkoleń
 • podtabeli Zobowiązania ratalne w Kartotece osobowej

Czerwiec 2017

2017-06-22

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano stany początkowy i końcowy
 • Pełna refaktoryzacja funkcjonalności Zamówienia dostawcy

2017-06-08

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań - dodano przewoźników
 • W Dowodach księgowych dodano kolumnę rejestr wraz z datą rejestru

2017-06-01

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań - dodano wydruk protokołów przyjęć/wydań

Maj 2017

2017-05-18

 • Poprawiono konfigurację uprawnień w zmienionym oknie Kalendarze - dni
 • Drobne poprawki w module Rotacja opakowań

2017-05-17

 • Dodano podział absencji ze względu na grupy pracownicze
 • Dodano zestawienie pdf w oknie Kierowcy wersje i funkcję harmonogramu wysyłającą je na wybrane adresy e-mail
 • W kalendarzach dodano funkcję inicjowania zmian na nowy miesiąc opierając się o grafik z poprzedniego

2017-05-11

 • Uniemożliwiono wybór niezapisanych pozycji ze słowników

Kwiecień 2017

2017-04-16

 • W oknie Kierowcy wersje dodano obliczenia rentowności oraz możliwość wydruku zestawienia pdf
 • Poprawki w oknie edycji danych członka rodziny w kartotece osobowej
 • Umożliwiono zdefiniowanie automatycznej dekretacji w Harmonogramie zadań
 • Przeprowadzono refaktoryzację Receptur w module Produkcja
 • Poprawki w module Rentowność okna CRM
 • Dodano okno Rotacji opakowań
 • Poprawki w Listach płac
 • Ustawiono wskazywanie daty aktualizacji w nagłówku Anakondy
 • Rozdzielono uprawnienia do zmian stanu dokumentów magazynowych
 • Rozbudowa funkcjonalności okna Kalendarze
 • Dodanie możliwości filtrowania według Grupy pracowników w grafikach

Marzec 2017

2017-03-30

 • Dodano podtabelę 'Zatrudnienie - umowy'  w Kartotece osobowej pracownika
 • W module Kierowcy - wersje, na potrzeby obliczania kosztów transportu, umożliwiono zdefiniowanie i wyświetlenie stawek dla tras obowiązujących na podany dzień oraz przypisanie tras do poszczególnych przewoźników
 • Opis ze Stawek dla trasy jest teraz widoczny w CRM
 • Dodano możliwość generowania plików ZCNA i ZWUA dla pracowników

2017-03-20

 • Refaktoryzacja wszystkich okien harmonogramu oraz grafików planowanych dla pracowników
 • W harmonogramie umożliwiono wyszukiwanie po ID oraz dodano możliwość przechodzenia pomiędzy wykonaniami różnych zadań bez zamykania okna
 • Rozbudowa okna Zatrudnienie - umowy m.in. o grid Składniki
 • Po wykonaniu raportu w generatorze okno z uzupełnionymi danymi pozostaje aż je zamkniemy, ułatwia to wykonanie wielu raportów z tego samego typu pod rząd
 • Dodano możliwość generacji ZUA, ZZA przez program Anakonda
 • Poprawiono automatyczną dekretację dowodu księgowego
 • Korekta błędów przy dodawaniu formularzy w księgowości
 • Przy zakończeniu stosunku pracy automatycznie również kończone są angaże
 • Przy dodawaniu zatrudnienia automatycznie tworzyć się będzie umowa oraz angaż, dopracowano zarówno Zatrudnienie, jak i Umowy i Angaże.

2017-03-02

 • Wymieniono grid na nowy w Historii umorzeń Kartoteki środków
 • Umożliwiono zamknięcie dostawy w magazynie, który nie jest przypięty do aktualnie otwartego oddziału
 • Dodano możliwość ustalenia w magazynie by tworzony był dokument PZ przy automatycznej dekretacji dostaw
 • Poprawki w wyliczaniu kwoty ma w pozycjach dowodów księgowych
 • Udoskonalenie procesu dodawania pracownika
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych osobowych z firmy do danych oddziału, jeśli jest to osoba fizyczna
 • Nowy grid zyskał możliwość zaznaczenia całej zawartości z użyciem Ctrl+A oraz wyczyszczenia sortowania klikając w puste pole w lewym górnym rogu
 • Od teraz jeśli jednostka miary artykułu w dowodach dostaw to sztuka, to aplikacja CWS będzie pobierała dane o ilości sztuk z d.d., pozostawiając możliwość ich edytowania. Aplikacja CWS dostępna jest w wersji Enterprise systemu

Luty 2017

2017-02-15

 • Dodano funkcję automatycznej dekretacji dostaw
 • Poprawiono drobne błędy we Wzorach dekretacji dostaw
 • Umożliwiono filtrowanie według identyfikatora listy płac w oknie Karty pracy
 • Poprawiono okno Absencje pod względem wizualnym i użytkowym
 • Dodano przeglądanie rentowności w module CRM 
 • W oknie CRM przeglądając rentowność dwukrotne kliknięcie na wiersz wygeneruje raport dla trasy z podziałem na dni(w wybranym zakresie dat)  
 • Poprawki w grafikach planowanych
 • Można już usuwać środki trwałe z wprowadzonym miejscem użytkowania
 • Dodano funkcję 'Obliczenia' w oknie Trasy Stawki
 •  Wymieniono grid na nowy w:
 1. Cennik dla kontrahenta
 2. Upusty dla artykułów
 3. Ceny Artykułu
 4. Upusty

Styczeń 2017

2017-01-26

 • Dodano okno "Bilans Otwarcia" w kartotece osobowej pracowników
 • Dodano okno "Karty Pracy" w module kadry/płace
 • Umożliwiono zamianę etykiety logistycznej przypisanej do wybranej palety w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji Enterprise systemu)

Grudzień 2016

2016-12-22

 • Dodano typ wzoru dekretacji "D" - dostawy
 • Dodano możliwość modyfikacji predefiniowanych typów stałych
 • Dodano okno trasy - stawki w danych pomocniczych
 • Zrefaktoryzowano okno pozycji wzorów dekretacji
 • Dodano możliwość eksportu dowodów dostaw z zamiennikami do PC-market

Listopad 2016

2016-11-17

 • W zatrudnieniach dodano dodatkowe kolumny - "Zatrudnienie od", oraz "Numer ubezpieczenia"
 • Umożliwiono definiowanie parametru okresu księgowego w nowym generatorze raportów na podstawie zalogowania operatora
 • Umożliwiono zapisanie drugi raz tego samego numeru konta bankowego dla pracownika. System sprawdza czy konto się nie powtarza i informuję o tym operatora, ale nie blokuje już możliwości zapisu
 • Dodano możliwość wyliczania średniej z wybranej kolumny w nowym generatorze raportów
 • Wprowadzono możliwość konsolidacji artykułów przyjęć dla dokumentów magazynowych typu 'M' i wybranych artykułów
 • W danych podstawowych zatrudnienia dodano checkbox'y dotyczące ubezpieczenia. Kolejno:
 1. emerytalne
 2. rentowe
 3. chorobowe
 4. zdrowotne
 5. FP
 6. FGŚP

Październik 2016

2016-10-27

 • Uszczelniono kontrolę dat w dowodach księgowych
 • W generatorze raportów dodano możliwość definiowania nagłówka i podgłówka z poziomu zapytania SQL, oraz rozszerzono możliwości formatowania tekstu nagłówka
 • Dodano podtabelę dla pracownika "zobowiązania ratalne" w kartotece osobowej w module kadry/płace
 • Umożliwiono pełną edycję zatrudnienia w przypadku gdy zostało dodane kolejne zatrudnienie, a pierwsze nie zostało zamknięte
 • W danych podstawowych pracownika dodano dodatkowe pola informacyjne

2016-10-12

 • W aplikacji WMS dodano możliwość przyjmowania zwrotów, oraz priorytet wydawania na lokację kompletacyjną ze zwrotami o nieograniczonej pojemności. Aplikacja WMS dostępna jest w wersji Enterprise systemu
 • Zmieniono numer dowodu dostawy na potrzeby systemu automatycznego rozpoznawania dokumentów
 • Zwiększono liczbę miejsc po przecinku w polach na oknie "stałe-wartości" w module kadry/płace
 • Zmieniono blokadę dokumentu magazynowego edytowanego przez innego operatora, tak aby możliwe było przeglądanie danych w nim zawartych

Wrzesień 2016

2016-09-29

 • W oknie składników angaży zmieniono nazwę kolumny z "Kwota" na "Wartość"
 • Dodano powiadomienia mailowe o dodaniu, usunięciu i zmianie stanu receptury produkcyjnej
 • W danych artykułu dodano checkbox "konsolidowany"
 • Zrefaktoryzowano okno dowodów księgowych
 • Zmieniono sposób aktualizacji klienta Anakondy

2016-09-15

 • W oknie edycji zatrudnienia dodano nowe pola
 • Dodano możliwość drukowania listy obecności
 • Dodano możliwość kontrolowania aktualności receptury produkcyjnej. Dodatkowo zdefiniować można powiadomienia e-mail o kończącym się terminie ważności receptury
 • W raporcie MG0009 artykuły sortowane są teraz po indeksach, a nie po kategoriach
 • Zmieniono symbol dowodu dostawy, na dłuższy w celu dokładniejszej weryfikacji dokumentów
 • Uwzględniono nowy symbol dowodu dostawy w module raporty/wyciągi, wydrukach faktur, oraz w harmonogramie zadań

Sierpień 2016

2016-08-30

 • Dodano okno "Listy obecności" w module kadry/płace
 • Zrefaktoryzowano okno Planu produkcji
 • Poprawiono drobne błędy w nowym generatorze raportów
 • Od teraz w informacji podsumowującej tworzenie dowodu dostaw, ilości utworzonych dowodów wyświetlane są bez uwzględnienia korekt
 • Powstał moduł umożliwiający tworzenie plików JPK
 • Do cenników dodano kolumny zawierające informacje na temat typu opakowania i pojemności paletowej dla artykułu

Lipiec 2016

2016-07-25

 • Dodano okno z nowym generatorem raportów w systemie. Raporty nie zostały jeszcze zdefiniowane
 • Dodano pole IBAN w kontach bankowych
 • W kartotece kontrahentów dodano możliwość wydrukowania kodów kreskowych zawierających symbol kontrahenta

2016-07-14

 • W kartotece kontrahentów dodano nowe filtry - numer GLN i symbol obcy
 • Rozpoczęto prace nad deklaracjami ZUS i US w module kadry/płace
 • W kartotece artykułów dodano nowe filtry - kod EAN i symbol obcy
 • Wprowadzono zmiany w algorytmach wydań zestawienia zbiorczego w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji Enterprise systemu)

Czerwiec 2016

2016-06-30

 • W aplikacji WMS Zmieniono funkcję zamykania dok. mag. tak że można wydać podpozycje jako pozycje, nawet z ilościami większymi niż 1 (aplikacja dostępny w wersji enterprise systemu)
 • Dodano możliwość zaznaczenia w oddziale firmy pola "czy podatnik UE"
 • Dodano uprawnienia do edycji zamówień przypisane do wybranych tras
 • Na wydruku sum dowodów dostaw dodano kod kreskowy, zawierający informacje na temat daty, trybu i trasy
 • Dodano dodatkowe uprawnienia do typów dokumentów magazynowych
 • Dostosowano fakturę walutową do korzystania ze stawek VAT
 • W zamówieniach odbiorcy wprowadzono kontrolę na wprowadzanie i modyfikację asortymentu z uwzględnieniem danych z tabeli Grupy odbiorców - asortyment
 • W raporcie SP1017 wprowadzono zmianę wyświetlania procentu zwrotów jeżeli ilość dostarczona i zwrócona =0
 • W CRM - windykacja dodano nowy raport Rozliczenie prowizji generujący dane dotyczące terminowego regulowania należności za faktury

2016-06-07

 • Dodano kolorowanie zaznaczonego wiersza w tabeli (domyślnie kolor fioletowy na pierwszej kolumnie)
 • Dodano wydruk listy płac i pasków w module kadry/płace
 • Umożliwiono tworzenie spisu z natury, nawet jeśli artykuły w wybranej kategorii nie znajdują się na stanie magazynu
 • Dostosowano system do zmian w strukturze pliku xml INTRASTAT'u
 • Zmodernizowano okno "listy płac" i jego podokna
 • Umożliwiono wykonanie eksportu do pliku .xls na oknie "Operacje"
 • Usprawniono zmianę dat w grafikach, tak że żeby zmienić datę na poprzedni/nastepny tydzień nie jest już wymagane powracanie do sekcji filtrów
 • Uspójniono wprowadzanie kropek i przecinków w całym systemie

Maj 2016

2016-05-31

 • Zmieniono opisy funkcji "filtruj" na "wyświetl dane" w celach poprawienia przejrzystości systemu
 • Dodano pole "urząd skarbowy" w danych oddziału
 • Poprawiono wyliczanie odsetek w wydruku dokumentów dla kontrahentów w CRM
 • Dodano ograniczenie na liczbę wierszy w oknie "operacje". Limit został ustalony na 120.000 wierszy
 • Poprawiono zaznaczanie komórek na gridzie, przy użyciu przycisków Ctrl i Shift
 • Zrefaktoryzowano okno "Rachunki ROR"

Kwiecień 2016

2016-04-28

 • Na wydruku zestawienia zbiorczego dowodów dostaw dodano kod kreskowy, zawierający informacje na temat daty, trasy i trybu
 • Dodano podtabelę w danych dodatkowych pracownika o nazwie "Limity urlopów"
 • Grid w dokumentach magazynowych został wymieniony na nowy
 • Zrefaktoryzowano okno spisu z natury, oraz pozycje spisu z natury
 • Przyśpieszono usuwanie pozycji z podtabeli "opakowania zbiorcze" artykułu
 • Dodano możliwość wydawania zestawienia zbiorczego przy użyciu kodu kreskowego w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Dodano dodatkowe komunikaty w oknie "Intrastat"

2016-04-12

 • Zrefaktoryzowano okno "paragony fiskalne"
 • W przeksięgowaniach automatycznych poprawiono algorytm pobierania sald do pozycji dowodu księgowego
 • Zmieniono algorytm eksportu faktur/korekt do ecodu, tak aby nie było problemu z ponowieniem eksportu w przypadku niepowodzenia
 • Zmiana w zestawieniach dla sklepów firmowych z dowodów dostaw - podanie wersji cenowej detalicznej w danych do fakturowania kontrahenta przestaje być obowiązkowe do wykonania zestawienia. Jeżeli wersja detaliczna będzie niewypełniona, w kolumnach dotyczących cen detalicznych będzie wpisywane zero

Marzec 2016

2016-03-10

 • Wprowadzono poprawki stylistyczne w oknie "sumy zamówień"
 • Zmodyfikowano nowe menu Anakondy względem uprawnień operatora
 • Zrobiono blokadę na usuwanie, oraz edycję dostaw w momencie kiedy są modyfikowane przez innego operatora
 • Dodano pole "zwroty dni" w danych do fakturowania kontrahenta
 • Wprowadzono poprawki stylistyczne w oknie "umowy o pracę"
 • W konfiguracji systemu umożliwiono wybór drukarki dla wydruku znakowego z listy

Luty 2016

2016-02-26

 •  Dodano blokadę usuwania i edycji raportów/wyciągów w momencie gdy inny operator edytuje dany raport
 • Zmodyfikowano okno z zakresami dat, aby było bardziej intuicyjne
 • Rozszerzono funkcjonalność okna edycji absencji pracownika
 • Rozszerzono funkcjonalnośc okna "pracy bieżącej" pracownika
 • Dokonano poprawek stylistycznych w oknie rozstawiania asortymentu
 • Dodano obsługę grup odbiorców asortymentu w fakturach
 • Zmieniono format kodów kreskowych na etykietach logistycznych z code-128, na GS1-128
 • Dodano komunikat dotyczący braku pozycji na dowodzie dostaw, przy próbie wydruku
 • Dodano pole "grupa odbiorców" w danych podstawowych kontrahenta, na potrzeby nowej funkcjonalności
 • Dodano słownik "grupy odbiorców" na potrzeby nowej funkcjonalności
 • Dodano obsługę grup odbiorców asortymentu w dowodach dostaw
 • Dodano możliwość przeglądania danych archiwalnych pozycji zamówień odbiorców
 • W pozycjach zamówień odbiorców dodano kolumny zawierające informacje o tym kto i kiedy ostatnio edytował wybraną pozycję

2016-02-10

 • Dodano raport PR0009 - prognoza zamówień
 • Zmieniono oznaczenia zatrudnienia pracownika w module kadry/płace
 • Zmodyfikowano okno absencji pracowników na potrzeby prac nad modułem kadry/płace

Styczeń 2016

2016-01-21

 • W dowodach dostaw dodano okno zawierające informacje na temat palet na jakich znajduje się towar na danym dowodzie dostawy
 • Rozszerzono komunikaty informujące o problemie z importem pliku pli w płatnościach
 • Dodano słownik "Zawody specjalności klasyfikacja", który jest teraz używany do uzupełnienia pola "zawód wykonywany" w angażach
 • Zmieniono sposób pobierania składników płacowych do listy płac
 • Umożliwiono wchodzenie do składników angaży bezpośrednio z okna angażu na liście płac
 • Zmieniono strukturę pól w tabeli rs_kp_listy_plac
 • Dodano możliwość czytania etykiet logistycznych wydrukowanych poza Anakonda w aplikacji WMS - aplikacja dostępna tylko w wersji enterprise systemu
 • W składnikach dodatkowych podpiętych pod angaż dodano kolumnę z nazwą składnika
 • W oknie "szablony pól kadrowych" dodano wizualizację typów

2016-01-13

 • Dodano kolumnę "Skrót" w oknie "Edycja składników płacowych"
 • Jeżeli lista płac jest używana w płatnościach to podczas jej usuwania wyświetli się odpowiedni komunikat
 • Dokonano zmian kosmetycznych w oknie płatności
 • Rozbudowano okno List płac
 • W słowniku "Pola szablonów kadrowych" od teraz także w drzewku wyświetlają się informacje na temat typu pola
 • Dodano kolumny "Procent" i "Kwota" na oknie z rachunkami bankowymi

Grudzień 2015

2015-12-29

 • Dodano komunikat o braku wybranego artykułu na magazynie, podczas dodawania pozycji przecen
 • Dodano pole zawierające informacje na temat konta bankowego w szablonach list płac
 • Zmieniono sposób przeliczania listy płac na taki, który uwzględnia kolejność składników płacowych
 • Dodano napis "ESC- koniec" na oknie głównym w nowej wersji wizualnej Anakondy
 • Dodano podtabelę "Angaże" w danych dodatkowych pracownika, które zawiera wszystkie angaże pracownika bez względu na zatrudnienie czy umowę
 • Zmodyfikowano podtabelę "Absencje" w danych dodatkowych pracownika, na potrzeby prac nad modułem Kadry/Płace

2015-12-15

 • Dodano okno z danymi dotyczącymi dat rejestracji w ZUS w danych dodatkowych pracownika
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania modyfikowalnych składników płacowych
 • Dodano możliwość dodawania angaży do list płac
 • Od teraz przy uzupełnianiu pojedynczych modyfikowalnych składników płacowych, zapis następuje automatycznie po przejściu do następnej komórki

2015-12-08

 • Zmieniono komunikat blokady możliwości zamówienia towaru dla wybranego kontrahenta, wynikającej z danych w tabeli artykuły - daty dostaw, aby był bardziej oczywisty
 • Zmieniono sposób uzupełniania dat odbioru i wpływu w fakturach korygujących: jeżeli data odbioru wynikająca z rozliczenia odpowiednich rozrachunków jest mniejsza niż data korekty to nie jest uzupełniana
 • Dodano okno praca bieżąca w module kadry/płace, które pozwala na zarządzanie absencjami pracowników

Listopad 2015

2015-11-30

 •  Zrefaktoryzowano okna dowodów dostaw, faktur korygujących i faktur, a także ich podtabele
 • Umożliwiono wyświetlanie wszystkich artykułów/kontrahentów bez podania filtrów, o ile iliczba wierszy nie przekracza 100
 • Dodano funkcję wydań zewnętrznych na podstawie sum dowodów w aplikacji WMS. Aplikacja dostępna jest w wersji Enterprise systemu
 • W miejscach gdzie występuje kod pocztowy użycie skrótu klawiszowego F1 spowoduje teraz przejście do strony www poczty polskiej, zawierającej wszystkie kody pocztowe w Polsce
 • Rozdzielono komunikaty problemów z logowaniem tak, że łatwiej rozpoznać czy problem wynika z podania błędnych parametrów logowania, czy z problemu połączenia z bazą danych firmy
 • Rozszerzono możliwośc zaznaczenia funkcji osoby w kartotece osobowej o pola "udziałowiec", "inny", "akcjonariusze", "RN" i "Bofp"

2015-11-06

 • Dodano okno do definicji specjalnych składników płacowych
 • Zautomatyzowano proces aktualizacji aplikacji WMS, oraz aplikacji CWS. Aplikacje dostępne są w wersji Enterprise systemu
 • Dodano funkcję harmonogramu, która pozwala na wykrywanie zbyt długo trwających zapytań w bazie danych
 • Dodano grafiki planowe w module kadry/płace
 • Dodano możliwość zamykania produkcji według hali produkcyjnych

Październik 2015

2015-10-15

 • Statystyki funkcji i raportów będą od teraz czyszczone raz na 2 miesiące w celu przyśpieszenia pracy systemu
 • Dodano przycisk "Anuluj wydanie" w wydaniach wewnętrznych w aplikacji WMS. Aplikacja dostępna w wersji Enterprise systemu
 • Na wydruku stanu rozrachunków sumy w pln i walucie wyliczane są teraz podobnie jak w zestawieniu analitycznym operacji

2015-10-01

 • Do aplikacji WMS dodano nowy rodzaj wydania wewnętrznego - dokumenty MM
 • W aplikacji WMS na poszczególnych oknach dodano przycisk wyświetlający informacje na temat wydawanego/przyjmowanego artykułu i jego opakowania. Aplikacja WMS dostępna jest w wersji enterprise systemu
 • Zmodyfikowano algorytm wyliczania kwot w PLN w zestawieniu analitycznym operacji i stanie rozrachunków
 • Zmieniono działanie filtrów dat od i do w historii zatrudnienia
 • Zmodyfikowano wizualnie ikony na oknach analizy zleceń i dokumentów magazynowych, tak aby widoczne było które funkcje są aktywne podczas filtrowania
 • Od teraz sprzedane środki trwałe także zawierają się w wydruku dokumentu LT
 • Zmieniono system definiowania godzin w oknie Zmiany pracy
 • Wymieniono słownik Miejsce pracy na słownik Stanowisko pracy w grafikach
 • Dodano raport AF0005 uwzględniający dokumenty przychodowe i rozchodowe
 • Do raportu AF0002 Dodano możliwość wybrania listy konkretnych dokumentów której mają być brane pod uwagę
 • Dodano multiwybór przy definiowaniu uprawnień do kas
 • Dodano powiadomienie, które informuje o wszystkich nieudanych wykonaniach funkcji harmonogramu

Wrzesień 2015

2015-09-11

 • Dodano pole zawierające identyfikator list płac do angaży pracownika
 • Dodano możliwość definiowania szablonów list płac
 • Dodano raport MG3012 w którym zawarte są informacje na temat stanów magazynowych na dzień z uwzględnieniem ilości palet dla artykułu
 • Od teraz w rozbitej płatności termin będzie taki jak w płatności oryginalnej
 • Dokonano poprawek w imporcie zamówień z pliku xls

Sierpień 2015

2015-08-28

 • Zmodyfikowano kalendarze w module kadry/płace
 • Dodano raport ze stanów magazynowych z rozbiciem na terminy przydatności - MG3011
 • Zmodyfikowano okno zaległości, aby było bardziej przyjazne dla użytkownika
 • Zmieniono nazwę nowego wydruku w analizie rozliczeń
 • Od teraz w danych dodatkowych magazynu, można zdefiniować w których konkretnie magazynach może występować tylko jeden taki sam artykuł w pozycji dokumentu magazynowego
 • Zmieniono wydruk kodów kreskowych zawierających symbol artykułu
 • Od teraz import artykułów pobiera także informacje do podtabeli artykułu "Stawki Vat"
 • W module kadry/płace umożliwiono definiowanie składników płacowych

2015-08-18

 • W dokumentacji użytkownika pojawiły się diagramy dotyczące aplikacji WMS (dostępna w wersji Enterprise systemu)
 • Zaimplementowano poprawki w aplikacji CWS (dostępna w wersji Enterprise systemu)
 • Zmodyfikowano angaże, oraz umowy w module kadry/płace
 • Dodano możliwość grupowego usuwania grafików pracy, poprzez zaznaczenie z przyciskiem Shift lub Ctrl
 • Zablokowano możliwość zmiany kontrahenta w dowodzie dostawy, który znajduje się w stanie 2
 • Zsynchronizowane zamykanie Dokumentów Magazynowych pobiera teraz takie same ilości towaru z tych samych przyjęć
 • Rozwiązano problem z pozostającym oknem dodawania pozycji faktury

2015-08-03

 • Dodano słownik rs_kp_stanowiska_pracy_miejsca, który zawiera informacje na temat stanowisk w miejscu pracy
 • Stworzono aplikację CWS(Cake Weight System) służącą do uzupełniania masy produktu w systemie. Aplikacja dostępna jest w wersji Enterprise systemu
 • Została napisana szczegółowa instrukcja dla aplikacji CWS
 • Dodano brakujący komunikat błędu przy imporcie cennika
 • Dodano funkcję pozwalającą na drukowanie duplikatów etykiet logistycznych na podstawie unikalnego numeru palety
 • Dodano możliwość wydruku tabeli pokazującej wszystkie rozliczenia dla wybranego dokumentu w analizie rozliczeń
 • Zablokowano możliwość drukowania etykiet logistycznych bez podanego numeru serii
 • Dodano nowe kolumny w sumach zamówień z poziomu sprzedaży, na potrzeby porównywania ilości sztuk zamówionych
 • Ukończono prace nad modułem wydań w aplikacji WMS (Dostępna w wersji Enterprise systemu)
 • Dodano możliwość definiowania przydziału do importów zamówień odbiorców, na podstawie oddziału
 • Do słownika z krajami dodano Sudan Południowy
 • Zmiany w zatrudnieniu są od teraz zapisywane w historii zatrudnienia
 • Dodano pole "Ubezpieczenie" w danych o zatrudnieniu

Lipiec 2015

2015-07-10

 • Zmieniono etykiety logistyczne tak, że drukowana jest rzeczywista ilość artykułu na palecie, a nie jej pojemność
 • W niektórych miejscach systemu dodano funkcję sumowania danych z tabeli
 • Na etykietach logistycznych dodano kod GLN definiowany dla danego oddziału
 • Zmodyfikowano kody kreskowe na etykietach logistycznych tak, by zawierały cyfrę kontrolną
 • Uzupełniono brakujące komunikaty w paragonach
 • W module Kadry/Płace dodano ekran z informacjami o stażach i latach pracy
 • Udostępniono funkcję importu numerów dokumentów zwrotu z plików xml do dowodów dostaw

Czerwiec 2015

2015-06-10

 • Poprawiono działanie okna słowników
 • Od teraz data w zestawieniu obrotów i sald, oraz stanie rozrachunków weryfikowana jest z okresem obrachunkowym
 • Po upływie miesiąca od ostatniej edycji reklamacje będą teraz blokowane do edycji
 • Umożliwiono zdefiniowanie hali produkcyjnej dla produkowanego artykułu w ramach oddziału i wyszukiwanie sum zamówień dla produkcji według hal produkcyjnych
 • Umożliwiono import numerów zamówień z plików xml do faktur
 • Dodano podtabele artykułu i kontrahenta o nazwie "Artykuły - oddziały", która będzie służyć do importu plików zamówień
 • Odblokowano możliwość tworzenia więcej niż jednego kalendarza wzorcowego

Maj 2015

2015-05-04

 • Zmieniono funkcję zapisu, tak aby była możliwość wyjścia z okna bez zapisywania w przypadku gdy występuje zduplikowany klucz
 • Dodano nowy raport - zestawienie operacji z kont kosztowych i przychodowych za okres
 • Do danych dodatkowych firmy dodano pola, na potrzeby generowania kodów kreskowych w standardzie GS1
 • W kalendarzach usunięto blokadę na przechodzenie zmian na następną dobę
 • Wprowadzono poprawki w tworzeniu szablonów dokumentów kadrowych
 • Zmodyfikowano raport AF0001, tak że wyświetla tylko te artykuły, których liczba jest różna od zera

Kwiecień 2015

2015-04-27

 • Dodano możliwość eksportu zamówień dostawców w formacie xls
 • Dokonano zmian w funkcji wyboru opakowania względem uprawnień operatora
 • Zmieniono Raport PR0007. Jeśli poda się dokładną wersję cenową to kolumny z nią związane są uzupełniane dla składników, które mają tę wersję cenową uzupełnioną. Jeżeli wersja cenowa nie zostanie podana to raport wyświetli składniki z zerową wartością
 • Dodano nowe pola w oknie "Absencji" na potrzeby rozbudowy modułu "Kadry/Płace"

2015-04-15

 • Umożliwiono wyświetlenie wszystkich angaży dla wszystkich umów
 • Dodano funkcję drukowania etykiet logistycznych na palety
 • Zmieniono format etykiet drukowanych na lokacje
 • Zmodyfikowano aplikację WMS(dostępna w wersji enterprise) tak, aby uwzględniać kontrahentów i płatników przypisanych do wybranych lokacji
 • Zmodyfikowano działanie checkbox'a "tylko w opakowaniach" tak, że uwzględniany jest teraz we wszystkich dokumentach magazynowych
 • Dodano checkbox "czy unikalna" w opakowaniach zbiorczych artykułu, który dotyczy unikalności palety dla zdefiniowanego kontrahenta
 • Umożliwiono wprowadzenie znaku "-" w symbolach lokacji
 • Dodano 3 raporty na potrzeby analizy stanów magazynowych:
 1. AF0001 - stany magazynowe na dzień
 2. AF0002 - przychody magazynowe w okresie
 3. AF0003 - rozchody magazynowe w okresie

Marzec 2015

2015-03-26

 • Dodano ilość i rodzaj użytych opakowań zbiorczych na wydrukach dowodów dostaw i zbiorówek
 • Dokonano refaktoryzacji okna "Lokacje"
 • Dokonano refaktoryzacji okna w zmianach wartości środka trwałego, oraz dodano filtry "data od" i "data do" i kolumnę wyświetlającą pozycje zmiany wartości
 • Umożliwiono blokowanie dostaw artykułu dla konkretnego kontrahenta (dotychczas możliwe było blokowanie dostaw wyłącznie dla płatnika i wszystkich jego kontrahentów)
 • W ramach pracy nad aplikacją WMS (dostępna w wersji Enterprise) zostały dodane następujące funkcje:
 1. Autouzupełnianie lokacji do kompletacji
 2. Przenoszenie palet na lokacje z lokacji przejściowej
 3. Porządkowanie magazynu uwzględniając obciążenia regałów
 4. Drukowanie kodów kreskowych lokacji

2015-03-10

 • Dodano możliwość definiowania połączeń alternatywnych w ustawieniach systemu(F10 na oknie logowania)
 • Dodano filtry "numer od" i "numer do" w oknie "Dokumenty dla kontrahentów"
 • W sumach opakowań i zamówieniach odbiorcy brane jest pod uwagę czy kontrahent jest płatnikiem. Jeżeli tak, to uwzględniane jest to przy analizie dowodów dostaw dla tego płatnika
 • Dodano funkcję tworzenia przychodowych dokumentów magazynowych w aplikacji WMS (Funkcjonalność dostępna w wersji Enterprise)
 • Dodano okno służące do wczytywania i wyświetlania zeskanowanych kodów kreskowych w aplikacji WMS (Funkcjonalność dostępna w wersji Enterprise)

Luty 2015

2015-02-24

 • Zablokowano możliwość utworzenia dokumentu BK, jeśli nie ma zamkniętego w danym okresie rozrachunkowym dokumentu BO
 • Zmieniono definicje kolumn na potrzeby importu plików bankowych
 • Dodano kontrolę opakowań przy wprowadzaniu dodatkowych sum do zamówień
 • Nastąpiły zmiany w automatycznym księgowaniu i rozliczaniu różnic kursowych
 • Uzupełniono pliki eksportu faktur korygujących dla Tesco o numer dowodu zwrotu

2015-02-13

 • W Produkcji dodano moduł "Analiza Zleceń", który pozwala na zarządzanie produkcją wykonywaną dla zleceń
 • Dodano możliwość wyświetlania opakowań na wyświetlaczach przy rozstawieniu
 • W module WMS dodano okno "Lokalizacje" pozwalające na utworzenie struktury lokacyjnej magazynu
 • Dane do fakturowania mają od teraz domyślnie zaznaczoną opcje "zbiorcza" podczas tworzenia
 • Dodano możliwość blokowania artykułów od wybranej daty w przyszłości
 • Podczas tworzenia korekt z dowodów dostaw jeśli wypełniony jest 'dowod_zwrotu' to do pola 'opis' zostanie wstawiona informacja o numerze i dacie dowodu dostawy
 • Udostępniono raport porównujący produkcje ze sprzedażą na podstawie dokumentów magazynowych i dowodów dostaw

Styczeń 2015

2015-01-13

 • Stworzono podstawy aplikacji WMS na urządzenia mobilne (Funkcjonalność dostępna w wersji Enterprise)
 • Dodano moduł “Zlecenia” do zamówień odbiorców
 • Dodano możliwość definiowania wzorów artykułów na potrzebny zleceń
 • Dodano opcję cechy standardowej dla zleceń
 • Umożliwiono tworzenie zestawów dla dowolnego typu artykułu
 • Dodano słownik kategorii pól dokumentów na potrzeby modułu kadry/płace
 • Dodano okno umożliwiające definiowanie szablonów dokumentów, na potrzeby modułu kadry/płace
 • Dodano obsługę opakowań w sumach zamówień
 • Dodano możliwość definiowania zakresu dat dla funkcji harmonogramu dekretującej dokumenty
 • W sumach produkcji udostępniono nowe zestawienie zawierające sumy opakowań zbiorczych dla artykułów

Grudzień 2014

2014-12-18

 • Dodano checkbox "Tylko w opakowaniach" w danych podstawowych artykułu. Kiedy zaznaczone, kontrolowane są ilości sztuk artykułu w zamówieniach odbiorców, tak by liczba sztuk zamówionych była rozdzielna na zdefiniowane opakowania zbiorcze
 • Trwają prace nad modułem WMS. W ramach tego projektu zostały dodane następujące funkcje:
 1. Rozszerzono podtabelę artykułu "opakowania zbiorcze" o definiowanie par opakowanie/paleta
 2. Dodano możliwość wprowadzania opakowania i palety na pozycjach dokumentów magazynowych
 3. Zmieniono strukturę obsługi dokumentów magazynowych, tak by współgrała z modułem WMS
 4. Para paleta/opakowanie są uwzględniane na lokacjach w ramach korzystania z dokumentów magazynowych

2014-12-12

 • Poprawiono system przyjmowania artykułów metodą FIFO
 • Dodano słownik "rs_gminy" zawierający informacje o podziale administracyjnym kraju z dokładnością do gmin
 • W fakturach tworzonych z dokumentów WZ z artykułami z dynamicznym przelicznikiem wyliczana jest sugerowana cena w drugiej jednostce miary na podstawie stosunku ilości w obu jednostkach miary
 • Dodano pole "tylko w opakowaniach" do danych podstawowych artykułu na potrzeby powstającej funkcji w systemie
 • Dodano pole "tylko pełne opakowania" w definicjach magazynów na potrzeby przyszłej funkcji w systemie
 • Uzupełniono brakujące "gwiazdki" przy polach obowiązkowych do wypełnienia w systemie

2014-12-10

 • Dodano słownik z rodzajami lokalizacji
 • Do słownika typów kolumny w module kasy/banki dodano pozycję "Debet / Credit"
 • Zrefaktoryzowano okno z kartoteka umów i zmieniono filtry na dokładniejsze
 • Wprowadzono usprawnienia w module Kadry/Płace
 • Usprawniono funkcję wymagalności limitów przydatności dla artykułów
 • Zmieniono ustawianie kursora podczas wyboru wartości cechy. Teraz kursor automatycznie ustawia się na wartości domyślnej
 • Poprawiono komunikat podczas wystawiania faktury z dokumentu WZ. Jeżeli cena artykułu na fakturze jest niższa niż na dokumencie pierwotnym, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez system

Listopad 2014

2014-11-12

 • Usprawniono dekretacje faktur
 • Zmieniono filtry w wezwaniach do zapłaty na bardziej przejrzyste
 • Dodano drugi algorytm do wyliczania sugerowanego zamówienie w analizie stanów, w celu obsłużenia dokładniejszych danych
 • Z raportu KA0001 - "Cenniki" usunięto artykuły nieaktywne
 • W module "Cenniki" nie wyświetlają się już artykuły nieaktywne
 • Dodano obsługę cech w opakowaniach zbiorczych
 • Zablokowano możliwość wystawienia faktury z paragonu z datą wcześniejszą niż data na paragonie

Październik 2014

2014-10-21

 • Dodano możliwość rozbijania i scalania zestawów na pozycjach faktur
 • Dodano funkcję "Zlecenia" dla faktur
 • Pola wymagane do zamknięcia wybranych dokumentów są teraz oznaczone gwiazdką
 • Dodano możliwość definiowania limitów przydatności do spożycia z poziomu nagłówka artykułu, podtabeli artykułu, oraz podtabeli kontrahenta
 • Dodano blokadę przyjęć i wydań artykułów, których data przydatności do spożycia jest niezgodna z danymi zdefiniowanymi przez operatora
 • Dodano skrót klawiszowy w polach dat - x. Powoduje on wyczyszczenie aktualnie wpisanej w pole daty
 • Zmieniono raport dostępności w dowodach dostaw. Teraz raport wyświetla wszystkie zamówione artykuły, a nie tylko brakujące. Dodatkowo uzupełniono go o następujące kolumny: ilość z "dowodów dostaw", "stan magazynowy"
 • W "Kontrahenci" dodano kolumnę, oraz filtr "Kod Pocztowy"
 • W "Kontrahenci" dodano filtr po "Płatniku", oraz jego nazwie
 • Umożliwiono wykonanie raportu dostępności artykułów z podaniem listy magazynów
 • W analizie stanów z włączoną opcją średnie zużycie 1/3 uzależniono wzór stosowany do wyliczenia sugerowanego zamówienia od istnienia zamkniętych spisów z natury w miesiącu generowania raportu

2014-10-07

 • Dodano obsługę plików binarnych w zleceniach
 • Uwzględniono nowe założenia w oknie "Typy informacji" w module "Kadry/Płace"
 • Dodano raport "Raport z dostępności produktu" w oknie dowodów dostaw, który zawiera informacje na temat dostępności zamówionych produktów w magazynie

Wrzesień 2014

2014-09-26

 • Zmieniono algorytm do wyliczania sugerowanego zamówienia
 • Dodano funkcję dodawania zleceń w zamówieniach odbiorców
 • Dodano podtabelę "dane dodatkowe" w podtabelach pracownika z możliwością dodawania danych zdefiniowanych w "typach informacji"
 • Całkowicie zmieniono algorytm skanowania dowodów dostaw. Nowy algorytm jest w pełni stabilny i znacznie wydajniejszy
 • Dodano możliwość kopiowania planu produkcji
 • Rozszerzono słownik "Formaty stałych" o nowe kolumny
 • Dodano słownik stały "Typy zwolnień"
 • Wprowadzono opcjonalne zmiany w syntetyce planu kont
 • Trwają prace nad modułem Kadry/Płace:
 1. Dodano funkcję w harmonogramie(KP001) sprawdzającą daty końca umów pracowników. Funkcja informuje wybranego operatora drogą mailową 7 dni przed końcem umowy danego pracownika o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia. Jeśli umowa nie zostanie przedłużona, funkcja automatycznie zmieni stan pracownika z "Zatrudniony" na "Zwolniony" i poinformuje o tym operatora drogą mailową
 2. Dodano słownik stały o nazwie "grupy dokumentów"
 3. Dodano okno "Stałe - typy" umożliwiające definiowanie stałych kadrowych
 4. Dodano okno "Stałe - wartości" umożliwiające definiowanie wartości stałych kadrowych

2014-09-04

 • Ograniczono liczbę znaków do 20 w polu "Nr tabeli" w kursach walut w celu ujednolicenia bazy danych
 • Dodano okno "Typy stałych", w module "Kadry". Typy stałych uzupełniane są automatycznie podczas tworzenia firmy, a dodatkowo dla wybranych operatorów możliwe jest wprowadzanie własnych typów
 • Dodano okno z definicjami palet
 • W danych podstawowych firmy dodano możliwość wyboru rozliczania lokacji według opakowań zbiorczych
 • Dodano słownik o nazwie "Formaty danych stałych"
 • Dodano pola "Kontrahent" i "Wersja cenowa" dla tworzenia PW z braków
 • Stworzono okno do rozwiązywania stosunków pracy
 • W pozycjach wzorów dekretacji faktur dodano możliwość pobierania konta winien z danych dodatkowych kontrahenta
 • W podtabeli artykułu "Opakowania zbiorcze" dodano następujące pola:
 1. liczba porządkowa
 2. identyfikator kontrahenta
 3. pojemność paletowa
 4. rodzaj palety
 5. data do

Sierpień 2014

2014-08-28

 • W zamówienia produkcji do okna z wyborem drukowania dodano dodano zestawienie sum opakowań dla artykułu i kontrahenta
 • Dodano raport DO1003 zawierający ilości zamówione dla artykułu i rzutu według tras i kontrahentów za okres

2014-08-22

 • Usprawniono raport "Drukuj rozbieżności wartościowe"
 • Dodano słowniki o nazwach "Formaty danych stałych" i "Grupy stałych" na potrzeby modułu KADRY
 • Usprawniono funkcję tworzenia i zamykania PW
 • Zmieniono nazwę przycisku w menu systemu z "Kadry" na "Kadry/Płace"
 • Dodano dwa okna z definicjami na potrzeby modułu "Kadry"
 • Dodano moduł "Testy kompletności danych" sprawdzający kompletność danych w bazie i informujący o nieprawidłowościach
 • Zmieniono niektóre komunikaty w systemie, w celu ułatwienia użytkownikowi samodzielnej diagnozy przyczyny ich wystąpienia
 • Rozszerzono moduł "Danych osobowych" w Kadrach
 • Zrefaktoryzowano okno pozycji Dostaw
 • Rozbudowano filtr ubezpieczeń KUKE o przycisk "Aktywne", którego zaznaczenie powoduje wyświetlenie tylko aktualnie aktywnych ubezpieczeń
 • W module "Kadry" - "Dane podstawowe" dodano przycisk "Wartości stałe" z oknami :
 1. "Stałe podatkowe"
 2. "Stale ZUS"
 3. "Limity dni / Kwoty zasiłków"
 4. "Urlopy wymiar"

2014-08-11

 • Dodano miejsce dostawy do sekcji filtrów w dokumentach magazynowych
 • Usprawniono funkcję dodawania ubezpieczeń KUKE
 • Usprawniono wizualnie okno z nagłówkiem dostawy
 • Zablokowano możliwość tworzenia korekt Dowodów Dostaw z datą wsteczną

Lipiec 2014

2014-07-28

 • Usprawniono funkcję drukowania dokumentu przyjęcia/likwidacji Środków Trwałych
 • Nastąpiła zmiana w pobieraniu danych na fakturę z danych do fakturowania kontrahenta/płatnika

2014-07-22

 • Zmieniono formę eksportu dowodów dostaw do PC Market
 • Dodano możliwość zdefiniowania kilku kolumn z tytułem operacji w imporcie raportów

2014-07-14

 • Usprawniono funkcję przeglądania załączników do umów
 • W inwentaryzacji środków trwałych dodano nowy raport rozbieżności z wartościami początkowymi i aktualnymi

2014-07-07

 • Dodano kolumnę "Ilość w opakowaniu zbiorczym" w Zamówieniach odbiorcy
 • Dodano obsługę cech do paragonów fiskalnych
 • Zablokowano możliwość dodawania nieaktywnych artykułów do paragonów fiskalnych
 • Poprawiono funkcjonowanie filtru w Stany magazynowe/Przyjęcia
 • Od teraz w imporcie plików do wyciągów bankowych jeżeli nr konta jest poprzedzony tekstem "ACC:", to jest on usuwany, a do rozpoznania kontrahenta brany jest pod uwagę czysty numer rachunku kontrahenta

2014-07-01

 • Uszczelniono funkcje harmonogramu blokującą kontrahentów
 • Od teraz ustawienia nowego grida zapisywane są nawet po wyłączeniu systemu
 • Dodano obsługę cech artykułów na pozycjach dokumentów z artykułami
 • Wymieniono niektóre gridy na nowe
 • Zmieniono raport KS0030 dodając kolumnę z sumą pośrednią dla kontrahentów w ramach handlowca

Czerwiec 2014

2014-06-25

 • Usprawniono funkcję importu pliku bankowego
 • Dodano okno wyboru artykułu na kasie POS
 • Dodano pole "subkonto skrót" w danych do fakturowania, które po użyciu skrótu klawiszowego wyświetla ostatnie 12 znaków numeru subkonta
 • Usprawniono funkcję zamykania raportów/wyciągów
 • Usprawniono proces generowania faktur z paragonów fiskalnych
 • W sumach zamówień i zestawieniach zamówień produkcji dodano kolumnę liczba w opakowaniu zbiorczym ('L.op.')

2014-06-17

 • Poprawiono treść komunikatów podczas dodawania Spisu z natury
 • Dodano raport "Udział handlowców w sprzedaży za wybrany okres" o numerze SP0055
 • Usprawniono funkcję tworzenia wyciągów z paragonów fiskalnych

2014-06-10

 • Dodano funkcję ustalenia nieobecności dla pracownika w czasie pracy w Planie Produkcji
 • Dodano możliwość filtrowania zakończonych procesów w Planie Produkcji
 • Rozbudowano zestawy artykułów o możliwość definiowania cech zarówno całego zestawu, jak i jego poszczególnych elementów
 • Usprawniono funkcję sprawdzania uprawnień operatora przy tworzeniu faktur z paragonów
 • Zmieniono funkcję importu zamówień odbiorców

2014-06-04

 • W raportach/wyciągach wprowadzono stan pośredni 'G', a następnie umożliwiono otwieranie raportu ze stanu G na W sprawdzając uprawnienia operatora do otwierania w kasach bankach i w menu dla grupy
 • Zablokowano możliwość ręcznego wprowadzania w spisie z natury artykułów o typie 31 i 99
 • W dekretacji automatycznej według typów rozszerzono listę obsługiwanych typów artykułów

Maj 2014

2014-05-26

 • Usprawniono funkcję uzupełniania dat w fakturach
 • Dodano pole "Sprzedawca" w zamówieniach od dostawców. Dane z tego pola widoczne są także na wydrukach
 • Dostosowano faktury korygujące do nowych wytycznych prawa skarbowego
 • Uniemożliwiono wprowadzanie zamówień dla zablokowanego kontrahenta
 • Usprawniono funkcję tworzenie faktur proforma z upustem

2014-05-19

 • Niektóre ikony zostały pogrupowane w celu zwiększenia przejrzystości okien 
 • Dodano możliwość usuwania dowodów księgowych w stanie "G" 
 • W imporcie pozycji dowodu księgowego dodano opcję 'import zdefiniowany' 
 • Zmieniono wydruki Zamówień Dostawców, oraz Dokumentów Magazynowych tak że na wydruku zostaje umieszczona cecha artykułu 
 • Od teraz w Dostawach system automatycznie uzupełni walutę jako PLN w przypadku gdy kontrahent posiada zdefiniowany kraj PL w swoich danych 
 • Dodano dynamiczny przelicznik w Dostawach 
 • Zmodyfikowano funkcjonalność Zestawów w systemie

2014-05-09

 • W module czytnika kodów przewodników dodano możliwość podania ilości godzin przygotowania do produkcji
 • W celu łatwego rozróżnienia, niektóre nagłówki tabel edytowalnych mają teraz zielone obramowanie. Pozostałe nagłówki będą zmieniane sukcesywnie
 • Dodano możliwość filtrowania notatek kontrahentów po operatorze
 • Dodano możliwość grupowego zamykania dokumentów magazynowych. 
 • Zmieniono funkcje kopiowania faktur, aby w przypadku gdy daty od-do zajmują cały miesiąc faktura dostosowała daty do wybranego miesiąca
 • Niektóre ikony zostały pogrupowane w celu zwiększenia przejrzystości okien
 • Funkcja wysyłania przypomnień w crm/kalendarz została zmieniona tak, aby umożliwić definiowanie maili odbiorców na poziomie kartoteki osobowej jak i operatora
 • Poprawiono sposób rozliczania rozrachunków
 • Zmodyfikowano algorytm obsługi dynamicznego przelicznika na poziomie przyjęć
 • Dodano filtr do okna z cechami
 • Poprawiono funkcje tworzenia faktury zaliczkowej i operacji z nią związanych
 • Dodano funkcję importu pozycji do dowodu księgowego
 • Umożliwiono definiowanie zestawów dla artykułów
 • Dodano możliwość definiowania udziałów procentowych handlowców w zamówieniach od odbiorcy, fakturach i korektach

Kwiecień 2014

2014-04-04

 • Wprowadzono możliwość tworzenia wielosekcjowych cech artykułów. Zmieniono wraz z tym sposób słownikowania cech (np w filtrach)
 • Dodano lub zmieniono sposób zachowania cech artykułów na pozycjach dokumentów magazynowych, faktur, dostaw i zamówień do dostawców – teraz uwzględniane jest między innymi czy cechy są słownikowane
 • W oknach edycji danych (faktury, dokumenty magazynowe, zamówienia do dostawców, dostawy) dodano informacje o zmieniającej się cesze artykułu
 • Dodano możliwość edycji uprawnień operatorów dla operatorów zwykłych (nie administratorów) – jeżeli tylko operator będzie miał odpowiednie uprawnienia
 • Dodano możliwość “ciągnionej” zmiany cen na dokumentach magazynowych. Jeżeli operator zmieni cenę na dokumencie przychodowym, istnieje możliwość automatycznej jej zmiany na wszystkich rozchodach i korektach dokumentów magazynowych a także w księgowości
 • Dodano możliwość automatycznego generowania dowodu księgowego dekretującego “ciągnione” zmiany cen na dokumentach magazynowych
 • Wprowadzono zmiany w oknie obroty/wyszukiwanie ułatwiające prace z wielosekcjowymi cechami artykułów
 • Dodano możliwość automatycznego tworzenia dokumentu magazynowe po zamknięciu arkusza przeceny
 • Umożliwiono dodawanie plików binarnych do zamówień od odbiorców
 • W dokumentach magazynowych dodano pole i filtr – zmieniony – odpowiedzialny za filtrowanie dokumentów, na których zmieniła się cena
 • Do danych dodatkowych artykułu w jego kartotece dodano możliwość wpisywania jego długiej nazwy (dłuższej niż 50 znaków) – długa nazwa używana jest do generowania przewodników produkcyjnych

Marzec 2014

2014-03-10

 • Zablokowano możliwość tworzenia zamiennika do artykułu z dynamicznym przelicznikiem.
 • Dodano możliwość drukowania dokumentów HDI oraz CMR wraz z fakturami.
 • Wprowadzono możliwość druku komentarza na przewodniku produkcji.
 • W module CRM dowody dostaw dodano możliwość analizy zwrotów z podziałem na zwroty realne i uznane
 • Dodano moduł do rejestrowania nieobecności pracownika.
 • Zmieniono sposób wyświetlania cech artykułów w fakturach i korektach.
 • Usprawniono działanie wewnętrznego systemu pocztowego Anakondy.
 • Rozszerzono na operatora możliwości zmiany danych dodatkowych innych operatorów. Umożliwiono również (w zależności od uprawnień) kopiowanie uprawnień operatorów.
 • Umożliwiono tworzenie rejestru sprzedaży na podstawie dat wpływu
 • Zmieniono nazwę “Faktura wewnętrzna” na “Dokument wewnętrzny”
 • W pozycjach jednorazowych zamówień od odbiorców, w dostawach, oraz zamówieniach do dostawców dodano obsługę cech artykułów
 • Dodano raport prezentujący zamówienia w oparciu o cechy artykułu
 • Dodano opcję w danych do fakturowania kontrahenta umożliwiającą tworzenie korekty dowodu dostawy z datą dowodu dostawy

Luty 2014

2014-02-03

 • Wprowadzono zmiany umożliwiające wydawanie z magazynów artykułów z dynamicznym przelicznikiem – nawet wtedy, gdy np. masa artykułu się zwiększyła.
 • Dodano możliwość wprowadzania pozycji faktur przeliczanych według wybranej przez operatora jednostce miary.

Styczeń 2014

2014-01-21

 • Uzwarciliśmy walidację formatu xml powstałego z wyniku eksportu faktur (funkcja używana w systemie elektronicznej wymiany dokumentów ECOD)
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące wydruki faktur do wymogów Ministra Finansów w roku bieżącym (tyczy się również sposobów tworzenia faktur z dowodów dostaw oraz z dokumentów magazynowych)
 • Stworzyliśmy nową klasę grida dla bibliotek WX. Nowa kontrolka grida została zastosowana w konie Boksy_trasy_dni
 • Wprowadzono zmiany w rozliczaniu rozrachunków walutowych - eżeli do rozliczenia wybrane są rozrachunki w różnych walutach, to dopuszczalne jest takie rozliczenie, ale rozliczenie  w złotówkach. Saldo walutowe przeliczane jest po odpowiednim kursie i nie są tworzone różnice kursowe
 • Zmieniono sposób zamykania DD dla kontrahentów, którzy w swoich danych do fakturowania mają ustalony limit zwrotów
 • W danych do fakturowania kontrahentów wprowadzono kontrolkę z limitem procentu zwrotów dla kontrahenta
 • W danych artykułu dodano kontrolkę zawierającą informacje o fakturowej jednostce miary - ilość, cena i wartość na każdej fakturze dla artykułu będzie przeliczać się według zdefiniowanej jednostki miary
 • Zwiększono liczbę filtrów w oknie Plan Produkcji
 • Zmieniono kontrolkę nagłówków dokumentów magazynowych według podanych dla dokumentów parametrów

Grudzień 2013

2013-12-19

 • Dodano możliwość eksportowania dowodów dostaw do programu PCMarket
 • Zmieniono sposoy rozliczania rozrachunków walutowych
 • Dodano możliwość automatycznej dekretacji różnic kursowych
 • Dodano nowy typ zworu dekretacji - typ "W" - różnice kursowe
 • W systemie obsługującym wyświetlacze dla działów ekspedycji dodano funkcję "Pomieszczenia"
 • Zdjęto blokadę na wyjście z rozstawiania asortymentu bez zatwierdzenia lub anulowania rozstawienia
 • Dodano funkcję czyszczenia bufora wagi w module obsługującym dokumenty magazynowe (moduł oddzielny)
 • Do systemu Anakonda dodano możliwość komunikowania się poprzez protokół SOAP (wersja Enterprise)

2013-12-02

 • W wiadomościach o blokadzie kontrahentów wysyłanych przez funkcję harmonogramu dodano podział na klientów płacących przelewem i gotówką
 • Wprowadzono możliwość eksportu zestawienia obrotów i sald do plików XLS
 • Przeorganizowano układ funkcji w oknie dowodów dostaw
 • Dodano blokowanie możliwości edycji dowodu dostawy w chwili, gdy którakolwiek pozycja dowodu dostawy jest wyświetlana na wyświetlaczach w ekspedycji
 • W danych dodatkowych kontrachentów dodano pole kontrolke xml_bez_cdata - służące do kontroli faktur eksportowanych do xml
 • W danych dodatkowych kontrahentów dodano kontrolkę zawierającą docelowy folder do eksportu dowodów dostaw
 • Wprowadzono zmiany w PAN: możliwość zawieszania sesji, logowanie się do jednej linii produkcyjnej, dodano filtr na procesy możliwe do wystartowania, automatyczne tworzenie RW z dokumentów PW
 • W oknie "Plan produkcji" dodano możliwość drukowania sumarycznego raportu z produkcji
 • Wprowadzono możliwość importowania zamówień od dostawców z formatu obsługiwanego przez aplikacje SAP
 • Wprowadzono zmiany w tworzeniu dokumentów magazynowych z dowodów dostaw oraz ich korekt
 • Zmieniono kontrolkę terminu w zwrotach w dowodach dostaw. Zwiększono liczbę dni do 90
 • Przeprogramowano algorytm tworznia planu produkcji ze względu na dodanie linii produkcyjnych
 • Dodano nowy raport sprzedażowy  SP1023
 • Wprowdzono dodatkowe uprawnienia do modyfikowania przyjęć w spisie z natury

Październik 2013

2013-10-17

 • Do funkcji synchronizacji serwerów dodano możliwość synchronizacji danych dodatkowych kontrahentów.
 • Do raportów dodano nowy wzór SP1022 – raport z dowodów dostaw.
 • Wprowadzono blokadę tworzenia dokumentów magazynowych z dowodów dostaw dla dowodów ze stanem mniejszym niż 2.
 • Uniemożliwiono otwieranie dowodów dostaw ze stanu 2, jeżeli do dowodu został wystawiony dokument magazynowy.
 • Do Anakondy dodano moduł o obsługi linii ubojowej w ubojniach.
 • Wprowadzono poprawki w algorytmie tworzenia korekt dokumentów magazynowych z korekt dowodów dostaw.
 • Dodano funkcję automatycznego tworzenia dokumentów RW z dokumentu PW przy zamykaniu dokumentu PW.
 • Wprowadzono obsługę dokumentów magazynowych pod kątem dostaw związanych z reklamą.
 • W dowodach dostaw wprowadzono zabezpieczenie korygowania (z minusem) ilości, jeżeli w dokumencie źródłowym ilości były zerowe.
 • Uniemożliwiono zamykanie dowodów dostaw bez pozycji.
 • W oknie dokumentów magazynowych dodano raport porównujący dokumenty magazynowe z dowodami dostaw, z których powstały.
 • Do nagłówka dokumentu magazynowego dodano numer zamówienia, z którego dokument powstał.
 • W funkcji tworzącej dokumenty magazynowe z dowodów dostaw wprowadzono zabezpieczenie polegające na sprawdzeniu czy wszystkie dowody dostaw z dnia poprzedniego mają wystawione dokumenty magazynowe.
 • Wprowadzono możliwość dodania magazynu dla RW w “Produkcja – magazyny”. Symbol magazynu wykorzystywany jest przy okazji automatycznego tworzenia RW z PW.

Wrzesień 2013

 • Do wydruku arkusza reklamacji dodano symbol i nazwę kontrahenta
 • W rozrachunkach uwolniono okres rozliczeniowy
 • Zmieniono strukturę bazy pod kątem kluczy obcych w dokumentach magazynowych i ich korektach
 • W typach dokumentów magazynowych dodano możliwość ograniczenia dokumentów magazynowych, dla których zmieniany tym może być korektą
 • W oknie “Plan produkcji” wprowadzono dodatkowe filtry
 • W powiadomieniach dodano funkcję wysyłania maili po zmianie stanu reklamacji
 • Dodano funkcję korygowania dokumentów magazynowych
 • Wprowadzono możliwość automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych wraz z uwzględnieniem ich korekt
 • W pozycjach dokumentów magazynowych wprowadzono możliwość ich przeglądania z uwzględnieniem wszystkich korekt
 • Wprowadzono funkcję tworzenia korekt dokumentów magazynowych bezpośrednio z korekt dowodów dostaw
 • Dodano kontrolę istnienia opisu na korygujących dokumentach magazynowych

Sierpień 2013

2013-08-22

 • Wprowadzono ograniczenie w korektach dowodów dostaw. W tej chwili można korygować tylko ilość dostarczoną lub zwróconą.
 • Zmieniono sposób logowania funkcji harmonogramu wysyłających wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.
 • Na fakturach zaliczkowych zamieniono teksty: “dzień wymagalności” na “zapłacono”.
 • Dodano ostrzeżenia o potencjalnych błędach w numerowaniu raportów-wyciągów.
 • Wprowadzono odczyt nowego planu kont po każdej zmianie w planie.
 • Zmieniono komunikat mówiący o braku pozycji we wzorze dekretacji rozliczeń międzyokresowych.
 • Usprawniono funkcję rozliczania płatności z faktur zaliczkowych.

2013-08-06

 • Dodano obsługę dynamicznego przelicznika wartości w różnych jednostkach miar.
 • Wprowadzono zmiany w pozycjach dokumentów magazynowych oraz faktur ze względu na możliwość stosowania dynamicznego przelicznika.
 • Wprowadzono zmiany w procesie automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych z dowodów dostaw.
 • Do okna danych operatora dodano kontrolkę z identyfikatorem kontrahenta.
 • Do tabeli z dowodami dostaw dodano kolumny zawierające identyfikatory dokumentów magazynowych, które powstały z dowodów dostaw.
 • Do systemu dodano nowy typ dokumentu magazynowego – korekta przyjęć.

Lipiec 2013

2013-07-24

 • Umożliwiono dodawanie symbolu kontrahenta i konta kosztów przy okazji automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych ze spisu z natury.
 • Wprowadzono zmiany w kontrolkach daty i godziny.
 • Umożliwiono dodawanie do nagłówków niektórych dokumentów plików w formacie png.

2013-07-09

 • Dodano możliwość drukowania graficznie faktur korygujących.
 • Usprawniono mechanizm inwentaryzacji.
 • Umożliwiono drukowanie arkuszy spisu z natury bezpośrednio z okna inwentaryzacji.
 • Udostępniono możliwość filtrowania rejestracji czasu pracy dla klawiatury numerycznej.
 • Dodano nowy moduł do CRM – kalendarz.
 • Dodano możliwość łączenia rozrachunków w pary według płatności.

Czerwiec 2013

2013-06-20

 •  Usprawniono system uprawnień dla receptur.
 • Zmieniono sposób pobierania adresu poczty elektronicznej w funkcji wysyłającej wiadomości o zaległościach. Teraz, jeżeli kontrahent nie ma zdefiniowanego adresu, pobierany on jest z danych płatnika.
 • Dodano możliwość tworzenia faktur dostaw krajowych w obcej walucie.
 • Wprowadzono zmiany w wydruku przewodnika produkcji.
 • Zmieniono obsługę cech w kartotece artykułów oraz w dokumentach magazynowych. Wprowadzono słownikowanie cech.
 • Dodano kontrolę typu artykułu wprowadzanego do rozliczenia produkcji.

2013-06-10

 • Przy imporcie dokumentów magazynowych z pliku TTX, jeżeli artykuł nie istnieje w bazie danych, jest on tam tworzony z kategorią R.
 • Dokonano zmian w funkcji harmonogramu wysyłającej do kontrahentów wiadomości poczty elektronicznej dotyczące zaległości.
 • Zmiana w recepturach - po zmianie klucza receptury przenoszone są wszystkie przypisane do receptury procesy.
 • Zmiany w organizacji modułu "Karty pracy".
 • Wprowadzono zmiany w tworzeniu korekt z dowodów dostaw. Teraz, jeżeli nie będzie można skorygować całej ilości zwrotów w dowodach dostaw, po utworzeniu korekt dowód pozostanie w stanie 3.
 • Do systemu Anakonda dodano obsługę POS.
 • W wyznacznikach zmieniono sposób wpisywania pliku wydruk na słownikowy.
 • Zmiany w kopiowaniu uprawnień dla operatora - wraz z uprawnieniami ogólnymi kopiują się teraz również uprawnienia do kadr.

Maj 2013

2013-05-20

 • Zmieniono sort w wydruku harmonogramu produkcji na godzina + data.
 • Zmiany w paragonach umożliwiające wprowadzenie mechanizmu POS.
 • Wprowadzono mechanizm obsługi faktur zaliczkowych.
 • Dodano nowy raport “Stan zaliczek”.
 • Zmieniono mechanizm zapisywania plików binarnych w dowodach dostaw. Wprowadzono zabezpieczenia na wypadek odłączenia zasobów sieciowych.
 • Zmieniono mechanizmy logowania użytkowników do systemu Anakonda dla obsługi modułu “Czynności produkcji”.
 • W module “Kadry” dodano możliwość drukowania kodów kreskowych pracowników (dla potrzeb ewidencji czynności produkcji).
 • Wprowadzono ułatwienia w dodawaniu płatności.

2013-05-06

 • Do Anakondy dodano specjalny moduł do rejestrowania czynności pracownika produkcji.
 • Do okna dodawania i planowania produkcji wprowadzono parametr “Technologia”.
 • Do edycji pozycji dokumentów magazynowych dodano możliwość powiązania pozycji dokumentów z planem produkcji.
 • Dodano funkcjonalność tworzenia przewodnika produkcji.
 • Do kartotek procesów i urządzeń dodano możliwość wprowadzania kodów kreskowych.
 • Wprowadzono możliwość obsługi edeklaracji za pomocą formularzy.

Kwiecień 2013

2013-04-30

 • Zmieniono algorytm dekretujący automatycznie dostawy. Wprowadzono poprawki w tworzeniu konta analitycznego dla magazynu.
 • Dostosowano wydruk faktury proforma do obecnych regulacji prawnych.
 • Zmieniono metodę tworzenia planu produkcji nieciągłej.
 • Zmieniono sposób filtrowania danych w oknie planu produkcji.
 • W gridzie planu produkcji dodano kolumnę z symbolem przewodnika (dokumentu opisującego produkcję).
 • Dodano możliwość wprowadzania kart pracy w module Produkcja.
 • W kartotece operatora dodano możliwość wyboru czy operator będzie pracował w trybie "POS" lub w trybie "Czynności w produkcji".
 • Poprawiono wydruk faktury walutowej.
 • Dodano możliwość importu plików TTX do dokumentów magazynowych.
 • Wprowadzono poprawki w wydruku korekty wartościowej oraz w edycji danych wyznacznika korekty wartościowej.
 • Usunięto problem nienawiązywania powtórnego połączenia między serwerem Anakondy a mechanizmem harmonogramu.
 • Zmieniono sposób pobierania danych do zestawienia z poziomu Kierowcy-Wersje.

2013-04-18

 • Przygotowano zaplecze administracyjne do obsługi czynności w planie produkcji.
 • Wprowadzono możliwość tworzenia korekty wartościowej.
 • Przygotowano plik wydruku korekty wartościowej.
 • Dodano możliwość tworzenia faktur WDT. 

2013-04-11

W pozycjach zamówień od odbiorców oddzielono symbol artykułu od jego nazwy 

2013-04-04

 • Ujednolicono sposób wyświetlania kont wynikowych w zestawieniu obrotów i sald
 • Wprowadzono nowy typ faktury 'KW' - korekta wartościowa na potrzeby wystawiania korekt rabatowych
 • Umożliwiono automatyczną korektę bilansu otwarcia generowana na podstawie porównania salda końcowego i bilansu otwarcia w stanach kont

Marzec 2013

2013-03-26

 • Wprowadzono szereg zmian umożliwiających generowanie planu produkcji dla produkcji nieciągłej

2013-03-25

 • Wprowadzono poprawki w edytowalności kolumn w pozycjach dowodów dostaw.
 • Uporządkowano długość kontrolki "sposób zapłaty" w całym systemie.
 • Wprowadzono dodatkową weryfikację danych w funkcji rozliczania dowodów dostaw z wyciągami kasowymi.
 • Uszczelniono algorytm tworzenia faktur z dowodów dostaw.
 • Poprawiono teksty w angielskiej wersji faktur walutowych.
 • Uzupełniono słownik kodów INCOTERMS.

2013-03-14

 • Dodano słownik stały: typy kalendarzy.
 • W funkcji tworzenia RW z PW zdjęto ograniczenie na typ i stan dokumentu magazynowego.
 • W oknie kalendarzy do dano odwołanie do typu kalendarza.
 • Dodano do systemu edytowalny słownik grup urządzeń.
 • Na dowodach dostaw umożliwiono edytowanie ilości dostarczonej nawet na dokumentach zablokowanego kontrahenta.

2013-03-06

 • Do systemu dodano moduł obsługujący szkolenia dla pracowników.
 • Do kartoteki artykułów dodano pole opisujące rodzaj produkcji artykułu (czy produkcja ciągła ).

Luty 2013

2013-02-26

 • Zmieniono algorytm blokowania kontrahentów tak, by uwzględniał rozrachunki tylko z datą późniejszą niż "data od" w danych do fakturowania kontrahenta.
 • W module "Produkcja"  do kartoteki urządzeń dodano kontrolkę z kosztem robotogodziny urządzenia.
 • Obsłużono błędy usuwania dokumentu PW utworzonego z panelu dotykowego PAN.

2013-02-19

 • Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentu RW bezpośrednio z receptury.
 • Wprowadzono dodatkowe kolumny w gridzie ze środkami trwałymi.
 • Zwiększono ilość znaków w symbolu kas-banków do trzech znaków.
 • Wprowadzono kontrole na niedozwolone znaki w kontrolkach tekstowych w kartotece kontrahenta.
 • Dodano funkcję wysyłającą informację po ręcznym odblokowaniu kontrahenta.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego zamykania dowodu księgowego powstałego z raportu-wyciągu.

2013-02-12

 • Przy dekretacji dostaw wprowadzono kontrolę okresu rozliczeniowego, w którym zalogowany jest operator.
 • Do listy pozycji dowodów dostaw dodano funkcję drukowania.

2013-02-07

 • Wprowadzono możliwość blokowania kontrahentów bez konieczności ich dezaktywacji.
 • Dodano funkcję harmonogramu, która na podstawie danych z danych do fakturowania automatycznie blokuje kontrahentów.
 • Dodano funkcję harmonogramu automatycznie odblokowującą kontrahentów.
 • Na wydruku dowodów dostaw dodano wpis o możliwości wstrzymania dostaw. Informacja drukuje się tylko w przypadku spełnienia określonych przez operatora warunków.
 • Zablokowano możliwość automatycznego tworzenia dowodów dostaw dla zablokowanego kontrahenta.
 • W ręcznie dodanym dowodzie dostawy dla kontrahenta zablokowanego uniemożliwiono wprowadzanie innych niż zwroty danych.
 • Dla zablokowanych kontrahentów uniemożliwiono tworzenie faktury poza fakturami z dowodów dostaw.
 • W kartotece artykułu wprowadzono blokadę zmiany typu artykułu, jeżeli istnieją jakiekolwiek zapisy z tym artykułem w magazynach.
 • Dodano funkcję harmonogramu informującą w zdefiniowanych interwałach o przewidywanej blokadzie kontrahenta.
 • Do stałego słownika z typami powiadomień dodano wpisy związane z blokowaniem kontrahentów.

Styczeń 2013

2013-01-30

 • W danych do fakturowania dodano trzy pola (dni po terminie, kwota blokady, od kiedy sprawdzać). Będą one wykorzystane w funkcjach blokujących kontrahentów z zaległościami.
 • Dodano funkcję harmonogramu sprawdzającą poprawność danych w tabelach generatora raportów.
 • Dodano nowe pola w oknie tworzenia rejestru zakupu (przeterminowane - liczba dni, na dzień). Wypełnienie tych pól stworzy rejestr z transakcjami nierozliczonymi (uwzględnione zostaną pozostałe parametry).
 • Wprowadzono blokadę na otwieranie zamkniętych dokumentów magazynowych, jeżeli w magazynie istnieje zamknięty spis z natury z datą dokumentu magazynowego.

2013-01-23

 • Dodano możliwość korygowania wartości środka trwałego.
 • Umożliwiono tworzenie wydruku sum dla ekspedycji, nawet wówczas, gdy sumy zamówień nie są zamknięte.

2013-01-09

 • Dodano funkcjonalność OCR w dowodach dostaw. Można teraz skanować wydrukowane wcześniej dowody dostaw i automatycznie podczepiać je do odpowiednich dowodów dostaw zapisanych w systemie.
 • Zmiany w wydrukach faktur i faktur korygujących (zmiany dotyczą faktur z datą po 2012-12-31): usunięto napis "oryginał/kopia", usunięto napis "VAT", dodano możliwość definiowania napisu, który zastępuje "data sprzedaży/otrzymania zaliczki".
 • Dodano pole w edycji wyznacznika: "Tekst daty". Jeżeli operator wypełni to pole, tekst będzie pojawiał się na fakturach zamiast napisu "data sprzedaży/otrzymania zaliczki" .
 • Dodano możliwość zapisu stanu rozrachunków do pliku CSV.
 • W konfiguracji klienta systemu Anakonda dodano możliwość ustawienia domyślnej czcionki drukarki znakowej.
 • Umożliwiono wprowadzanie korekty rozliczenia międzyokresowego. Istnieje teraz możliwość utworzenia rozliczenia międzyokresowego z wartością ujemną.

Grudzień 2012

2012-12-17

 • Poprawiono algorytm rozliczania rozrachunków z pliku
 • Zmieniono algorytm pobierania danych na wydruki analityczne środków trwałych

Listopad 2012

2012-11-27

 • Dodano nowy tryb emulacji wydruku. Epson2 - obsługuje znaczniki NLQ

2012-11-22

 • W oknie artykuły - producenci dodano możliwość wpisywania dat od - do oraz rzutu
 • Umożliwiono pobieranie pozycji dokumentów magazynowych z sum zamówień
 • Dodano możliwość definiowana tras dla boku w podanym przez operatora okresie (daty od - do)
 • Zmieniono algorytm pobierania danych oddziału, do którego należy wysłać wiadomość o zmianach na dowodach dostaw po imporcie zamówień z pliku xls
 • Zmieniono raport z sumami artykułów do ekspedycji (uwzględniono zastępstwa)
 • Dokonano zmian w pobieraniu sum zamówień (uwzględniono zastępstwa)
 • Ze względu na zastępstwa, zmieniono wydruki raportów z sum zamówień
 • Wprowadzono kontrolę "niebezpiecznych" znaków w raportach - wyciągach
 • Zmieniono wydruk dowodu dostawy tak, żeby możliwe było odczytanie z niego wartości za pomocą mechanizmów OCR

2012-11-15

 • Dodanie parametrów (daty od-do) do definicji funkcji harmonogramu pobierających dane go generatora raportów
 • Wprowadzono kontrolę istnienia spisów z natury w przypadku uruchamiania analizy stanów magazynowych
 • Zmiany w imporcie dowodów księgowych  - w tej chwili automatycznie przeliczane są kwoty walutowa nawet, gdy w importowanym pliku ich nie ma
 • Wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed otwieraniem dokumentów magazynowych, których otwarcie uniemożliwiałoby realizację rezerwacji

2012-11-07

 • Zmiana w modyfikacji dowodów dostaw po imporcie zamówień z pliku xls - modyfikowana jest również ilość dostarczona
 • Poprawki w imporcie zamówień z pliku xls
 • Zmiana w modyfikacji dowodów dostaw po imporcie zamówień z pliku xls - modyfikowana jest również ilość dostarczona

Październik 2012

2012-10-25

 • Wprowadzenie skrótów klawiszowych w polu 'Godzina’
 • Zmiany w kontrolowaniu uprawnień do otwierania dokumentu magazynowego powstałego z paragonu fiskalnego

2012-10-23

 • Zablokowano możliwość dodawania grup analitycznych do kont, na których były jakieś zapisy
 • Wprowadzono obsługę skanera z poziomu anakondy
 • Wprowadzono poprawki w nagłówku dostawy
 • Wprowadzono automatyczne uzupełnienie danych w pozycjach not ilościowych z dowodów dostaw i faktur korygujących

2012-10-18

 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia na dokumenty magazynowe utworzone z paragonu fiskalnego (usuwanie dok. mag. jeżeli usunięty zostanie niezamknięty paragon oraz aktualizację pozycji jeżeli nastąpi ponowne zamknięcie paragonu
 • Poprawki w formularzach

2012-10-16

 • Reorganizacja okna konfiguracji programu
 • Wprowadzono automatyczną aktualizację sum zamówień po imporcie zamówień z pliku

2012-10-11

 • Umożliwiono wielokrotną zmianę wartości środka trwałego w jednym miesiącu
 • W modyfikacji dowodów dostaw po imporcie zamówień wprowadzono dodatkową kontrolę na zerowe ceny artykułu
 • Umożliwiono generowanie osobnych dokumentów MM z sum zamówień jeżeli zaznaczona jest opcja “osobny przerzut” w tabeli boksy-trasy-dni

2012-10-09

 • W tabeli boksy trasy dni wprowadzono opcję “osobny przerzut”, której zaznaczenie powoduje tworzenie osobnych dokumentów MM z sum zamówień
 • Zmiany w imporcie tabel pozwalające na wybór kodowania tekstu

2012-10-04

2012-10-02

 • Umożliwienie importu jeżeli występuje kilka zamówień dla jednego kontrahenta z różnymi trybami dostaw
 • Wprowadzono kopiowanie tabeli ze stawkami vat dla artykułu podczas tworzenia zamiennika
 • Poprawki w aktualizacji cen przy wypełnionej wersji cenowej w zamówieniach dostawcy
 • Podczas dekretacji dostaw, do dowodu księgowego w pole faktura wpisywane jest tylko 30 znaków z pola faktura w dostawie
 • Zmiany w pobieraniu danych do wezwań do zapłaty
 • Zmiany w organizacji modułu "Szkolenia"
 • W dowodach dostaw dodano kolumnę "czy zmodyfikowany", która zaznaczana jest jeżeli dowód dostawy został zmodyfikowany po imporcie zamówień

2012-10-01

 • W notach ilościowych umożliwiono dodawanie pozycji (artykuł, ilość-nota,cena-nota,ilość-dowód dostawy (zwroty),ilość-korekta)

Wrzesień 2012

2012-09-25

 • Umożliwiono grupowe usuwanie pozycji dokumentu magazynowego
 • W module "Szkolenia" dodano kolejną tabelę "stanowiska/działy" na potrzeby tworzenia harmonogramu szkoleń

2012-09-20

 • Zmiany w generowaniu planu amortyzacji ze względu na likwidację i sprzedaż środka trwałego
 • Dodano słownik "Typy powiadomień", który wykorzystywany jest w definiowaniu typów maili wysyłanych do operatora po wykonaniu pewnych operacji w systemie
 • Podczas zakładania nowego artykułu w tabeli stawki vat uzupełniana jest również stawka vat import wykorzystywana w dostawach
 • Dodano tabelę Edeklaracje - wersje, która uzupełniana jest automatycznie funkcją w harmonogramie
 • W module "Administracja" dodano dział "Powiadomienia", w którym definiować można typy maili wysyłanych do operatora po wykonaniu pewnych operacji w systemie na wprowadzony adres e-mail
 • Wprowadzono dodatkowe komunikaty informujące o błędach w tworzeniu automatycznych korekt dowodów dostaw

2012-09-11

 • Stworzono nowy raport generujący dane o międzyoddziałowych przerzutach towarów (MG0026)
 • Zmiany w środkach trwałych
  • możliwość uzupełnienia daty odpisu w nowym środku trwałym
  • możliwość zdefiniowania na poziomie okresu obrachunkowego kiedy powinna nastąpić zmiana w planie amortyzacji po zmianie wartości środka
 • W pozycjach dostaw stawka vat dla artykułu pobierana jest z tabeli "Stawki vat"

2012-09-05

 • W danych do fakturowania kontrahenta dodano pola: 'waluta sprzedaż’ i 'waluta zakup’. Uzupełnienie tych pól skutkuje automatycznym uzupełnianiem pola waluta w fakturach, zamówieniach odbiorców i zamówieniach dostawców
 • W danych wyznacznika dodano pola 'miejsce dostawy’ i 'handlowiec’. Ich uzupełnienie powoduje automatyczne przepisywanie się tych danych w zamówieniach do dostawców i fakturach (tylko pole handlowiec)
 • W zamówieniach dostawców generowanych z poziomu analizy stanów oraz tych tworzonych ręcznie uzupełniane są pola wersja cenowa, sposób zapłaty i projekt jeżeli występują w danych do fakturowania kontrahentów
 • W module Sprzedaż/Dokumenty obce umożliwiono dodawanie not ilościowych od kontrahentów
 • Poprawiono wybór okresu obrachunkowego podczas automatycznego dekretowania dostaw

Sierpień 2012

2012-08-21

 • W module rozliczanie rozrachunków umożliwiono edycję danych kontrahenta przy włączonej opcji 'z nr zamówienia’
 • W obrotach/wyszukiwaniu umożliwiono wyświetlenie okna z sumami dla kolumn zawierających wartości
 • Na wydruku faktury z kilku paragonów umieszczono symbole wszystkich paragonów, z których faktura została utworzona

2012-08-14

 • W module kadry/szkolenia dodano nowe okna do rejestracji szkoleń/procedur: lista szkoleń, podtabele wersje szkoleń i szkolenia – pliki.
 • Wprowadzono automatyczne uzupełnianie kasy/banku w raportach/wyciągach jeżeli operator ma uprawnienia tylko do jednej kasy/banku

2012-08-08

 • W oknie z listą operatorów zmieniono domyślne sortowanie po nazwisku i imieniu operatora
 • Dodano słownik stały z typami e-deklaracji
 • W module księgowość/rozrachunki umożliwiono wywoływanie okna CRM
 • Zablokowano możliwość zmiany pojemności lokacji na mniejszą niż wykorzystywana pojemność

2012-08-07

 • Poprawki w aktualizacji wartości w kolumnie 'do zapłaty’ w dostawach
 • W wykonanych w generatorze raportach umożliwiono wyświetlenie okna z sumami dla kolumn zawierających wartości numeryczne
 • W rejestrze sprzedaży korekt dodano kolumnę 'data wpływu’
 • Poprawki w inwentaryzacji środków trwałych
 • Stworzono uniwersalne okno wyświetlające sumy wartości kolumn numerycznych z grida
 • Uzupełnienie importu zamówień od odbiorców

Lipiec 2012

2012-07-27

 • W danych firmy dodano opcję 'osoba fizyczna'

2012-07-24

 • Zmiany w rejestrze sprzedaży korekt uwzględniające sposób wprowadzania daty odbioru/wpływu

2012-07-23

 • Wprowadzono automatyczne uzupełnianie daty odbioru/wpływu w korektach podczas rozliczania rozrachunków
 • W raportach wyciągach wprowadzono dodatkową funkcję uzupełniającą daty wpływu/odbioru w korektach i zablokowano ich automatyczne uzupełnianie podczas zamykania raportu

2012-07-19

 • Nowa funkcja przeliczania cen w cennikach
 • Umożliwiono grupowe uzupełnianie dat odbioru i wpływu w fakturach korygujących
 • Umożliwiono wprowadzanie daty wpływu i odbioru w korektach podczas zamykania raportu/wyciągu
 • W nagłówku korekty dodano pole informacyjne o sposobie uzupełnienia dat odbioru/wpływu

2012-07-12

 • W formularzach umożliwiono sumowanie wybranych wierszy i kolumn

2012-07-09

 • Umożliwiono obliczanie i eksport do formatu xls wielu wybranych formularzy jednocześnie

2012-07-05

 • Wprowadzono kolejne ulepszenia w definiowaniu formularzy
 • Umożliwiono eksport danych do formatu xls (podczas wydruku listy, raportów i niektórych zestawień)
 • Umożliwiono otwieranie dokumentów magazynowych utworzonych z zamówienia od odbiorcy

Czerwiec 2012

2012-06-29

 • Wprowadzono dodatkowe możliwości w filtrowaniu cenników (dla podanych typów artykułów, dla artykułów występujących na dowodach dostaw w ciągu ostatniego miesiąca od daty tworzenia cennika oraz możliwość wyświetlenia tylko tych artykułów, które mają zdefiniowaną cenę w podanej wersji cenowej)

2012-06-26

 • Na dowodach dostaw i fakturach wprowadzono sortowanie po obcych symbolach artykułów jeżeli kontrahent ma to zdefiniowane w danych do fakturowania
 • Umożliwiono drukowanie obcych symboli dowodów dostaw
 • W formularzach wprowadzono możliwość obliczania i eksportu do xls wielu formularzy jednocześnie

2012-06-19

 • Zmiany w rejestrze sprzedaży korekt ze względu na datę wpływu

2012-06-12

 • Poprawiono sposób liczenia średniego zużycia w analizie stanów przy włączonej opcji zużycie 1/3
 • W analizie rozliczeń umożliwiono wyszukiwanie dowolnego tekstu po naciśnięciu klawisza <F1>
 • W analizie rozliczeń umożliwiono wyświetlenie tylko rozliczonych operacji
 • W crm- windykacja wprowadzono możliwość wprowadzania kompensat (poprzez dowody księgowe lub raporty/wyciągi) z poziomu rozrachunków
 • Wprowadzono możliwość wyświetlania analizy rozliczeń z poziomu rozliczania rozrachunków
 • Zmiany w pobieraniu danych do not odsetkowych
 • Zmiany w formatowaniu tekstów w szablonach dokumentów dla kontrahenta

2012-06-05

 • W nagłówku faktury korygującej dodano datę wpływu do kontrahenta
 • W crm-windykacja , w sekcji filtrów dodano pole "Region"
 • W wyświetlanej tabeli z wiekowaniem w crm-windykacja zmieniono nazwy kolumn

2012-06-04

 • Wprowadzono powiązanie między zadekretowanymi dostawami a dokumentami magazynowymi z nich utworzonymi na potrzeby automatycznego rozliczania rozrachunków
 • Na liście pozycji dostawy dodano kolumny: stawka vat, wartość_vat, wartość netto, wartość wal. netto
 • W analizie stanów wyświetlanej z poziomu zamówienia odbiorcy zmieniono sposób sortowania artykułów wg kategorii

Maj 2012

2012-05-31

 • Umożliwiono generowanie pliku csv z rejestrów sprzedaży i zakupu

2012-05-29

 • Wprowadzono ostrzeżenie o identycznym symbolu dokumentu/faktury w nagłówku dowodu księgowego podczas jego zamykania do stanu 'G'

2012-05-24

 • Zmiana w pobieraniu numeru rachunku bankowego na wydruk faktury - jeżeli płatnik ma zdefiniowane subkonto w swoich danych do fakturowania, to drukowane jest ten numer rachunku
 • Umożliwiono zmianę wartości środka trwałego w miesiącu umorzonym

2012-05-22

 • W module administracja/harmonogram udostępniono raport ze zdefiniowanych funkcji

2012-05-17

 • Umożliwiono wykonywanie rejestru zakupu dla wszystkich rejestrów bez konieczności ich listowania
 • W notatkach dla kontrahenta dodano podstawowe informacje z jego danych do fakturowania

2012-05-14

 • Zmiany w definicji tabel w module Szkolenia

2012-05-11

 • Dodano nowe słowniki wykorzystywane w module "Szkolenia"
 • Zmiany w sposobie obliczania średniego zużycia miesięcznego i trzymiesięcznego w analizie stanów magazynowych
 • Umożliwiono import zamówień odbiorców z xml (ECOD)
 • Wykonano poprawki w imporcie wyciągów bankowych

2012-05-08

 • Zdefiniowano tabele do nowego modułu "Szkolenia"

Kwiecień 2012

2012-04-24

 • Umożliwiono wydruk arkuszy reklamacji
 • Ograniczenie wymagalności pól podczas wprowadzania reklamacji

2012-04-17

 • Na wyświetlaczach umożliwiono wyświetlanie części ułamkowych ilości
 • Umożliwiono drukowanie rejestru reklamacji

2012-04-12

 • W harmonogramie dodano funkcję dezaktywującą kontrahentów, dla których nie było dokumentów przez podany okres
 • Poprawki w oknie z listą dostaw
 • W dowodach dostaw dodano możliwość filtrowania po rzucie

2012-04-11

 • Podczas kontroli dowodu księgowego wyświetlana jest lista wszystkich błędów, które nie pozwalają zamknąć dowodu

2012-04-10

 •  Umożliwiono wystawianie faktur i korekt z korygujących dowodów dostaw
 •  W module crm-windykacja umożliwiono podgląd stanu kont kontrahenta
 •  Umożliwiono podgląd i wystawianie dowodu księgowego z poziomu analizy rozliczeń rozrachunków
 •  W module crm-windykacja umożliwiono podgląd analizy rozliczeń rozrachunków
 •  W module reklamacji wprowadzono zmiany umożliwiające wprowadzanie reklamacji konsumenckich

2012-04-04

 • W module crm-windykacja umożliwiono obsługę dokumentów dla kontrahenta (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, etc.)

Marzec 2012

2012-03-29

 • Na dowodzie dostawy drukowana jest dodatkowo suma wartości brutto

2012-03-28

 • Zmieniono typ słownika "Komórki organizacyjne zatrudniające pracowników" na 'D'
 • Zablokowano możliwość modyfikacji  konta w planie kont jeżeli występowały na nim jakiekolwiek zapisy w danym okresie obrachunkowym
 • Wprowadzono dodatkową kontrolę dat przy tworzeniu korekt z dowodów dostaw
 • W Harmonogramie zadań umożliwiono wyświetlenie aktualnie wykonujących się funkcji (opcja 'trwające3')
 • W module 'Sprzedaż' wprowadzono rejestr zgłaszanych reklamacji

2012-03-21

 • W dowodach księgowych utworzonych w wyniku automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych MM wprowadzono informacje o magazynie skąd i dokąd
 • Moduł 'Projekty', który dotychczas był dostępny w module 'Sprzedaż' został przeniesiony do modułu 'Dane podstawowe'
 • Umożliwiono wydruk korygujących dowodów dostaw ręcznych i automatycznych
 • W zestawieniach z dowodów dostaw dla sklepów firmowych umożliwiono wydruk zestawienia z ręcznych korygujących dowodów dostaw
 • Umożliwiono ręczne wystawianie korygujących dowodów dostaw do wybranego dowodu dostawy
 • Dodano słowniki do obsługi reklamacji: rs_reklamacje_formy_zgloszenia
  rs_reklamacje_typy_zastrzezen ,rs_reklamacje_tryby_postepowania, rs_reklamacje_przyczyny_niezgodnosci, rs_reklamacje_dzialania_zapobiegawcze
 • Wprowadzono poprawki w zestawieniach z dowodów dostaw - dane do kolumn dostarczono i zwrócono pobierane są z dowodów dostaw, których stan =>'2'
 • Zoptymalizowano wydruki zestawień z dowodów dostaw

2012-03-14

 • W pozycjach dowodów dostaw wyświetlany jest login operatora modyfikującego pozycję
 • W zestawieniach zbiorczych z dowodów dostaw dla całej trasy umożliwiono wydruk tylko tych zestawień, w których pozycje zostały zmodyfikowane i ilość pobrana <> od ilości rozstawionej. Wiersze zmodyfikowane drukowane są jako pogrubione
 • Na wyświetlacze i do tabeli wykorzystywanych do rozstawienia asortymentu pobierana jest teraz ilość pobrana zamiast zamówionej

2012-03-07

 • Umożliwiono definiowanie szablonów dokumentów (wezwań do zapłaty, not odsetkowych, wezwań do potwierdzenia sald) dla kontrahenta
 • Umożliwiono importowanie cennika z cenami brutto jeżeli wersja cenowa jest zdefiniowana jako 'brutto’

2012-03-01

 • W oknie angaże dodano pole kod kalendarza
 • W analitycznym zestawieniu środków trwałych dodano możliwość wydruku zestawienia środków, które nie są zlikwidowane, sprzedane ani przyjęte (wydruk komplementarny do wydruku 'wszystko’.

Luty 2012

2012-02-29

 • Umożliwiono wystawianie automatycznych, korygujących dowodów dostaw
 • Umożliwiono generowanie dokumentów dla kontrahenta wg szablonów (wezwania, noty etc.)

2012-02-28

 • Umożliwiono wydruk wezwań do zapłaty z odsetkami od transakcji nierozliczonych
 • Umożliwiono zapisywanie sposobu przekazywania dokumentów dla kontrahenta
 • Umożliwiono automatyczne tworzenie faktur z korygujących dowodów dostaw
 • Zablokowano pobieranie ilości z korygujących dowodów dostaw do tworzonych z nich dokumentów magazynowych

2012-02-23

 • W dowodach dostaw wprowadzono obowiązek wypełnienia co najmniej dwóch pól do filtrowania ze względu na duże ilości danych
 • Na wydruku faktur korygujących wprowadzono adres korespondencyjny jeżeli jest on drukowany na fakturze oryginalnej
 • W zestawieniach z dowodów dostaw umożliwiono ich wydruk z korygujących dowodów dostaw

2012-02-21

 • Umożliwiono zmianę wizualizacji formularzy (widok jak w dokumencie)
 • W dowodach dostaw dodano pole 'korekta'. Zaznaczane jest automatycznie jeżeli dowód dostawy wystawiony jest jako korygujący
 • W podtabeli kontrahenci - artykuły - poziom zwrotów dodano opcję 'tworzyć korekty'. Jeżeli zaznaczona artykuł będzie brany pod uwagę przy tworzeniu korygujących dowodów dostaw

2012-02-07

 • W formularzach księgowych zablokowano możliwość wprowadzenia opisu w komórce dla której zdefiniowane są formuły

2012-02-06

 • Umożliwiono wydruk zerowych rejestrów sprzedaży i zakupu jeżeli za podany okres nie ma żadnych dokumentów wchodzących do rejestru
 • W pozycjach dokumentów magazynowych zmieniono sposób wywoływania importów na okno wyboru

Styczeń 2012

2012-01-31

 • W wyznacznikach umieszczono opcję 'adres korespondencyjny’ – jeżeli zaznaczona i w kontrahencie jest wypełniony ten adres, to jest od drukowany w odpowiednim miejscu na fakturze – dotyczy tylko pliku wydruku 'oddaty’
 • Poprawiono wprowadzanie zmiany wartości w środkach trwałych

2012-01-27

 • Podczas tworzenia częściowego BO (dla kont rozrachunkowych) rozszerzono możliwości przenoszenia kont o konta analityczne
 • Zablokowano możliwość rozliczania kont, które zostały już przeniesione do nowego okresu obrachunkowego w BO

2012-01-17

 • W CRM - windykacja wprowadzono sprawdzanie i wymuszenie zmiany okresu obrachunkowego wg wprowadzonej w filtrze daty
 • W CRM - windykacja umożliwiono wyświetlanie rozliczania rozrachunków

2012-01-12

 • W module Sprzedaż - CRM udostępniono wyświetlanie wiekowania należności oraz operacji księgowych wg wprowadzonych filtrów
 • W danych dodatkowych kontrahenta wprowadzono opcję 'czy wezwanie do potwierdzenia sald' - jeżeli zaznaczona dla kontrahenta będzie drukowane wezwanie
 • W danych do fakturowania kontrahenta dodano pole 'Zamówienie'(wyznacznik), które wykorzystywane będzie podczas importu zamówień

2012-01-11

 • w module Księgowość - Dane podstawowe umożliwiono definiowanie szablonów not odsetkowych,wezwań do zapłaty i wezwań do potwierdzenia sald

2012-01-09

 • Zmieniono komunikat o przyczynach niemożności otwarcia dostawy
 • W analizie stanów magazynowych generowanych z poziomu zamówienia od odbiorcy dostosowano kolejność i ilość wyświetlanych artykułów do wprowadzonych pozycji zamówienia
 • Udostępniono pierwsze funkcjonalności w CRM dotyczące windykacji - wyświetlanie struktury należności i stanu rozrachunków wg ilości dni po terminie zapłaty
 • W płatnościach zmieniono kolejność sortowania wg terminu płatności
 • Dodano nowy słownik Typy dokumentów kontrahenta, który wykorzystywany będzie przy tworzeniu szablonów wydruków not odsetkowych,wezwań do zapłaty i wezwań do potwierdzenia sald

2012-01-05

 • W rozliczeniu produkcji uwzględniono typ artykułu 11 (zestaw), który traktowany jest podobnie jak wyrób (typ 02)
 • Podczas wystawiania faktur z dowodów dostaw umożliwiono zmianę daty faktur (zgodnie z zasadą o możliwości wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty dostawy, w obrębie jednego miesiąca)
 • Zmiany w pobieraniu danych do sum zamówień - uwzględniane są wpisy w tabeli Boksy - dni, co umożliwia pobranie danych z dowodów dostaw z innego oddziału do oddziału dyżurującego
 • Uwzględniono powyższy mechanizm w funkcji rozstawiania asortymentu na wyświetlaczach

Grudzień 2011

2011-12-29

 • W stanie rozrachunków umożliwiono generowanie wydruków wg ilości dni przeterminowania należności i zobowiązań

2011-12-19

 • W dowodach księgowych dodano filtr i kolumnę "Treść". Uzupełnienie filtra pozwala na wyszukanie dowodów księgowych wg treści wprowadzonej w nagłówku

2011-12-15

 • Wprowadzono dodatkową kontrolę na poprawność pozycji raportów/wyciągów podczas ich zamykania
 • Podczas tworzenia not odsetkowych umożliwiono wpisywanie tekstu ponaglającego przez operatora, który pojawia się na wydruku
 • Zmodyfikowano raport KS0021 (wiekowanie należności) pod kątem skrócenia czasu jego wykonywania
 • W Zestawieniu środków trwałych umożliwiono wykorzystanie dodatkowych opcji (wszystko,sprzedane,zlikwidowane,przyjęte) przy zaznaczonej opcji 'analityka’
 • Podczas importu pliku bankowego do pozycji raportu/wyciągu wyświetlana jest lista pozycji, których nie udało się do końca zidentyfikować i które należy uzupełnić

2011-12-08

 • Dalsze modyfikacje w imporcie plików bankowych do raportów/wyciągów

Listopad 2011

2011-11-29

 • Umożliwiono automatyczne tworzenie dowodów księgowych (faktur zakupowych) z dostaw  
 • Wprowadzono dodatkową kontrolę na stan podczas modyfikacji faktur korygujących
 • Wprowadzono nową tabelę rs_obroty_magazynowe_sumy_dni, do której zapisywane są sumy ilości i wartości dla artykułów w magazynie na każdy dzień. Tabela ma na celu przyśpieszenie wykonywania raportów z obrotów magazynowych

2011-11-22

 • Zmiany w algorytmie rozstawiania asortymentu na panelu

2011-11-18

 • Zmiany w dostawach umożliwiające automatyczne generowanie dowodów księgowych z dostaw - dodatkowe pola
 • Zmiany w dostawach - ograniczenie liczby wyświetlanych pól jeżeli krajem kontrahenta jest Polska
 • Umożliwiono wielokrotny wybór podczas edycji pozycji dok. mag.
 • Wprowadzono nowe możliwości rabatu na fakturach wystawianych z dowodów dostaw dla odpowiednio zdefiniowanego kontrahenta

2011-11-15

 • Zmiany w imporcie plików bankowych do raportów/wyciągów mające na celu skuteczniejszą identyfikację płatności i zaległości
 • Uniemożliwiono dodawanie typu dokumentu magazynowego o symbolu 'PR', który jest wykorzystywany tylko do przecen.
 • Wprowadzono dodatkową kontrolę na stan podczas modyfikacji faktur
 • Do rs_zakresy_dat dodano pole 'data_minimum', które ustawiane jest podczas zamykania miesiąca w księgowości na pierwszy dzień następnego miesiąca

2011-11-09

 • W nagłówku okna z pozycjami stałymi i jednorazowymi zamówień od odbiorców wyświetlany jest procent zwrotów wartościowy (identycznie jak w dowodach dostaw).
 • W edycji pozycji zamówienia jednorazowego jeśli jednostka miary jest oznaczona jako całkowita, to ilości edytowane są bez miejsc po przecinku.
 • W pozycjach jednorazowych zamówień od odbiorców uniemożliwiono wstawienie nieaktywnego artykułu.
 • W pozycjach stałych zamówień od odbiorców uniemożliwiono wstawienie nieaktywnego artykułu, a jeśli taki artykuł już jest wstawiony to blokowany jest zapis ilości zamówionej
 • Wprowadzono zapisywanie kwoty uregulowanej wyciągiem bankowym do płatności.

Październik 2011

2011-10-27

 • W celu wyeliminowania problemów związanych z zaokrągleniami ilości artykułu w jednostkach miary z nietypowym przelicznikiem wprowadzono funkcjonalność wielokrotnego wyboru przyjęć wczytywanych na pozycje dokumentów magazynowych.

2011-10-25

 • Zdjęto wymuszenie uzupełnienia wyznacznika faktury w danych do fakturowania w kartotece kontrahenta.

2011-10-20

 • W Analizie stanów (1/3) wprowadzono filtr na datę zamówienia.
 • W funkcjonalności “Rozstawienie asortymentu” wprowadzono zabezpieczenia przed modyfikacją ilości artykułu wyświetlonej na wyświetlaczach a jeszcze nie zatwierdzonej.
 • Do generatora raportów (tabele: rs_gr_dowody_dostaw oraz rs_gr_dowody_dostaw_sumy) dodano kolumny: “wartość detaliczna” i “wartość detaliczna zwrotów”.

2011-10-19

 • W kartotece kontrahentów dodano informacje o jego kontach księgowych. (konto odbiorca, konto dostawca).
 • Prowadzono zmiany w wydruku “Wezwanie do potwierdzenia sald”. W tej chwili, jeżeli rozrachunek będzie pochodził z bilansu otwarcia, data przy nim wpisana będzie rzeczywistą datą rozrachunku a nie datą bilansu.

2011-10-13

 • W analizie stanów wprowadzono opcję zużycie 1/3, której zaznaczenie powoduje wyświetlenie danych opartych na spisach z natury i generowanych z nich dokumentach RW

2011-10-11

 • W rejestrze zakupu - sumy wprowadzono dodatkowe informacje o kwotach w podziale na wszystkie sposoby rozliczenia VAT

2011-10-05

 • W module administracja umożliwiono grupowe dodawanie uprawnień dla operatora do wyznaczników i magazynów

Wrzesień 2011

2011-09-29

 • Umożliwiono automatyczne rozliczanie płatności z pozycjami bilansu otwarcia dzięki wprowadzeniu pola platnosc_id w pozycjach dowodu księgowego i rozrachunkach
 • W zamówieniach do dostawców dodano filtr na artykuł, dzięki któremu można wyświetlić zamówienia dla podanego artykułu

2011-09-26

 • W zamówieniach od odbiorców umożliwiono wyszukiwanie zamówień dla wskazanego artykułu

2011-09-20

 • Umożliwiono rozbijanie płatności z niewypełnionym kontrahentem
 • W zamówieniach od odbiorców dodano pole "magazyn" co pozwala na generowanie w pozycjach analizy stanów magazynowych dla wskazanego magazynu

2011-09-15

 • Zablokowano możliwość edycji i modyfikacji dokumentów jeżeli dokument jest edytowany przez innego operatora (dotyczy faktur, korekt, zamówień, dowodów dostaw, paragonów fiskalnych, dokumentów magazynowych i dowodów księgowych
 • W dowodach dostaw umożliwiono wydruk zestawienia sum dostaw i zwrotów dla jednego kontrahenta za wskazany okres z podziałem na dni

Sierpień 2011

2011-08-30

 • Zmiany na wydruku spisu z natury środków trwałych - drukowane są parametry wg których wykonywany jest spis
 • Umożliwiono podwyższenie wartości środka trwałego całkowicie umorzonego
 • Udostępniono nowy wydruk zestawienia środków trwałych dla grupy za wskazany okres

2011-08-22

 • W zestawieniu obrotów i sald umożliwiono wykorzystanie maski zastępującej dowolne znaki w koncie, co umożliwia wykonanie zestawienia dla dowolnie wybranej analityki

2011-08-18

 • W danych operatora zwiększono ilość znaków w polu definiującym uprawnienia operatora do działów firmy

2011-08-10

 • Poprawiono aktualizację sald początkowych i końcowych w niezamkniętych wyciągach

2011-08-08

 • Poprawki w dodawaniu artykułu do dowodu dostawy
 • W definicji typów kolumn na potrzeby importu wyciągów bankowych dodano typ Adres odbiorcy/nadawcy

2011-08-04

 • W danych artykułu umożliwiono wprowadzanie procentu opłaty reprograficznej
 • W tabeli generatora raportów rs_gr_sprzedaz_pozycje dodano kolumny: oplata_reprograficzna, cena_brutto, wartosc_brutto

2011-08-03

 • Poprawki w sprawdzaniu niezaksięgowanych dokumentów podczas automatycznej dekretacji dokumentów magazynowych z uwzględnieniem magazynu i typu dokumentu wprowadzonych w nagłówku wzoru dekretacji
 • Stworzono narzędzie, niezależne od Anakondy, służące do ustawiania w wyświetlaczu z ELTINu adresu IP przy użyciu połączenia szeregowego (RS232)
 • W module Kierowcy/wersje umożliwiono wydruk zestawienia sum opakowań wg tras i kierowców

Lipiec 2011

2011-07-28

 • Zmieniono sposób wybierania kategorii kontrahentów do tworzenia faktur z dowodów dostaw - kontrahenci wybierani są wg danych zdefiniowanych w tabeli rs_kontrahenci_artykuly_poziom_zwrotow (kolumna 'częstość')
 • We wzorach dekretacji dokumentów magazynowych umożliwiono definiowanie kont dla poszczególnych typów artykułów dla każdej pozycji wzoru. Podczas dekretacji konta do pozycji pobierane są w pierwszej kolejności z tabeli zawierającej te dane
 • Dodano tabelę rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe. W harmonogramie dodano funkcję, która liczy ilości dostarczone i zwrócone z dowodów dostaw dla kontrahenta z dokładnością do artykułu

2011-07-21

 • W tabeli z pozycjami zamówień stałych wyświetlana jest kolumna zawierająca wartość kolumny 'procent' z tabeli rs_kontrahenci_artykuly_zwroty_ilosciowe.

2011-07-18

 • Umożliwiono wydruk raportu SP1017 z poziomu dowodów dostaw

2011-07-14

 • W crm sprzedaż z dowodów dostaw umożliwiono wyświetlenie danych dla okresu porównawczego oraz ilości w drugiej jednostce miary
 • W pozycjach dowodów dostaw zamieszczono informacje o wartościowym poziomie zwrotów kontrahenta od początku miesiąca w stosunku do jego limitu zwrotów
 • Wprowadzono nowy słownik standardowy "Częstość fakturowania", którego kody wykorzystywane będą do tworzenia faktur z dowodów dostaw dla wybranej kategorii kontrahenta
 • W podtabeli dla kontrahenta "Poziom zwrotów" dodano pola: oddział, częstość co pozwala na definiowanie częstości i poziomu wartościowego zwrotów kontrahenta dla poszczególnych oddziałów oraz kolumnę zwrot %, w którym zapisywane są zwroty dla kontrahenta wyliczane automatycznie przez funkcję harmonogramu 'fs_oblicz_procent_zwrotow_wartosc'
 • W pozycjach rozchodowego dokumentu magazynowego umożliwiono wydanie artykułu z konkretnego, wybranego przez operatora przyjęcia.
 • W danych do fakturowania kontrahenta dodano opcję "drukować poziom zwrotów" Jeżeli jest zaznaczona, na dowodzie dostawy drukowana jest informacja o osiągniętym przez kontrahenta wartościowym poziomie zwrotów od początku miesiąca.

2011-07-13

 • W obrotach/wyszukiwaniu umożliwiono wyświetlanie danych dla konkretnego numeru serii oraz wydruk zestawień dla wyświetlonych w ten sposób danych

2011-07-11

 • W rejestrze sprzedaży VAT dodano możliwość wyboru płatnika
 • Umożliwiono wyszukiwanie niepotwierdzonych faktur korygujących (w których data odbioru jest niewypełniona)

2011-07-07

 • W harmonogramie dodano funkcje pobierania danych do tabeli z obrotami magazynowymi w podanym zakresie dat
 • Umożliwiono pobieranie danych z zamówień do planu produkcji
 • W komunikacie o niemożności ponownego pobrania danych do sum zamówień dodano informacje o oddziale, który zamknął zamówienia

2011-07-04

 • Wprowadzono sprawdzanie powtarzalności pary kontrahent/numer faktury w dokumencie magazynowym tworzonym z dostawy

Czerwiec 2011

2011-06-30

 • Udostępniono nową grupę raportów (moduł 'dz') ze specjalnymi uprawnieniami do działów firmy

2011-06-29

 • Umożliwiono wyświetlanie rozmieszczenia asortymentu na PAN-ie
 • W kasy/banki - pliki kolumny umożliwiono wprowadzanie kolumny z pustą nazwą

2011-06-28

 • W zaległościach umożliwiono zmianę sposobu uregulowania zaległości 
 • W danych dodatkowych operatora wprowadzono możliwość zdefiniowania działów firmy, do których operator ma mieć uprawnienia ( na potrzeby raportów księgowych z uwzględnieniem działów firmy)

2011-06-21

 • Wprowadzono możliwość definiowanie warunków niezbędnych do importu plików bankowych w raportach/wyciągach (Kasy/banki - pliki-dekretacja)

2011-06-20

 • Wprowadzono definiowanie kolumn w kasach/bankach na potrzeby wczytywania plików bankowych do raportów/wyciągów.
 • Dostosowanie eksportu plików dokumentów magazynowych do SAFO

2011-06-16

 • W zaległościach umożliwiono kompensowanie wielu dokumentów jednocześnie jeżeli ich suma jest różna od zera

2011-06-13

 • Wprowadzono poprawki w kontroli wydań artykułów z lokacji
 • Umożliwiono wydruk listy asortymentu do rozstawienia

2011-06-08

 • W danych do fakturowania kontrahenta umożliwiono wprowadzenie indywidualnego numeru konta bankowego (subkonto), które drukowane jest na fakturze sprzedaży
 • Opracowano nowy rodzaj wydruku faktury na potrzeby sprzedaży złomu (odwrotne obciążenie)
 • W parametrach dla magazynów umożliwiono wprowadzanie różnych wersji cenowych i kontrahentów w ramach tego samego magazynu i typu dokumentu magazynowego

2011-06-02

 • W raporcie SP1020, w kolumnach ilość zwiekszono ilość miejsc po przecinku do trzech

Maj 2011

2011-05-31

 • Na wydruku dowodu dostawy dodano wartość detaliczną zwrotów jeżeli w danych do fakturowania kontrahent ma wpisaną wersje detaliczną

2011-05-25

 • W oknie zaległości zmieniono sposób zaznaczania i wybierania zaległości do kompensaty lub do pozycji raportów/wyciągów

2011-05-23

 • Dodatkowe opcje w magazynach:
          - umożliwiono definiowanie parametrów dla magazynu: wersja cenowa, kontrahent dla wybranego typu dokumentu magazynowego w wybranym magazynie, co skutkuje niemożnością wystawienia dokumentu z parametrami innymi niż zdefiniowane
          - umożliwiono podgląd listy operatorów mających uprawnienia do wybranego magazynu

2011-05-12

 • W sekcji filtrów w zaległościach dodano pole "data uregulowania". Jeżeli jest wypełniona, to wyświetlana jest lista zaległości uregulowanych w tym dniu oraz nieuregulowanych z uwzględnieniem pozostałych filtrów
 • Poprawki w komunikowaniu błędów wykonania amortyzacji środków trwałych
 • Umożliwiono kopiowanie definicji funkcji w harmonogramie

2011-05-05

 • W pozycji raportu / wyciągu dopuszczono nowy typ - 'N' (niezidentyfikowana). Oznacza on wpłatę za fakturę, której nie można zidentyfikować (znany jest tylko kontrahent)

2011-05-04

 • Wprowadzono synchronizację danych dodatkowych kontrahenta

Kwiecień 2011

2011-04-28

 • W danych do fakturowania kontrahenta wprowadzono opcję 'tworzyć_zaleglość'. Jeżeli jest wyłączona, to podczas zamykania faktury / korekty dane nie są zapisywane w zaległościach

2011-04-21

 • W oknie 'dokumenty magazynowe lokacje' w przypadku kiedy aktywna jest lokacja skąd to F1 powoduje wyświetlenie artykułów przyjęcia na których dostępny jest ten artykuł i umozliwia wybór konkretnej lokacji.
 • W Obroty/wyszukiwanie, przy zaznaczonej opcji "Obroty" umożliwiono wprowadzenie typu dokumentu podobnie jak przy zaznaczonej opcji "Wyszukiwanie"

2011-04-20

 • W harmonogramie wprowadzono funkcję umożliwiającą automatyczne zmiany zakresu dat
 • W lokacjach ilości zajęte i zajęte dokładnie wyświetlane są teraz bezpośrednio z tabeli rs_artykuly_przyjecia (dokladny opis w dokumentacji użytkownika)
 • Umożliwiono przesunięcie międzymagazynowe bez zmiany lokacji

2011-04-19

 • W wyznacznikach faktur dodano opcję "nie drukować w sumach". Jeżeli jest zaznaczona, to sumy kwot z faktur o tym wyznaczniku nie są drukowane w rejestrze sprzedaży - sumy.
 • Wprowadzono uprawnienia do modyfikacji daty potwierdzenia korekty

2011-04-14

 • W oknie 'stan rozrachunków' wprowadzono opcję - 'lista kont o saldach dwustronnych'. Jeżeli jest zaznaczona, to drukowana jest lista kont w układzie: konto, saldo_wn, saldo_ma dla których saldo_wn <> 0 i saldo_ma<>0
 • W dowodach księgowych (sekcja filtrów) dodano pole 'Konta VAT'. Po wpisaniu kont system wyświetli listę dowodów księgowych, w których w pozycjach konto VAT Wn lub konto VAT Ma istnieją konta różne od podanych przez operatora.

2011-04-11

 • Wprowadzono zmiany w recepturach:
  • Do tabeli z surowcami dołożono kolumnę 'Magazyn' (magazyn, z którego ma być wydawany surowiec podczas automatycznego tworzenia RW z PW)
  • Do sekcji filtrów dodano pole 'Surowiec_id'. Po jego wypełnieniu wyświetlane są wszystkie receptury, w których występuje dany surowiec
 • Dodano nowy raport magazynowy MG0025

2011-04-05

 • Podczas grupowego zamykania dowodów księgowych za pomocą funkcji harmonogramu dodano ostrzeżenie o możliwości dużego obciążenia serwera przez tą funkcję
 • Wprowadzono zmiany w zestawieniu obrotów i sald:
  • jeżeli konto w Planie Kont ma zaznaczone 'saldo jednostronne', to w kolumnie BO  drukowana jest różnica między stroną Wn i Ma, tak jak w kolumnie saldo
  • na oknie z parametrami wydruku dodano opcję 'Obroty z BO'. Jeżeli jest włączona to dodawane jest BO do sumy z uwzględnieniem włączonej opcji 'saldo jednostronne'

2011-04-01

 • Wprowadzono poprawki w wydruku receptury
 • Podczas tworzenia faktury z dokumentu magazynowego wprowadzono układ pozycji na fakturze taki jak na dokumencie magazynowym

Marzec 2011

2011-03-29

 • Wprowadzono zmiany w przelicznikach na edycji receptur, co daje możliwość wpisywania artykułów, który w swoich przelicznikach mają nawet bardzo duże wartości.
 • W oknie z przyjęciami dodano sortowanie po numerze pozycji.
 • Zoptymalizowano proces zamykania raportów/wyciągów bankowych, co skróciło czas trwania nawet kilkusetkrotnie.

2011-03-25

 • Na oknie dodawania/edycji pozycji dokumentu magazynowego dodano informację o jednostkach miar.
 • Na raporcie MG3009 zmieniono spób pobierania danych do raportu.
 • Wymuszono odświeżanie grida dokumentów magazynowych po każdej operacji usunięcia dokumentu.
 • Wprowadzono dodatkowe funkcje sprawdzające poprawność danych przed dodaniem nowej lokacji.
 • Poprawki w wydruku stanu rozrachunków.

2011-03-23

 • Poprawiono okno lokacji - teraz obligatoryjnie przechodzi się przez sekcję filtrów.
 • Poprawiono łamanie tekstu na wydrukach dokumentów magazynowych.
 • Dodano obsługę podglądu słownika w oknach do podawania parametrów raportu.
 • Poprawiono łamanie tekstu w pozycjach opisowych na wydrukach faktur.
 • Ulepszono wydruk stanów magazynowych.
 • W zmianie wartości i stawki amortyzacji uwzględniono oddzielną amortyzację podatkową.

2011-03-17

 • Dodano zestaw raportów z grupy ST dotyczących amortyzacji podatkowej.
 • Zmieniono sumy zamówień  w taki sposób, że przy artykule w typie "01" oddział wpisywany jest tak samo jak w każdym innym.
 • Do raportu MG00024 dodano nową kolumnę "procent transportu".

2011-03-16

 • Wprowadzono funkcjonalność rozstawiania asortymentu według zadeklarowanych priorytetów.
 • Zunifikowano szyk pozycji na dokumentach magazynowych i fakturach z nich wystawionych.
 • Usunięto drobne błędy w funkcji dodającej miejsce użytkowania środka trwałego.
 • Usprawniono zapisywanie stawek VAT w odpowiednich tabelach bazy danych w momencie importu artykułów z plików CSV.

2011-03-08

 • Umożliwiono wprowadzanie częściowego bilansu otwarcia (BO).

Luty 2011

2011-02-28

 • Proprawiono funkcję zapisującą pozycje dowodów dostaw.
 • Poprawiono obsługę funkcji dodawania danych dla fakturowania w starszych wersjach Postgresa.
 • Wprowadzono poprawkę w uprawnieniach do dokumentów magazynowych.
 • Dodano nowy raport MG0024 (dostawy w walucie)
 • Zaimplementowano funkcję, która przy kopiowaniu dokumentów magazynowych zachowuje kolejność pozycji.
 • Dokonano zmian w filtrze okna 'Raporty użytkowników dla tabeli'.
 • Wprowadzono poprawki w pozycjach wzorów dekretacji.
 • Dodano funkcję zmieniającą znaki specjalne w pozycjach raportów/wyciągów.

2011-02-24

 • Wprowadzono poprawkę w fukncji porównującej ceny na fakturze z dokumentem WZ, z którego powstała.
 • Dodano nowy typ dokumentu magazynowego. Typ C - zmiana cech artykułu.
 • Dodano funkcjonalność dopisywania do zamówień odbiorców w pole "wyprodukowano" ilości z zamykanych dokumentów magazynowych typu PW. Funkcja jest opcjonalna.
 • Wprowadzono drobne poprawki w zaokrąglaniu wartości paragonów.

2011-02-21

 • Wprowadzono funkcję automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych RW wprost z dokumentów PW. Na pozycje RW automatycznie pobierają się surowce konieczne do produkcji artykułów z dokumentu PW.
 • Do okna dodawania/edycji wersji cenowych dodano pole kontrolne "Czy cena brutto", którego zaznaczenie umożliwi przeliczanie ceny netto z brutto.
 • Wprowadzono opcjonalną blokadę na wydawanie z magazynów przeterminowanych artykułów.
 • Wprowadzono drobne poprawki w funkcji przeliczającej plan amortyzacji.
 • Poprawiono zaokrąglanie kwot w dokumentach magazynowych.
 • Dokonano zmian w raporcie MG101. Dodano kolumny: "cena w walucie", "data dostawy" i "kategoria"

2011-02-14

 • Umożliwiono zmianę okresu amortyzacji lub stawki amortyzacji z uwzględnieniem przeliczenia jej planu.
 • Uniemożliwono wprwadzanie niedozwolonych znaków w kontrolkach tekstowych w dostawach.
 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą rozstawienie artykułów dla ekspedycji.
 • Dodano nowy filtr - produkt_id w obrotach/wyszukiwaniu w module "Magazyny".
 • W pozycjach dokumentów magazynowych dodano nieedytowalną kontrolkę "produkt wiodący"

2011-02-01

 • Poprawiono graficzny wydruk faktur. Umożliwono wpisywanie długich nazw kontrahentów.
 • W raporcie gk0101 wprowadzono sortowanie wyników po dacie dokumentu.
 • Dodano nowy raport: ZO0004; Zestawienie zamowien wg. artykulow.
 • Wprowadzono drobne poprawki w pozycjach dowodów księgowych.

Styczeń 2011

2011-01-27

 • Dodano informacje o produkcji w zamówieniach. Pola: Wyprodukowano1 i Wyprodukowano2 (w zależności od jednostki miary).
 • Znacznie zmieniono strukturę grida Planu Produkcji. Dodano możliwość wyświetlania danych w 3 różnych stopniach skomplikowania, co zdecydowanie ułatwia czytanie informacji z monitora.
 • Ze względu na wymogi techniczne mechanizmy bazodanowego dokonano zmiany w zapisie plików binarnych w bazie danych.  Modyfikacja w znacznym stopniu wyklucza możliwość pojawienia się błędów przy zapisie tego typu plików.
 • Do definicji magazynów wprowadzono pole "czy_przeterminowane", które po zaznaczeniu pozwala wydawać z magazynów takie właśnie towary.
 • Do definicji dokumentów magazynowych dodano kolumnę "czy_wplywa_na_zamowienia ", mówiącą o tym, czy zamknięcie tego dokumentu ma wpływać na ilość wyprodukowaną w zamówieniach.
 • W definicji pozycji receptury dodano pole "magazyn_id". Pole jest edytowalne, ale opcjonalne. Nie musi być wypełnione.
 • Do definicji artykułów dodano pole "dni_karencj".
 • Drobne poprawki w mechanizmie importu wzorów dekretacji.
 • Wprowadzono automatyczną zmianę znaków niedozwolonych w nagłówkach dokumentów magazynowych.

2011-01-21

 • Drobne poprawki w kopiowaniu faktur walutowych.
 • Wprowadzono zabezpieczenie tworzenia tych samych płatności z różnych dowodów księgowych.
 • Do raportu MG10012 dodano kolumnyn "Cena w walucie", "Data dostawy" i "Kategoria".

2011-01-12

 • Poprawki w pliku wydruku faktury graficznej "transport". Umożliwiono w ten sposób jej drukowanie z nowymi stawkami VAT.
 • Poprawki w funkcji zapisującej zmiany w nagłówkach faktur walutowych.
 • Wprowadzono kontrolę faktycznego stanu dokumentu magazynowego przed wykonaniem operacji zmiany jego klucza.
 • Wprowadzono funkcjonalność wysyłania i przeglądania plików (załączników) do umów.
 • Dodano funkcjonalność ostrzegania operatora, że dane nowo tworzonego okresu obrachunkowego nie są kopiowane z ostatniego obowiązującego okresu.

2011-01-04

 • Drobne poprawki w funkcji przepisującej dane z planu kont do nowego okresu rozliczeniowego.
 • Poprawki w wydrukach faktur i faktur korygujących. Poprawne drukowanie SWW PkWiU.
 • Na gridzie rozrachunków dodano kolumnę prezentującą numer zamówienia i identyfikator odbiorcy.
 • Opracowano i zaimplementowano nowy, bezpieczniejszy sposób przechowywania w bazie danych plików binarnych.
 • Do raportu MG1012 dodano kolumny "Cena w walucie", "Data dostawy" i "Kategoria".