2021
2020
2019
2018
2017
2021

Czerwiec 2021

2021-06-01

 • Wprowadzono zmiany w limitach urlopów pracownika umożliwiającą zmianę limitu w trakcie roku
 • Umożliwiono edytowanie dokumentów dla pracownika (umowy, zaświadczenia, etc.)
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania deklaracji ZWUA/ZUA podczas zmiany kodu ubezpieczenia w zatrudnieniu pracownika

Maj 2021

2021-05-26

 • Dodano możliwość ograniczenia uprawnień operatora do wprowadzania wyłącznie zwrotów w dowodach dostaw
 • Dodano nowe funkcje wykorzystywane w algorytmach składników płacowych

2021-05-13

 • Wprowadzono zmiany w generowaniu RCA/RZA podczas zamykania list płac:

– uwzględniono  wartość pola Ubezpieczenie RSA w zatrudnieniu pracownika
– jeżeli w zatrudnieniu pracownika pole Ubezpieczenie jest puste, to nie jest generowane RCA/RZA w jego danych osobowych

2021-05-10

 • W module Kadry/Płace dodano nowe zmienne opisowe wykorzystywane w generowaniu szablonów dokumentów dla pracownika
 • Uzależniono pobieranie numeru listy płac do absencji od wartości opcji „Czy absencje” w zatrudnieniu pracownika.

Kwiecień 2021

2021-04-28

 • Przy tworzeniu xml z korekty (eksport dla ecod i dla ftp) sprawdzane jest czy Data Zwrotu (jeśli jest niepusta/dokument z niej korzysta) jest prawidłową datą i nie jest większa niż data korekty. 
 • W oknach z uprawnieniami operatora dodano login operatora, którego uprawnienia są wyświetlane
 • W oknie Zatrudnienie pracownika (Kadry/Płace) dodano pola Ubezpieczenie RSA i daty obowiązywania tego kodu w celu właściwego pobierania kodu ubezpieczenia do deklaracji ZUS.
 • W module Przepływ dokumentów dodano tabele do obsługi Sekretariatu

2021-04-15

 • W module Przepływ dokumentów dodano okno Uprawnienia umożliwiające zdefiniowanie uprawnień operatorów do poszczególnych rodzajów dokumentów
 • Zmieniono dopuszczalną liczbę znaków dla  dowodu zwrotu w dowodach dostaw z 20 na 35

2021-04-06

 • W słowniku Samochody wprowadzono kontrolę na istniejący kod i opis podczas dodawania nowego kodu 
 • Umożliwiono zamykanie dowodu dostawy z innego oddziału bez zmiany ilości

2021-04-01

 • Zmiany w eksporcie faktur korygujących (ECOD):  w wyznacznikach dodano opcję „ecod” – jeżeli zaznaczona, system kontroluje istnienie informacji o numerze dowodu zwrotu w opisie korekty. Dodatkowo  kontrolowana jest poprawność formatu tej informacji.
 • W angażach pracownika zwiększono liczbę miejsc po przecinku do czterech w polu z etatem (na potrzeby deklaracji ZUS).
 • Dodano nowe słowniki stałe:  Kody podstawy prawnej rozwiązania stos. pracy,  Kody rozwiązania stos. pracy,  Kody przyczyn wyrejestrowania z ZUS
 • W zatrudnieniu pracownika oraz w oknie służącym do rozwiązywania stosunku pracy dodano pola Przyczyna wyrejestrowania, Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy, Kod rozwiązania stosunku pracy

Marzec 2021

2021-03-24

 • Do słownika z krajami dodano kolumnę „obywatelstwo”
 • Dodano funkcjonalność automatycznego uzupełniania daty rozwiązania stosunku pracy w PPK po rozwiązaniu stosunku pracy pracownika
 • Rozszerzono menu o moduły związane z elektronicznym przepływem dokumentów
 • Dodano funkcjonalność rodzajów dokumentów na potrzeby elektronicznego przepływu dokumentów

2021-03-19

 • Zmieniono sposób odczytu funkcji harmonogramu w systemie, w celach wydajnościowych
 • Umożliwiono zamknięcie listy płac bez składników do wypłaty
 • Poprawiono uzupełnianie składnika 556 w składkach ZUS u pracownika
 • Dodano obsługę podabsencji absencji o rodzaju 6
 • Zwolnienie wypadkowe jest już uwzględniane podczas zamykania paczki absencji
 • Dodano możliwość zamykania dowodów dostaw z innego oddziału przy użyciu kodu PIN
 • Pobieranie kursów walut przy użyciu funkcji harmonogramu zostało ograniczone do dni roboczych

2021-03-09

 • Dodano kolumnę „wypadkowe” do okna pozycji absencji
 • Dodano kolumnę „koniec zatrudnienia” w podtabeli pracownika dotyczącej PPK
 • Zmiany w wydrukach faktur o typie „dostawy-upust2”, oraz „skrót”
 • Zmiany w generowaniu deklaracji kadrowo-płacowych

Luty 2021

2021-02-11

 • Uwzględniono oddział podczas pobierania cen do pozycji faktury
 • Dodano możliwość rozliczania zwrotów od pierwszego dnia miesiąca
 • Dodano możliwość automatycznego tworzenia raportów kasowych podczas zamykania faktur
 • Dodano obsługę archiwalnych danych kontrahenta

2021-02-05

 • Dodano możliwość wyszukiwania tekstu na oknie typu opis
 • Dodano możliwość tworzenia faktury z dowodów dostaw, dla wszystkich kontrahentów wybranego płatnika
 • Od teraz podczas dodawania nowego zatrudnienia, pola PIT 11, koszty podstawowe i ulga pojedyncza są zaznaczone domyślnie
 • Zrefaktoryzowano okno „Grupy” w module administracja

Styczeń 2021

2021-01-28

 • Zmiany w reklamacjach odbiorców
 • Dodano możliwość przenoszenie raportów generatora pomiędzy firmami. Dodatkowo dodano możliwość eksportowania i importowania raportów z pliku, w celu przenoszenia na inną instancję Anakondy
 • Dodano automatyczne uzupełnianie zerami niekompletnego symbolu kierowcy podczas dodawania uproszczonego dowodu dostawy

2021-01-25

 • Poprawki w rozliczaniu dni wolnych w module kadry
 • Drobne zmiany w wydruku uproszczonego dowodu dostawy
 • Zmiany wizualne na oknie „Zestawienie środków trwałych dla grupy”
 • Uniemożliwiono wykonywanie działań na słownikach wyświetlonych w formie drzewa

2021-01-21

 • Poprawki w oknie oddziałów
 • Poprawki w oknie operatorów
 • Dodano możliwość wyboru loga firmy na fakturę bez potrzeby podmiany pliku w kliencie systemu
 • Dodano możliwość ukrywania cen na pozycjach dowodów dostaw przy odpowiednim zestawie uprawnień
 • Zmieniono wydruk dostawy-upust, tak żeby stał się bardziej kompaktowy
 • Rozszerzono o oddział klucz dowodów dostaw uproszczonych
 • Dodano możliwość automatycznego potwierdzania faktur korygujących
 • Dodano słownik „Stany dokumentów”, oraz „Rodzaje dokumentów” na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów

2021-01-07

 • Poprawiono drobne błędy związane z oknem edycji firmy
 • Dodano możliwość tworzenia zbiorczej faktury dla oddziałów
 • Rozszerzono okno z parametrami deklaracji ZUS
 • Poprawiono zapisywanie cen walutowych do obrotów magazynowych
 • Dodano możliwość zmiany formatu wydruku dowodu dostaw

2020

Grudzień 2020

2020-12-30

 • Poprawiono uzupełnianie płatnika podczas zmiany odbiorcy w uproszczonym dowodzie dostawy
 • Dodano symbol firmy do nagłówka maila informującego o problemach ze sprawdzeniem kontrahenta na białej liście podatników
 • Zmieniono wydruk uproszczonego dowodu dostawy
 • Dodano obsługę kodów PIN dowodów dostaw, w celu wyświetlania ich w innym oddziale przy uprawnieniach do przeglądania
 • Ujednolicono okno edycji  uproszczonego dowodu dostawy z oknem dodawania uproszczonego dowodu dostaw

2020-12-21

 • Dodano podtabelę kontrahenta o nazwie „Ceny dostaw dla kontrahentów”, w celu przechowywania informacji o cenach dostawy jednostki miary towaru dla kontrahenta z różnych oddziałów
 • Dodano możliwość tworzenia zbiorczej faktury dla oddziałów z dowodów dostaw
 • Dodano słownik „Samochody” pozwalający na zdefiniowanie samochodów transportowych, raz z przypisanym do nich przewoźnikiem
 • Zmieniono pole „Budowa” na pole „Uwagi”, dodano pole „przewoźnik” i  „data dowodu” oraz uwzględniono słownik „Samochody” podczas tworzenia uproszczonych dowodów dostaw

2020-12-10

 • W definicji firmy dodano opcje „wspólna faktura dla oddziałów”
 • Kolejne zmiany w grafikach planowanych i rzeczywistych m.in. dodano dzień tygodnia do tabeli oraz  inne kolory na sobotę, niedzielę i święta

2020-12-08Zmieniono nazwę pliku w którym zapisywany jest raport z generatora raportów: jeśli nie podana jest nazwa pliku, to zamiast jak dotychczas tworzyć  plik temporary, tworzony jest plik o nazwie 'symbol raportu’+’czas  zapisu’+rozszerzenie2020-12-02

 • Zmieniono sposób dodawania operatora do bazy
 • Handel/Dane podstawowe/placówki handlowe: w polu PC Market, pod F1  wyświetlany jest teraz podgląd numeru sklepu z pc market oraz numer kasy  które trzeba podpiąć do tego sklepu aby umożliwić import danych
 • W Kadry/Płace – Grafiki dodano kolejną wersje w grafiku planowanym i rzeczywistym: harmonogram w formie arkusza

Listopad 2020

2020-11-23

 • Podczas zamykania listy płac dodano funkcję uzupełniającą dane w Kartoteka osobowa/Składki ZUS – deklaracje RCA i RZA

2020-11-10

 • W module Kadry/Płace – Deklaracje dodano możliwość generowania plików PPK
 • W oknie Kartoteka osobowa/Składki ZUS dodano pole wpłaty PPK

2020-11-06

 • Dodano funkcję harmonogramu eksportującą faktury i faktury korygujące z możliwym do podania parametrem „dni wstecz”

Październik 2020

2020-10-27

 • Dodano funkcjonalność automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych MM podczas dodawania reklamacji odbiorców
 • Zmiana w pobieraniu oznaczenia MPP w jpk vat z deklaracją: jeżeli w  parametrach (ksiegowosc/zestawienia/jpk/parametry) warunek 10  jest pusty, to do JPK oznaczenie MPP jest pobierane zarówno ze słownika  oznaczenia transakcji jak i z zaznaczonej opcji czy mpp. Natomiast  jeżeli w warunku 10  wpiszemy  'MPP', to oznaczenie ma być pobierane  tylko z  kodu słownika oznaczenia transakcji 'MPP', a czy_mpp ma być ignorowane. 

2020-10-14

 • W danych osobowych pracownika dodano podtabelę „Składki ZUS”
 • Dodano możliwość swobodniejszego dodawania pozycji w składnikach e-deklaracji
 • Dodano obsługę PPK w listach płac

2020-10-09

 • Rozszerzono funkcjonalność e-deklaracji ZUS

2020-10-08

 • Do kartoteki środków trwałych dodano filtr „umarzane”
 • Zmieniono sposób uzupełniania dokumentów tożsamości w module kadry/płace
 • Zmieniono miejsce pobierania informacji o obywatelstwie w module kadry/płace
 • Do kartoteki osobowej pracowników dodano obsługę PPK
 • Dodano nowe pola do okna składników e-deklaracji
 • Umożliwiono zamknięcie okna edycji danych podstawowych pracownika bez zapisywania zmian

 Wrzesień 2020

2020-09-23

 • Dodano możliwość importu faktur, wraz z automatycznym tworzeniem dowodów księgowych z programu zewnętrznego do obsługi sprzedaży
 • Poprawiono sumowanie płatności w rozrachunkach dla pozycji z płatnością MPP
 • W zamówieniach produkcji i zamówieniach sumy dodano checkbox  „tylko prod.” służący do wyświetlania wyłącznie pozycji z artykułami które są produktem(typy: 02, 03, 11, 12)
 • Zmiany w zestawieniach środków trwałych
 • Zmiany i poprawki w uzupełnianiu numerów zamówień w fakturach pochodzących z importu pliku xml
 • Dodano możliwość edycji zamiennika w artykułach w handlu
 • Poprawki w zamykaniu dokumentów magazynowych bez kontrahenta
 • Rozdzielono spisy z natury na detaliczne(z poziomu handlu) i niedetaliczne(z poziomu magazynów)
 • W module CRM w zakładce „rentowność” dodano i obsłużono kolumnę „Dodatek”

2020-09-10

 • Zmiany i poprawki w limitach urlopów w module kadry/płace
 • Dodano dodatkową kontrolę kont podczas zamykania dowodów księgowych
 • Na oknie logowania do systemu dodano przycisk „Anuluj”
 • Poprawki w grupowej zmianie angaży
 • Dodano możliwość generowania JPK_V7K

Sierpień 2020

2020-08-20

 • Poprawiono i wzbogacono o dodatkowe komunikaty import numerów zamówień do faktur

2020-08-10

 • Dodano nowy raport księgowy RM0030 – rozliczenia handlu
 • Poprawki w strukturze plików systemu
 • Poprawki w pozycjach spisów z natury
 • W oknie zatrudnienia/umowy po wybraniu innego angażu, zaznaczony pozostanie ten sam składnik który zaznaczony był w poprzednim angażu(o ile występuje)
 • Zmiany na oknie definicji typów dokumentów magazynowych
 • Zrefaktoryzowano funkcjonalność dodawania, oraz kopiowania zamówień odbiorców
 • W oknie praca bieżąca/absencje/urlopy została dodana funkcja tworząca w danych osobowych pracownika limit urlopu na bieżący rok. Brany jest pod uwagę staż pracy i niewykorzystane dni urlopów z poprzedniego roku

Lipiec 2020

2020-07-30

 • Poprawki w wydruku pasków z listami płac
 • Drobne poprawki w module reklamacji klientów
 • Jeżeli w okresie listy płac występuje więcej niż 1 angaż to na wydruku pojawią się sumy składników dla obu angaży
 • Wejście w kartotekę osobową z poziomu list płac nie wymaga już filtrowania pracownika
 • Umożliwiono rezygnację z dodawania angażu po dodaniu umowy o pracę
 • Zmieniono sposób importu numerów zamówień do faktur

2020-07-23

 • Od teraz w przypadku gdy lista opakowań na dowodach dostaw nie mieści się na pierwszej stronie dowodu dostawy, będzie ona drukowana na osobnej stronie
 • Dodano dodatkowe pola do raportu po wygenerowaniu JPK V7M
 • Trwają prace nad modułem kadr i płac:
 1.  Poprawki w imporcie absencji i list płac
 2.  Uwzględnienie urlopu uzupełniającego (w przypadku gdy pracownik w roku w którym wykorzystał już 20 dni urlopu uzyskał prawo do posiadania 26 dni urlopu)
 3.  Zmiana zasiłku dziennego na wydruku podstawy do zasiłku
 4.  Poprawki w zamykaniu absencji
 5.  Poprawiono wyliczanie podstawy do zasiłku

2020-07-16

 • Poprawiono wydruki not korygujących wewnętrznych
 • Na wydrukach faktur zmieniono nazwę pola „SWW/KU/PKWiU” na „PKWiU/CN”
 • Na wydrukach faktur korygujących zmieniono nazwę pola „SWW/KU/PKWiU” na „PKWiU/CN”
 • Dodano poprawki w obsłudze dokumentów magazynowych w magazynach detalicznych
 • Poprawiono system uprawnień do importu paragonów handlowych z systemu zewnętrznego
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kontrahenta na podstawie grupy towarowej w dokumentach WZ tworzonych z paragonów handlowych
 • Wzbogacono pobieranie cen do pozycji spisów z natury dla magazynów detalicznych
 • Obsłużono funkcjonalność urlopu na żądanie w pracy bieżącej
 • Dodano kontrolę limitu dni urlopu na żądanie (maksymalnie 4 w roku)

2020-07-09

 • Obsłużono funkcjonalność urlopu na żądanie w absencjach w kartotece osobowej
 • Zmiany w warunkach do importu pozycji spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego
 • Poprawki w zamykaniu spisów z natury dla magazynów detalicznych

2020-07-03

 • Do konfiguracji systemu dodano kolejne pola, na potrzeby importu i eksportu danych z kolektora inwentaryzacyjnego
 • Dodano nowe komunikaty do importu pozycji spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego
 • Zmiany w imporcie i eksporcie danych z/do kolektora inwentaryzacyjnego
 • Obsłużono funkcjonalność urlopu na żądanie w pracy bieżącej

Czerwiec 2020

2020-06-25

 • Do konfiguracji systemu dodano kolejne pola, na potrzeby importu i eksportu danych z kolektora inwentaryzacyjnego
 • Dodano funkcję importu pozycji spisu z natury z kolektora inwentaryzacyjnego
 • Dodano funkcję eksportu bazy towarowej z kartoteki artykułów w module „Handel”
 • Dodano funkcję eksportu pozycji spisu z natury jako baza towarowa do kolektora inwentaryzacyjnego
 • Usprawniono automatyczne uzupełnianie oznaczenia MPP w dowodach księgowych utworzonych podczas wykonywania automatycznej dekretacji

2020-06-22

 • Zaktualizowano generowanie pliku xml JPK_V7M
 • Od teraz po wygenerowaniu JPK_V7M wyświetlane jest okno z danymi z części „Deklaracja”
 • Do konfiguracji systemu dodano nowe pola, na potrzeby importu i eksportu danych z kolektora inwentaryzacyjnego
 • Poprawki w imporcie pozycji dokumentów magazynowych z pliku TXT
 • Poprawiono sprawdzanie uprawnień do pozycji stałych zamówień odbiorców
 • Zmiany w zamykaniu rozchodowych dokumentów magazynowych w magazynach detalicznych
 • Dodano funkcjonalność importu dowodów dostaw do magazynów sklepów firmowych

Maj 2020

2020-05-28

 • W słowniku Kraje zmieniono kod kraju dla Grecji z GR na EL
 • Uszczelniono możliwość wprowadzania zamówień dla kontrahenta wpisanego w dane operatora (na potrzeby B2B)
 • Umożliwiono import dostaw z pliku xml w formacie ecod
 • W podtabeli Kody EAN dla artykułów dodano kolumnę Zbiorczy i Liczba w opakowaniu aby umożliwić wprowadzenie dodatkowej informacji o opakowaniu zbiorczym artykułu

2020-05-21

 • Ograniczono import artykułów w module „Handel”, do sprzedawanych od 2020-01-01 oraz uszczegółowiono komunikaty błędów w imporcie
 • Dodano nowe parametry do generowania deklaracji JPK_VAT7M
 • Dalsze poprawki w tworzeniu dokumentów magazynowych z dowodów dostaw
 • Usprawniono zamykanie i otwieranie d.m. typu 'W' z magazynów detalicznych

2020-05-13

 • Na wydruku dowodów dostaw dodano tabelę z opakowaniami zwrotnymi
 • Od teraz na wydrukach pola o wartości logicznej (Prawda/Fałsz) będą uzupełniane literą „N” w przypadku wartości „Fałsz”

2020-05-08

 • W pozycjach dostaw umożliwiono wybór artykułów detalicznych
 • W danych do fakturowania umożliwiono włączenie widoczności opakowań na wydrukach dowodów dostaw
 • W podtabeli pracownika „Absencje” dodano możliwość wyświetlania wyłącznie urlopów, bądź wyłącznie zwolnień 
 • Podczas importu artykułów do modułu „Handel” pobierane będą artykuły z grupą towarową „!20”
 • Umożliwiono wprowadzanie opakowań zwrotnych na dowodach dostaw
 • W zestawieniu sum składników dla list w wybranym okresie, jeżeli pracownik pojawia się na kilku listach płac w wybranym okresie, to kwoty dla pracownika i poszczególnych składników będą sumowane
 • Dodano raport RD1007 – Stan opakowań u kontrahenta na podany dzień

Kwiecień 2020

2020-04-28

 • Dodano raport RM5017 – zestawienie sum artykułów dla projektu i dok. mag. w magazynie za okres
 • Zmieniono sposób tworzenia dokumentów WZ z paragonów w module Handel
 • Dostosowano kopiowanie danych przy kopiowaniu faktury do bieżących potrzeb klientów

2020-04-21

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia w pozycji faktury artykułu, który jest przeznaczony wyłącznie do sprzedaży detalicznej
 • W Danych Dodatkowych kontrahenta i jego Osobach – kontaktach zwiększono liczbę znaków w polach przeznaczonych do wpisywania adresów e-mail
 • W funkcji harmonogramu wysyłającej do kontrahentów maile z informacjami o płatnościach zmieniono temat i treść wiadomości: jeżeli kontrahent nie posiada przeterminowanych płatności, w wiadomości wysyłana jest informacja o bieżących płatnościach.

2020-04-16

 • Na potrzeby nowego JPK_V7M (jpk vat z deklaracją) wprowadzono dodatkowe oznaczenia transakcji, dowodów sprzedaży i nabycia, importu oraz kodów towarów i usług (GTU) w następujących miejscach w programie:
  -W wyznacznikach faktur
  -W fakturach i fakturach korygujących
  -W nagłówku dostawy dodano pola do wprowadzania oznaczeń transakcji, dowodów nabycia i importu na potrzeby nowego JPK_V7M(jpk vat z deklaracją)
  -We wzorach dekretacji
  -W dowodach księgowych
 • Dodatkowe oznaczenia uwzględniono również w automatycznej dekretacji faktur i dostaw

Marzec 2020

2020-03-19

 • W module „Handel” dodano możliwość tworzenia dokumentów WZ z paragonów
 • W module „Handel” dodano możliwość importowania paragonów z systemu zewnętrznego
 • Dodano kolumnę „zwolnienie” do absencji
 • Dodano funkcjonalność wybierania innego pracownika w wielu oknach w module kadry/płace
 • Dodano możliwość definiowania Kodu CN w stawkach VAT
 • Dodano kolumnę „detaliczny” w magazynach
 • Dodano pole „kod GTU” w danych artykułu
 • Dodano słowniki na potrzeby wykorzystania kodu GTU

2020-03-13

 • Dodano możliwość wyszukiwania konkretnych wierszy w tabeli w kartotece osobowej
 • W module raporty dodano nową funkcjonalność – Generator – kadry
 • Dodano kolumnę „zwolnienie” do absencji
 • Dodano funkcjonalność wybierania innego pracownika w wielu miejscach w module kadry/płace
 • W module „Sprzedaż” dodano funkcjonalność reklamacji konsumenckich w pełni zgodnych z wytycznymi RODO
 • Dodano możliwość wykonania zestawienia ze składników płacowych w module kadry/płace
 • Dodano możliwość wykonania zestawienia sumy list płac w module kadry/płace
 • W dostawach zmieniono filtrowanie, tak że wybrane dostawy wyświetlane są na podstawie uprawnień do dokumentu przychodowego w danym magazynie
 • Dodano kolumnę „magazyn” do dekretacji dostaw

Luty 2020

2020-02-17

 • Rozdzielono moduł absencji na urlopy i zwolnienia
 • Zmiany wizualne w oknie głównym absencji
 • Dodano kolumnę „zwolnienie” do absencji
 • Zmieniono funkcjonalność wybierania innego pracownika w oknie „zatrudnienie-umowy”
 • Podczas korzystania z kadr uproszczonych dodano możliwość zapisania pracownika bez uzupełnienia wymaganych pól

2020-02-12

 • Dodano możliwość wykorzystywania kadr uproszczonych w systemie
 • Od teraz nowe wpisy w Zmianach dostępu – RODO będą wyświetlane w tabeli nawet jeśli nie pasują do filtrów (do momentu ponownego zfiltrowania)
 • Zmieniono funkcjonalność wybierania innego pracownika w oknie „zatrudnienie-umowy”

Styczeń 2020

2020-01-24

 • Uwzględniono zmiany struktur plików podczas generowania plików pli
 • Uwzględniono pole „Centrala” z danych oddziału w generowaniu plików JPK

2020-01-23

 • Do okna z danymi oddziału dodano checkbox „centrala”, który służy do określania centralnego oddziału firmy. Dane z tego oddziału uzupełniane są podczas generowania deklaracji JPK
 • Generowanie plików pli dostosowano do nowych struktur bankowych

2020-01-16

 • Dodano okna „Stoiska – kasy” służące do zapisywania informacji o powiązaniu stoisk w placówkach handlowych i kasach
 • Od teraz raporty z serwera FTP będą pobierane wyłącznie podczas eksportu na FTP
 • W danych oddziału dodano checkbox „Centrala”. Dane oddziału, który jest oznaczony jako Centrala, pobierane będą do deklaracji JKP_VAT
 • Uwzględniono nowe struktury podczas generowania plików PLI
 • W oknie „Kluczowe dane pracownika” w Kartotece osobowej zwiększono widoczność danych oraz dodano możliwość kopiowania zawartości komórek
 • W fakturach korygujących dodano filtr na opis korekty
 • Dodano obsługę plików PLI dla pracowników

2020-01-03

 • W module „Sprzedaż” dodano funkcjonalność reklamacji konsumenckich, które spełniają wszelkie wymogi RODO
 • Dodano możliwość uzupełniania NIP w paragonach fiskalnych
 • Dodano NIP nabywcy na wydruku paragonu fiskalnego
 • Podczas wystawiania faktur z paragonów fiskalnych, dodano kontrolę zgodności NIP kontrahenta z NIP na paragonie
 • Dodano blokadę wystawiania faktur z paragonów fiskalnych z datą równą bądź większa od 01.01.2020 r. w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie występuje NIP
 • Na wydruku paragonu fiskalnego zmieniono linię „Nabywca” na „NIP Nabywcy”Z

Uszczelniono możliwość wprowadzania zamówień dla kontrahenta wpisanego w dane operatora (na potrzeby B2B

2019

Grudzień 2019

2019-12-23

 • Dodano słownik „Reklamacje – forma zgłoszenia”
 • W module „Handel” dodano obsługę paragonów fiskalnych
 • W dokumencie xml faktur dodano adres dostawy w nagłówku
 • Dodano struktury bazy danych na potrzeby reklamacji konsumenckich spełniających wszelkie wymogi RODO

2019-12-20

 • Rozpoczęto pracę nad funkcjonalnością reklamacji konsumenckich, spełniających wszelkie wymogi RODO

2019-12-09

 • Ujednolicono ilość miejsc po przecinku w prezentacji ilości artykułu pomiędzy korektą a fakturą pierwotną. Z podsumowania faktury została usunięta informacja o ilości artykułu
 • W module handlu dodano okno z podglądem szczegółowych danych paragonów fiskalnych
 • W module sprzedaż dodano możliwość przyjmowania reklamacji konsumenckich, wraz z międzydziałowym obiegiem dokumentów dotyczących reklamacji
 • Dodano funkcjonalność związaną ze sprawdzaniem danych kontrahenta na białej liście podatników. Funkcjonalność dostępna jest w wersji Enterprise systemu i zawiera następujące funkcje:
  – Możliwość sprawdzenia pary NIP + Numer konta na białej liście podatników z poziomu danych podstawowych kontrahenta
  – Automatyczne sprawdzanie przy zapisie czy numer konta bankowego kontrahenta występuje na białej liście podatników
  – Funkcja w harmonogramie zadań, która wysyła na wybrany adres e-mail listę kontrahentów z rachunkami, które nie występują na białej liście podatników

Listopad 2019

2019-11-05

   • Rozszerzono komunikaty podczas niepowodzenia generowania plików eksportu do ECOD’u
   • Usprawniono działanie definiowania raportów w generatorze raportów
   • Dodano możliwość definiowania numer karty zbliżeniowej pracownika w danych osobowych
   • Zmieniono miejsce wyboru konta bankowego podczas zamykania list płac – wcześniej: kasy/banki teraz: konta bankowe
   • Zmieniono wizualnie menu główne systemu
   • Z menu głównego usunięto dawną formę definiowania i wykonywania raportów
   • Dodano nowe zmienne „lp” na potrzeby obliczania wynagrodzenia prowizyjnego w listach płac

Październik 2019

2019-10-24

     • Zdefiniowano nowe raporty dotyczące uprawnień operatorów wspomagające pracę administratora systemu (RA0008, RA0009, RA0011, RA0012)
     • W oknie Kluczowe dane pracownika w Kartotece Osobowej dodano informację o stażach pracy
     • Usprawniono eksport dowodów dostaw do ECOD
     • W JPK_FA wprowadzono zmiany zgodnie z najnowszą opublikowaną wersją struktury pliku

2019-10-17

     • Od teraz MPP zaznaczane automatycznie jest wyłącznie w fakturach powyżej 15 tys. PLN, na których przynajmniej jeden z artykułów jest artykułem rozliczanym w metodzie podzielonej płatności
     • Zoptymalizowano wyświetlanie danych syntetyki w rotacji opakowań
     • Dodano możliwość zamykania i otwierania list płac
     • Uniemożliwiono wpisywanie nieprawidłowych znaków w polu „nr faktury” podczas dodawania i edycji płatności. Znaki zamieniane będą na prawidłowe
     • W module kadr dodano okno służące do zapisywania informacji o POS-ach
     • Poprawiono wizualnie wydruk graficzny korekty zbiorczej

Wrzesień 2019

2019-09-11

     • Dodano obsługę metody podzielonej płatności do eksportu faktur i korekt do ECOD’u

2019-09-05

     • Utworzono mechanizm połączenia Anakondy z programem PC Market w celu dokonywania importów
     • Dodano możliwość importowania artykułów i związanych z nimi słowników z PC Market
     • W związku ze zmianami w polskim prawie, od teraz w fakturach i fakturze pro-forma, z automatu zaznaczana będzie obsługa split payment w dokumentach z datą płatności 01.11.19r. lub późniejszą, które przekroczyły kwotę do zapłaty 15 tys. PLN. Dodatkowo jeśli na fakturze występuje kontrahent bądź artykuł rozliczany metodą split payment, dokument również zostanie uznany za działający w tej metodzie
     • Do artykułów w module „Handel” dodano obsługę kodów EAN

Sierpień 2019

2019-08-29

     • Rozszerzono funkcjonowanie metody podzielonej płatności w fakturach
     • Rozszerzono funkcjonowanie metody podzielonej płatności w fakturach proforma
     • Rozszerzono funkcjonowanie metody podzielonej płatności w zamówieniach odbiorców
     • Dodano informację które tryby mają nieuzupełnione pole „rzut” podczas obliczeń
     • Dodano automatyczne rozpoznawanie kontrahenta podczas importu wyciągu bankowego wypłatowego
     • Do artykułów w handlu dodano obsługę kategorii artykułów

2019-08-22

     • Do modułu handel dodano funkcjonalność „placówki handlowe”
     • Do funkcjonalności „placówki handlowe” w module handel dodano możliwość definiowania stanowisk
     • Do modułu handel dodano funkcjonalność „Typy stoisk”
     • Do modułu handel dodano możliwość definiowania typów stoisk i grup towarowych
     • Dodano możliwość modyfikowania pozycji niezwróconych dowodów dostaw w stanie 0
     • Dodano obsługę metody podzielonej płatności w zamówieniach odbiorców
     • Od teraz podczas tworzenia faktury metoda podzielonej płatności będzie zaznaczana jeśli kontrahent z niej korzysta
     • Dodano obsługę metody podzielonej płatności w księgowości
     • Faktury wysyłane mailem będą od teraz przekazywane do kontrahenta, a nie do płatnika (o ile kontrahent posiada uzupełniony adres e-mail)
     • Podczas importów wyciągu bankowego pojawiać się będą również komunikaty o nieodnalezionych kontach dla wypłat
     • Do handlowej kartoteki artykułów dodano obsługę zestawów
     • Do handlowej kartoteki artykułów dodano obsługę opakowań zbiorczych

2019-08-02

     • W artykułach, fakturach, oraz korektach dodano checkbox „Czy MPP” do określania czy wykorzystywać metodę podzielonej płatności
     • W zaległościach dodano ograniczenie wyświetlania wierszy w tym samym czasie do 100 tysięcy
     • Pole „skrót” w składnikach płacowych musi być od teraz unikalne
     • W edycji wersji szablonów list płac dodano podział składników płacowych na obliczane i drukowane
     • Filtrowanie list płac nie wymaga już podawania dodatkowych filtrów jeżeli podany jest numer listy, bądź jego część
     • W module Handel dodano kartotekę artykułów
     • W podstawowej kartotece artykułów dodano możliwość zdefiniowania nazwy skróconej artykułu

Lipiec 2019

2019-07-23

     • Dodano porównywanie czasu lokalnego z czasem serwera w aplikacji EMS (aplikacja dostępna wyłącznie w wersji Enterprise systemu)
     • Dodano moduł RODO w systemie. Zawiera on 2 nowe okna – Dziennik zmian uprawnień w systemie Anakonda, oraz Dziennik zmian dostępu do innych systemów teleinformatycznych

2019-07-16

     • Do menu w module handel zostały przypisane istniejące już w systemie funkcjonalności
     • Dodano możliwość zdefiniowania minimum logistycznego dla zamówień. Dodatkowo minimum logistyczne wyświetla się od teraz w pozycjach zamówień stałych po wybraniu artykułu
     • Dodano obsługę plików binarnych w artykułach
     • Dodano raport RK0032 – przewidywane wpłaty na podstawie rozrachunków, z uwzględnieniem przewidywanej liczby dni opóźnienia

2019-07-02

     • W nagłówku wzoru dekretacji typu „P” dodano pole „Warunek”
     • W zmianach angaży dodano kolumnę „Kategoria”
     • W podtabeli pracownika „angaże” dodano nowe kolumny: dodatek funkcyjny i kategoria zaszeregowania
     • W grupowej zmianie angaży dodano pole „kategoria zaszeregowania”, oraz zmieniono kolejność kolumn
     • Poprawiono automatyczne uzupełnianie filtru na grupę dokumentów w generowaniu dokumentów dla pracownika
     • W module kadr i płac dodano obsługę elektronicznych zwolnień lekarskich
     • W rejestrze zakupu rozdzielono daty księgowania i daty rejestru
     • W artykułach dodano możliwość zaznaczenia czy wybrany artykuł jest również detaliczny
     • W artykułach dodano możliwość zaznaczenia że wybrany artykuł jest wyłącznie detaliczny
     • Dodano słownik typów plików binarnych
     • Dodano słownik grupy towarowe
     • Dodano słownik decydenci
     • Dodano możliwość zdefiniowania spodziewanych dni opóźnienia w płatności w danych kontrahenta

Czerwiec 2019

2019-06-26

     • Od teraz godziny nadliczbowe nie są uzupełniane na podstawie harmonogramu i ewidencji czasu pracy podczas tworzenia kart pracy
     • Dodano możliwość grupowej zmiany danych w angażach

2019-06-11

     • Rozpoczęto prace nad modułem „Handel” w Anakondzie
     • Dodano Dziennik RODO, który zapisuje wszystkie informacje na temat zmian uprawnień w systemie Anakonda
     • Do raportów/wyciągów dodano obsługę importów z City Banku Handlowego
     • Dodano możliwość ręcznego poprawiania podstaw zasiłków

2019-06-04

     • Usprawniono liczenie stażu pracy w module kadry
     • Dodano możliwość dekretacji płac
     • Dodano typ wzorów dekretacji P – płace

Maj 2019

2019-05-17

     • Zrefaktoryzowano okna pozycji wszystkich wzorów dekretacji
     • Od teraz po dodaniu nowego pracownika do kartoteki osobowej, będzie on na liście pracowników nawet jeśli nie spełnia wymagań filtrów na oknie, do momentu zamknięcia okna
     • Dodano możliwość automatycznego wysyłania mailem wydruków faktur w formacie pdf
     • Do eksportu korekt do programu EDI dodano nowe funkcjonalności
     • Uprawniono wydruki korekt w formie graficznej, a także dodano wydruki dla brakujących typów korekt
     • Zrefaktoryzowano okno listy słowników
     • Podczas liczenia list płac data zarejestrowania w ZUS jest od teraz pobierana z ostatniej umowy która ma ją uzupełnioną

Kwiecień 2019

2019-04-17

     • Dodano funkcjonalność blokowania edycji dowodów dostaw, jeżeli fizyczny dowód dostawy nie został zwrócony przez kierowcę
     • Dodano możliwość ignorowania niezwróconych dowodów dostaw podczas obliczania rentowności tras
     • Dodano możliwość wydruku faktur z dowodów dostaw w formacie pdf
     • Dodano funkcjonalność obsługi rejestracji i wyrejestrowywania z ZUS, z poziomu kartoteki osobowej pracownika
     • Podczas dodawania nowego zatrudnienia, daty stażu będą od teraz kopiowane z ostatniego zatrudnienia tego pracownika, gdzie te daty były uzupełnione. Daty te można edytować
     • W dowodach dostaw dodano możliwość filtrowania po numerze dowodu dostawy, numerze zamówienia i artykule

2019-04-15

     • Od teraz absencje zamykają się z podziałem na miesiące i angaże

Marzec 2019

2019-03-22

     • Zmieniono kolejność pól w oknie edycji karty pracy
     • Od teraz podczas zamykania listy płac, pojawiać będzie się okno do podania dodatkowych parametrów

2019-03-12

     • Dodano filtr po pracowniku w oknie „Praca bieżąca – absencje”
     • Dodano możliwość filtrowania kartoteki zarobkowej po dacie wpłaty
     • W rentowności tras dodano kolumnę „Kategoria kontrahenta”

2019-03-05

     • Dodano możliwość wyświetlenia zawartości pola „podstawa obliczeń” na oknie absencji
     • Od teraz składniki płacowe z wartością równą 0, nie będą pojawiać się na wydruku
     • Dodano dołączanie daty wykonania skanu do nazwy pliku skanu dowodu dostawy
     • Od teraz podczas zamykania absencji, nastąpi wydruk zestawienia z obliczeń podstawy

Luty 2019

2019-02-22

     • W rejestrze sprzedaży z dowodów księgowych dodano dodatkową informację na temat symbolu dokumentu
     • Do obliczania rentowności tras dodano premie za zbieranie gotówki
     • W oknie trasy/stawki dodano kolumnę „km” zawierającą informację na temat ilości kilometrów na trasie

2019-02-14

     • Dodano możliwość zdefiniowania w szablonie listy płac informacji o tym, czy dla pracowników istnieją karty pracy
     • W przypadku gdy w utworzonej liście płac występują pracownicy bez kart pracy, nie będzie już możliwości przeliczenia lista, do czasu ich uzupełnienia
     • W CRM, rentowność tras dodano kolumnę „rzut”
     • W przypadku gdy w oddziale uzupełniony jest numer BDO, będzie on drukowany na wszystkich dokumentach
     • Zmieniono sposób obliczania rentowności tras
     • Dodano możliwość bezpośredniego przejścia do okna „karty pracy” z okna „listy płac”

Styczeń 2019

2019-01-25

     • Dodano możliwość automatycznego przekształcania kwot liczbowych na kwoty słowne w dokumentach dla pracowników

2019-01-16

   • Dodano obsługę wagi towaru w aplikacji WMS (aplikacja dostępna wyłącznie w wersji Enterprise systemu)
   • Przebudowano w podtabelach kontrahenta okno danych do fakturowania
   • Zmieniono sposób grupowego drukowania faktur, na podstawie danych do fakturowania kontrahenta
   • Dodano możliwość definiowania limitów dostaw artykułów dla danego kontrahenta
   • Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta na podstawie numeru NIP
   • Dodano możliwość sprawdzania z poziomu systemu czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT
   • Podczas generowania JPK będzie od teraz wstawiany symbol kraju przed numerem NIP, jeżeli kontrahent posiada zagraniczny numer NIP
   • Dodano obsługę zasiłków w listach płac
   • Dodano możliwość zdefiniowania numeru BDO w danych oddziału

2018

Grudzień 2018

2018-12-19

 • Do modułu kadry/płace dodano funkcjonalności odpowiedzialne za zwolnienia i nieobecności inne
 • W absencjach dodano ostrzeżenie podczas wczytywania nazwiska pracownika który nie posiada aktywnego angażu
 • Dodano możliwość drukowania spadkobierców na listach płac

2018-12-08

 • Poprawki w funkcji harmonogramu sprawdzającej poprawność działania replikacji strumieniowej
 • Od teraz zamykanie absencji sprawdzane będzie z datami listy płac, a nie angażu
 • W oknach „ewidencja czasu pracy”, „karty pracy” i „listy płac zaznaczony wiersz będzie od teraz cały oznaczony kolorem
 • Podczas dodawania nowej listy płac od teraz z filtra w oknie uzupełniany będzie automatycznie szablon listy
 • Do funkcji rozliczania rozrachunków, dodano sprawdzenie czy istnieją wszystkie okresy obrachunkowe dla jakich rozliczane są rozrachunki
 • W rozrachunkach, w module Księgowość zablokowano możliwość korzystania ze starych wersji funkcjonalności które zostały przeniesione do „<F8> Dokumenty-kontrahenci”
 • Dodano możliwość przeglądania historii obliczeń składnika płacowego
 • Poprawiono pobieranie płatnika podczas importów zamówień z pliku xml
 • Zrefaktoryzowano okno „Edycja środków trwałych” w module Księgowość

 Listopad 2018

2018-11-27

 • Zmiany w oknie z listą absencji
 • Dodano dodatkowy filtr na stan w absencjach w pracy bieżącej
 • Lista wykonań zadania w harmonogramie ma od dziś domyślny filtr na bieżącą datę
 • W absencjach w pracy bieżącej dodano dodatkową kontrolę na datę „od”
 • Poprawki w zobowiązaniach ratalnych

2018-11-20

 • Dodano dodatkową kontrolę daty „od” w absencjach w pracy bieżącej
 • Uwzględniono dzień 12.11.2018r. w funkcji liczącej dni i godziny nominalne w harmonogramie

2018-11-15

 • Zmiany w spisach z natury, na potrzeby obsługi uzupełniania spisów z aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • poprawki w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Zakończono prace nad modułem wydawania pełnych palet w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Zmieniono sortowanie w oknie pozycji absencji w pracy bieżącej
 • Dodano nowe pole w pozycjach absencji w pracy bieżącej

Październik 2018

2018-10-30

 • Dodano możliwość uzupełniania spisu z natury przy użyciu aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji enterprise systemu)
 • Zmieniono opis pola „przechodzi” w rodzajach absencji
 • Uwzględniono split payment w wyciągach dla banku Pekao SA
 • Zmieniono sposób wyświetlania danych w CRM

2018-10-16

 • Zmiany w oknie rentowności
 • Dodano podział na kontrahentów w rentowności
 • Dodano możliwość obliczania rentowności dla konkretnych kontrahentów

2018-10-03

 • Zablokowano możliwość otwierania dowodów dostaw w stanie 1 jeżeli istnieje utworzony wcześniej plan wydania dla tych dowodów
 • Podczas tworzenia planów wydania zaczęto uwzględniać wartości z tabeli rs_artykuly_przyjecia

Wrzesień 2018

2018-09-28

 • Dodano możliwość oznaczenia rodzaju absencji jako główny
 • Dodano kolumny „Rodzina” i „Data” poprzedniej absencji w pozycjach absencji
 • Dodano możliwość odświeżenia danych w kartach pracy, na wypadek zmian w harmonogramie lub kalendarzu

2018-09-11

 • Do typów absencji dodano informacje o stażach i limitach pracownika
 • Do okna zatrudnienia dodano checkbox do zaznaczenia czy wybrany pracownik ma korzystać z modułu absencji
 • Usunięto niektóre kolumny z okna limitów urlopów

2018-09-03

 • Dodano możliwość utworzenia planu wydania palet przy użyciu aplikacji WMS (dostępna w wersji enterprise system) z poziomu dowodów dostaw
 • W planie wydania palet w dowodach dostaw dodano funkcję uzupełnienia pominiętych przy wydawaniu palet
 • Zmieniono sortowanie w oknie pracy bieżącej
 • Poprawki w podtabeli kartoteki osobowej – Kary

Sierpień 2018

2018-08-20

 • Poprawki w kartotece osobowej
 • Zmiany w zobowiązaniach ratalnych
 • Zwiększono limity w absencjach
 • Zmiany w oknie absencji
 • Dodatkowe opcje w oknie absencji
 • Dodano obsługę funkcji w algorytmach składników płacowych

Lipiec 2018

2018-07-31

 • Zmieniono sposób sprawdzania zakresów dat z dokładnością do oddziałów
 • Dodano dodatkowe filtry w oknie dodawania angaży do listy płac

2018-07-18

 • Dodano pobieranie dni absencji przy obliczaniu list płac
 • Dodano pole na staż do dodatku w zatrudnieniu
 • Dodano możliwość wyliczania godzin pracy z uwzględnieniem etatu w harmonogramie pracownika
 • Poprawki w absencjach

2018-07-09

 • Zmiany w oknie płatności dla pracowników
 • Zmiany w strukturach plików pli na potrzeby split payment
 • Poprawki w absencjach
 • Zmiany w obliczaniu list płac
 • Dodano możliwość importowania płatności w programu Fox

Czerwiec 2018

2018-06-29

 • Poprawki w strukturze bazy danych Anakondy

2018-06-19

 • W ewidencji czasu pracy, kartach pracy i harmonogramie pracowników dodano możliwość filtrowania po grupie pracowników

2018-06-13

 • Dodano ewidencję czasu pracy pracowników
 • Dodano nominały w harmonogramie pracowników
 • Dodano wykorzystanie daty minimalnej w zakresie daty z dokładnością do oddziału
 • W danych dodatkowych pracownika dodano pola na staż pracy

Maj 2018

2018-05-28

 • Zmiany w harmonogramie pracowników
 • Dodano nowe kolumny w składnikach płacowych
 • Dodano możliwość definiowania zakresów dat z dokładnością do oddziału

2018-05-17

 • Prace nad algorytmami obliczającymi listy płac
 • Dodano harmonogram pracowników
 • Poprawki w kalendarzach

2018-05-08

 • W aplikacji B2B zmieniono sposób wprowadzania zamówień (aplikacja B2B dostępna jest wyłącznie w wersji Enterprise systemu)
 • Zaprojektowano okno EMS (Expedition Mobile System) do zarządzania pobraniami i zdaniami opakowań przez kierowców

Kwiecień 2018

2018-04-30

 • Ustalono i zaimplementowano sposób obliczeń wycen przewozów pomiędzy oddziałami

Marzec 2018

2018-03-16

 • Dodano możliwość konfiguracji i testu czytnika kart wykorzystywanego w aplikacji EMS (aplikacja EMS dostępna jest wyłącznie w wersji Enterprise systemu)

2018-03-08

 • Zrefaktoryzowano okno Operatorzy i podokna

2018-03-05

 • Zrefaktoryzowano kartotekę osobową w module Kadr
 • Usunięto wymaganie podpisu i pieczątki z wydruku faktur
 • Dodano możliwość przywrócenia stosunku pracy
 • Dokonano poprawek w podtabeli Zatrudnienie – umowy
 • W danych dodatkowych operatora dodano opcję 'EMS’

Luty 2018

2018-02-14

 • Dostosowano funkcję generowania deklaracji JPK do zmian wprowadzonych przez ministerstwo finansów w styczniu 2018
 • Zrefaktoryzowano okno oddziałów
 • W rotacji opakowań zmieniono nazwę kolumny “Zwrócono” na “Zdano” we wszystkich miejscach występowania
 • Dodano pole “e-mail” na oknie z JPK

2018-02-08

 • Poprawiono błędy w rotacji opakowań, oraz aplikacji EMS (aplikacja dostępna wyłącznie w wersji Enterprise systemu)
 • Dodano funkcję harmonogramu, która pozwala na automatyczne przesyłanie przewoźnikom stanu opakowań na dzień

Styczeń 2018

2018-01-24

 • Poprawki w Edycji danych artykułu

2018-01-10

 • Uwzględniono symbol KŚT 2018 w zestawieniach środków trwałych

2018-01-04

 • Wprowadzono wydruk korekt faktur dla firm zwolnionych z VAT
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Poprawki na oknie edycji danych środka trwałego

2017

Grudzień 2017

2017-12-12

 • Przygotowanie wydruku OT do zmian w klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodanie pliku wydruku faktur dla firm zwolnionych z VAT
 • Standaryzacja wyglądu ikon wydruku w programie
 • W słowniku 'Kierowcy/konwojenci' umożliwiono jednoczesne wprowadzenie Uid 5 kart dla 1 pozycji

Listopad 2017

2017-11-15

 • Dodanie opcji „(ubezpieczenie) wypadkowe' w informacji o zatrudnieniu pracownika
 • Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja okna Dokumenty – kontrahenci
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodanie obsługi osobnego rachunku VAT w korektach faktur
 • Prace nad przygotowaniem Anakondy do obsługi nowej klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku
 • Poprawki w oknie kalendarze z modułu Kadr i Płac
 • Obsłużenie numerów PESEL u pracowników urodzonych po roku 2000
 • Zmieniono filtrowanie artykułów w systemie B2B aby wyświetlać wyłącznie artykuły przypisane do konkretnego kontrahenta
 • Rozbudowano moduł faktury/korekty w B2B

System B2B dostępny jest w wersji Enterprise programu Anakonda

Październik 2017

2017-10-25

 • Poprawki w oknie ze Wzorami dokumentów z modułu Kadr i Płac
 • Umożliwienie określenia magazynów RW i/lub WZ w funkcji tworzącej dokumenty mag. z dowodów dostaw
 • Poprawki wizualne okna Zamówienia odbiorcy i wszystkich jego funkcjonalności

2017-10-19

 • Poprawki w podtabeli Dane dodatkowe Kartoteki osobowej
 • Zabezpieczenie importu dowodów księgowych przed specjalnymi znakami
 • Prace nad wprowadzeniem obsługi mechanizmu podzielonej płatności:
  • Dodane pole na konto VAT w danych Kontrahenta
  • Dodane pole na konto VAT w danych Oddziału
  • Dodany checkbox 'osobny rachunek VAT' w Danych dla fakturowania kontrahenta
 • Ograniczono pola przyjmujące EAN w systemie do akceptowania jedynie liczb

2017-10-10

 • Poprawki wizualne w oknach:
  1. Zaległości
  2. Reklamacje
  3. Noty ilościowe
  4. Dowody dostaw
  5. Notatki

   

 • Poprawione działanie filtra w Badaniach okresowych w Kartotece osobowej
 • Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań i Kartami przyjęcia
 • Dodanie terminu przydatności, nr serii i nr palety w oknie Obroty/wyszukiwanie i umożliwienie wyszukiwania po nich
 • Poprawa etykiet drukowanych przez system zgodnie z normą GS1-128

2017-10-02

 • Dodanie kolumny 'z dnia' we wzorze wezwania do potwierdzenia sald
 • Wymiana grida na nowy i refaktoryzacja Planu kont
 • Kontynuacja prac nad Rotacją opakowań
 • Poprawki w Polach szablonów kadrowych

Wrzesień 2017

2017-09-21

 • Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem Kart przyjęcia
 • Dodanie parametru 'aktywny' w projektach
 • Dalsze prace nad rotacja opakowań

2017-09-15

 • Poprawka wizualna filtra w podtabeli Nagrody z Kartoteki osobowej
 • Zablokowano możliwość dodawania faktur, dokumentów magazynowych i dowodów księgowych do zakończonych projektów
 • Pogrupowano ikony w oknach: Paragony fiskalne, Faktury korygujące (razem z podtabelami) i Dowody dostaw

2017-09-07

 • W imporcie dowodów księgowych dodano komunikaty o niepoprawnej liczbie pozycji lub pól
 • Dodana funkcja fs_popraw_salda_rozrachunkow do harmonogramu

2017-09-01

 • Pogrupowano ikony w oknie z fakturami i testach kompletności
 • Poprawiono komunikaty o błędach podczas grupowego zamykania faktur
 • Usunięto podtabelę Zatrudnienie z Kartoteki osobowej

Uszczegółowiono komunikat o błędnym kodowaniu przy tworzeniu plików

Sierpień 2017

2017-08-17

 • Dodanie podglądu NIP kontrahenta w dowodach księgowych
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań
 • Dodano funkcję tworzenia MM w analizie stanów
 • Refaktoryzacja typów dokumentów magazynowych

2017-08-16

 • Usprawnienia w oknie Absencje modułu Kadry i Płace
 • Globalna poprawa działania blokady przed modyfikacją przez 2 użytkowników jednocześnie

Lipiec 2017

2017-07-21

 • Poprawki w Kartach pracy
 • Dodano okno do definiowania przewoźników dla trasy
 • Rozszerzenie uprawnień w analizie stanów
 • Refaktoryzacja okien Magazyny i Wybór magazynu
 • Dalsze prace nad rotacją opakowań

2017-07-13
Poprawki w:

 • oknie Szkolenia
 • oknie Harmonogram szkoleń
 • podtabeli Zobowiązania ratalne w Kartotece osobowej

Czerwiec 2017

2017-06-22

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano stany początkowy i końcowy
 • Pełna refaktoryzacja funkcjonalności Zamówienia dostawcy

2017-06-08

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano przewoźników
 • W Dowodach księgowych dodano kolumnę rejestr wraz z datą rejestru

2017-06-01

 • Dalsze prace nad funkcjonalnością Rotacja opakowań – dodano wydruk protokołów przyjęć/wydań
 • W oknie Kierowcy wersje dodano obliczenia rentowności oraz możliwość wydruku zestawienia pdf
 • Poprawki w oknie edycji danych członka rodziny w kartotece osobowej
 • Umożliwiono zdefiniowanie automatycznej dekretacji w Harmonogramie zadań
 • Przeprowadzono refaktoryzację Receptur w module Produkcja
 • Poprawki w module Rentowność okna CRM
 • Dodano okno Rotacji opakowań
 • Poprawki w Listach płac
 • Ustawiono wskazywanie daty aktualizacji w nagłówku Anakondy
 • Rozdzielono uprawnienia do zmian stanu dokumentów magazynowych

Maj 2017

2017-05-18

 • Poprawiono konfigurację uprawnień w zmienionym oknie Kalendarze – dni
 • Drobne poprawki w module Rotacja opakowań

2017-05-17

 • Dodano podział absencji ze względu na grupy pracownicze
 • Dodano zestawienie pdf w oknie Kierowcy wersje i funkcję harmonogramu wysyłającą je na wybrane adresy e-mail
 • W kalendarzach dodano funkcję inicjowania zmian na nowy miesiąc opierając się o grafik z poprzedniego

2017-05-11

 • Uniemożliwiono wybór niezapisanych pozycji ze słowników

Kwiecień 2017

2017-04-16

 • W oknie Kierowcy wersje dodano obliczenia rentowności oraz możliwość wydruku zestawienia pdf
 • Poprawki w oknie edycji danych członka rodziny w kartotece osobowej
 • Umożliwiono zdefiniowanie automatycznej dekretacji w Harmonogramie zadań
 • Przeprowadzono refaktoryzację Receptur w module Produkcja
 • Poprawki w module Rentowność okna CRM
 • Dodano okno Rotacji opakowań
 • Poprawki w Listach płac
 • Ustawiono wskazywanie daty aktualizacji w nagłówku Anakondy
 • Rozdzielono uprawnienia do zmian stanu dokumentów magazynowych
 • Rozbudowa funkcjonalności okna Kalendarze
 • Dodanie możliwości filtrowania według Grupy pracowników w grafikach

Marzec 2017

2017-03-30

 • Dodano podtabelę 'Zatrudnienie – umowy'  w Kartotece osobowej pracownika
 • W module Kierowcy – wersje, na potrzeby obliczania kosztów transportu, umożliwiono zdefiniowanie i wyświetlenie stawek dla tras obowiązujących na podany dzień oraz przypisanie tras do poszczególnych przewoźników
 • Opis ze Stawek dla trasy jest teraz widoczny w CRM
 • Dodano możliwość generowania plików ZCNA i ZWUA dla pracowników

2017-03-20

 • Refaktoryzacja wszystkich okien harmonogramu oraz grafików planowanych dla pracowników
 • W harmonogramie umożliwiono wyszukiwanie po ID oraz dodano możliwość przechodzenia pomiędzy wykonaniami różnych zadań bez zamykania okna
 • Rozbudowa okna Zatrudnienie – umowy m.in. o grid Składniki
 • Po wykonaniu raportu w generatorze okno z uzupełnionymi danymi pozostaje aż je zamkniemy, ułatwia to wykonanie wielu raportów z tego samego typu pod rząd
 • Dodano możliwość generacji ZUA, ZZA przez program Anakonda
 • Poprawiono automatyczną dekretację dowodu księgowego
 • Korekta błędów przy dodawaniu formularzy w księgowości
 • Przy zakończeniu stosunku pracy, automatycznie również kończone są angaże
 • Przy dodawaniu zatrudnienia automatycznie tworzyć się będzie umowa oraz angaż, dopracowano zarówno Zatrudnienie, jak i Umowy i Angaże.

2017-03-02

 • Wymieniono grid na nowy w Historii umorzeń Kartoteki środków
 • Umożliwiono zamknięcie dostawy w magazynie, który nie jest przypięty do aktualnie otwartego oddziału
 • Dodano możliwość ustalenia w magazynie by tworzony był dokument PZ przy automatycznej dekretacji dostaw
 • Poprawki w wyliczaniu kwoty ma w pozycjach dowodów księgowych
 • Udoskonalenie procesu dodawania pracownika
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie danych osobowych z firmy do danych oddziału, jeśli jest to osoba fizyczna
 • Nowy grid zyskał możliwość zaznaczenia całej zawartości z użyciem Ctrl+A oraz wyczyszczenia sortowania klikając w puste pole w lewym górnym rogu
 • Od teraz jeśli jednostka miary artykułu w dowodach dostaw to sztuka, to aplikacja CWS będzie pobierała dane o ilości sztuk z d.d., pozostawiając możliwość ich edytowania. Aplikacja CWS dostępna jest w wersji Enterprise systemu

Luty 2017

2017-02-15

 • Dodano funkcję automatycznej dekretacji dostaw
 • Poprawiono drobne błędy we Wzorach dekretacji dostaw
 • Umożliwiono filtrowanie według identyfikatora listy płac w oknie Karty pracy
 • Poprawiono okno Absencje pod względem wizualnym i użytkowym
 • Dodano przeglądanie rentowności w module CRM
 • W oknie CRM przeglądając rentowność dwukrotne kliknięcie na wiersz wygeneruje raport dla trasy z podziałem na dni (w wybranym zakresie dat)
 • Poprawki w grafikach planowanych
 • Można już usuwać środki trwałe z wprowadzonym miejscem użytkowania
 • Dodano funkcję 'Obliczenia' w oknie Trasy Stawki
 •  Wymieniono grid na nowy w:
 1. Cennik dla kontrahenta
 2. Upusty dla artykułów
 3. Ceny Artykułu
 4. Upusty

Styczeń 2017

2017-01-26

 • Dodano okno „Bilans Otwarcia” w kartotece osobowej pracowników
 • Dodano okno „Karty Pracy” w module kadry/płace
 • Umożliwiono zamianę etykiety logistycznej przypisanej do wybranej palety w aplikacji WMS (aplikacja dostępna w wersji Enterprise systemu)

Rozbudowa funkcjonalności okna Kalendarze

 • Dodanie możliwości filtrowania według Grupy pracowników w grafikach

[/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]

 

Potrzebujesz nowej funkcjonalności w systemie Anakonda ERP – skontaktuj się z nami.

RECORD SYSTEM JAN RABURSKI
Siedziba: 05-250 Radzymin, ul. M. Konopnickiej 11
Biuro: 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103
Tel: 22 86 86 179
Kom: 664 435 845, 662 266 544
E-mail: dok@recordsystem.com.pl